Βαθιά Ευγνωμοσύνη προς όλους εκείνους τους ανθρώπους, είτε επιστήμονες είτε όχι, που με τα συγγραφικά τους έργα προσφέρουν την γνώση απλόχερα σε όλους μας, ανιδιοτελώς και προάγουν την εξέλιξη του αθλητισμού και της ανθρωπότητας γενικότερα.

 

Ακολουθεί βιβλιογραφία/αναφορές και προτεινόμενα βιβλία προς ανάγνωση.

 

Allan, J.R., And C.G. Wilson. Influence Of Aclimatization On Sweat Sodium Concentration. J. Appl. Physiol. 30:708-712, 1971.

American College Of Sports Medicine. Position Stand On Exercise And Fluid Replacement. Med. Sci. Sports Exerc. 28:I-Vii, 1996.

American College Of Sports Medicine. Prevention Of Thermal Injuries During Distance Running Med Sci Sports Exerc. 19:529 533, 1987.

Armstrong, L.E. And K.B. Pandolf. Physical Training, Cardiorespiratory Fitness And Exercise -Heat Tolerance. In: Human Performances Physiology And Environmental Medicine At Terrestial Extremes. K.B. Pandolf, U.N. Sawton R.R. Gonzalez (Eds.). Benchuark: Indianapolis In 1988.

Armstrong, L.E., And C.M. Maresh. The Induction And Decay Of Heat Acclimatization In Trained Athletes. Sports Medicine, 12:303-312, 1991.

Armstrong, L.E., R.W. Hubbard, Β.Η. Jones And J.I. Daniels. Preparing Albertor Salazar For The Heat Of The 1984 Olympic Marathon. Physian Sport Med 14:73-81, 1986.

Armstrong, L.E., And J.E. Dziados. Effects Of Heat Exposure On The Exercising Adult In: Sports Physical Therapy, D.B. Bernhardt (Ed.), Ny: Churchill Livingstone, 1986.

Brown, W.K., And F. Sargent. Hidromeiosis. Arch. Environm. Health 11:442-453, 1965.

Eichner, E.R., Treatment Of Suspect Heat Illness. In: Dehydration, Rehydration And Exercise In The Heat. An International Conference, Abstracts Of Invited Presentations, 1-5 Nov, Nottigham, England, 1995.

Epstein, Y. Acclimation And Acclimatization: Preparation For Exercise In The Heat. In: Dehydration, Rehydration And Exercise In The Heat. An International Conference, Abstracts Of Invited Presentations, 1-5 Nov, Nottingham, England, 1995.

Gisolfi, C.V. Work-Heat Tolerance Derived From Interval Training. J. Appl. Physiol. 35:349-354, 1973.

Gisolfi, S.V., K.J. Spranger. R.W. Summers, H.B. Schebl, And T.L. Bleiler. Effects Of Cycle Exercise On Intestinal Absorption In Humans. J. Appl. Physiol. 71:2518-2527, 1991.

Hargreaves, Μ., P. Dillo, D. Angus, And M. Febbraio. Effect Of Fluid Ingestion On Muscle Metabolism During Prolonged Exercise J. Appl. Physiol. 80:363-366. 1996.

Höfler, W. Changes In Regional Distribution Of Sweating During Acclimatization To Heat. J. Appl. Physiol. 25:503-506, 1968.

Houmard, J.A., D.L. Costill, J.D. Davis, J.B. Mitchel, D.D. Pascoe Et Al. The Influence Of Exercise Intensity On Heat Acclimatization In Trained Subjects. Med. Sc. Sports. Exer. 22:615-620, 1990.

Kuno, Υ. The Acclimatization Of The Human Sweat Apparatus To Heat. In: Y. Kuvo (Ed.). Human Perspiration. Sprinjfield Il. C.C. Thauas 1956. P. 518-335.

Machle. W. And T.F. Hatch. Heat: Man’s Exchanges And Physiological Responses. Physiol. Rev. 27:200-227. 1947.

Mittleman, Κ., C. Miller, M. Ricci, And L. Fakhzzadeh. Branched-Chain Amino Acids Supplementation During Prolonged Exercise In Heat. Med. Sci. Sports Exerc. 27(5), Abstract, 1995.

Montain, S.J., M.N. Sawka, B.S. Cada-Rette, M.D. Quigley And J.M. Mckay. Physiological Tolerance To Uncompensable Heat Stress: Effects Of Exercise Intensity Protective Clothing, And Climate. J. Appl. Physiol. 77:216-222, 1994.

Montain, S.J., W.A. Latzka, And M.N. Sawka. Control Of Thermoregulatory Sweating Is Altered By Hydration Level And Exercise Intensity. J. Appl. Physiol. 79:1434-1439, 1995.

Nadel, E.R., And I.A.T., Stolwijk. Effect Of Skin Wettedness On Sweat Gland Response. J. Appl. Physiol. 35:689-694, 1973.

National Climatic Data Center. Monthly Summaries Of Local (Atlanta) Climatological Data For 1945-1990 Ashville. Nc National Climatic Data Center, 1995.

Noakes, T.D. Fluid Replacement During Exercise, Exerc. And Sports Rev., 21:297-330, 1993.

Pandolf, Κ.Η., K.L. Burse And R.F. Galoman. Role Of Physical Fitness In Heat Acclimatization, Decay And Reinduction Ergonom., 20:399-408, 1977.

Pascoe, D.D., L.A. Shanley And E.W. Smith Clothing And Exercise: I. Biophysics Of Heat Transfer Between The Individual, Clothing And Environment. Sports Med. 18:38-54, 1994.

Roberts, M.F., C.B. Weener, J.A. Stolwijk, And E.R. Nadel. Skin Blood Flow And Sweating Changes Following Exercise Training And Heat Acclimatization Of Men To Heat. J. Appl. Physiol. 43:133-137, 1977.

Sawka, M.N. And K.B. Pandolf. Effects Of Body Water Loss On Physiological Function And Exercise Performance. In: Perspectives In Exercise Science And Sports Medicine. Vol. 3. Fluid Homeostasis During Exercise. C.V. Gisolfi And D.R. Lamb (Eds.). Carmel, In: Benchmark Press, Inc. 1990, P. 1-38.

Sawka, M.N., M.M. Toner, R.D. Francesconi, And K.B. Pandolf. Hypohydration And Exercise Effects Of Heat Acclimation Gender And Environment. J. Appl. Physiol. 55:1147-1152, 1983.

Shomer, Ν.Η., J.R. Mickelson, And C.F. Louis. Caffeine Stimulation Of Malignant Hyperthermia Susceptible Sarcoplasmic Reticulum Ca++ Release Channel. Am. J. Physiol. 267:1253-1261, 1994.

Sparllng, P.B. Expected Environmental Conditions For The 1996 Summer Olympic Games In Atlanta. Clin. J. Sports. Med. 1-5, 1995.

Sutton I.R. Heat Illness. In: Sports Medicine, R.H. Strauss (Ed.). Philadelphia, Wb Saunders, 1984, P. 307-322.

Wenger, C.B. Human Heat Acclimatization. In: Human Performance Physiology And Environmental Medicine At Terrestrial Extremes, K.B., Pandolf, M.N. Sawka And R.R. Gonzalez (Ed.). Indianapolis: Benchmark, 1988, P. 153-107.

Williams C.G., C.H. Wyndham. J.F. Morrison. Rate Of Lose Of Acclimatization In Summer And Winter. J. Appl. Physiol. 22:21-26, 1967.

Wyndham. C.H., And N.B. Strydom. The Danger Of Inadequate Water Intake During Marathon Running. S. Afr. Mel. J. 43:893-896, 1969.

Wyndham, C.H., N.B. Strydom, J.F. Morrison, C.G. Williams, G.D.E. Roedell, M.J.E. Von Radogn, L.D. Holosworth, C.H. Vangraan, A.I. Van Resnburg, And A. Munro. Heat Reactions Of Caucasians And Bantu In South Africa. J. Appl. Physiol. 14:598-606, 1964.

Wyndham C.H. And G.E. Jacobs. Lose Of Acclimatization After Six Days Of Work In Cool Conditions On The Surface Of A Mine. J. Appl Physiol. 11:197-199, 1957.

Steven Low, Overcoming Gravity, first edition

Deng Jc, Standford Tj. The Systemic Response To Lung Function. Clin Chest Med 2005, 26(1): 1-9.

Sethi S, Murhy Tf. Acute Exacerbations Of Chronic Bronchitis: New Developments Concerning Microbiology And Pathophysiology- Impact On Approaches To Risk Stratification And Therapy. Infect Dis Clin North Am 2004, 18(4): 861-82.

Happel Kj, Nelson S, Summer W. The Lung In Sepsis : Fueling The Fire. Am J Med Sci 2004, 328(4): 230-7.

Murphy Tf. Respiratoty Infections Cuased By Non-Typeable Haemophilus Influenzae. Curr Opin Infect Dis 2003, 16(2): 129-134.

Aldridge Aj. Role Of The Neutrophil In Septic Shock And The Adult Respiratory Distress Sundrome. Eur J Surg 2002, 168(4): 204-14.

Neuhans T, Ewig S. Defining Severe Community Acquired Pneumonia. Med Clin North Am 2001, 85(6): 1413-25.

Akbas E, Yu Vl. Legionnaire’s Disease And Pneumonia: Beware The Temptation To Underestimate The ” Exotic” Cause Of Infection. Postgrad Med 2001, 109(5): 135-8.

Martin Gs, Bernard Gr. International Sepsis Forum. Airway And Lung In Sepsis. Intens Care Med 2001, 27 Suppl 1 : S63-S79.

Behria M, Robertson Ka, Martin Wj. Lung Infections: Role Of Apoptosis In Host Defense And Pathogenesis Of Disease. Chest 2000, 117 (6): 1771-7.

Delong Pa, Kotloff Rm. An Overview Of Pulmonary Host Defense. Semin Roentgenol 2000, 35(2): 118-23.

Schuttle Bc, Mccray Pb. ‚- Defensines In Lung Host Defense. Am Rev Physiol 2002, 64: 709-748.

Reynolds Hy. Advances In Understanding Pulmonary Host-Defense Mechanisms. Dendritic Cell Function And Immunomodulation. Curr Opin Pulm Med 2000, 6: 209-216.

Kolling Uk, Hansen F, Braun J Et Al. Leucocyte Response And Anti-Inflammatory Cytokines In Community-Acquired Pneumonia. Thorax 2001, 56:121-25.

Halm Ea, Teirstein As. Management Of Community-Acquired Pneumonia. N Engl J Med 2002, 347:2039-45.

Piettila Mp, Thomas Cf. Inflammation And Infection In Exacerbations Of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Semin Respir Infect 2003, 18: 9-16.

Fletcher, G.F., Et Al., Exercise Standards For Testing And Training: A Statement For Healthcare Professionals From The American Heart Association. Circulation, 2001. 104(14): P. 1694-740.

Bjornstad, H., Et Al., Recommendations For Exercise Testing In Chronic Heart Failure Patients. European Heart Journal, 2001. 22(1): P. 37-45.

Arena, R., Et Al., Assessment Of Functional Capacity In Clinical And Research Settings – A Scientific Statement From The American Heart Association Committee On Exercise, Rehabilitation, And Prevention Of The Council On Clinical Cardiology And The Council On Cardiovascular Nursing. Circulation, 2007. 116(3): P. 329-343.

Mancini, D., T. Lejemtel, And K. Aaronson, Peak Vo(2): A Simple Yet Enduring Standard. Circulation, 2000. 101(10): P. 1080-2.

Lund, L.H. And D.M. Mancini, Peak Vo2 In Elderly Patients With Heart Failure. Int J Cardiol, 2008. 125(2): P. 166-71.

Fleg, J.L., Et Al., Assessment Of Functional Capacity In Clinical And Research Applications: An Advisory From The Committee On Exercise, Rehabilitation, And Prevention, Council On Clinical Cardiology, American Heart Association. Circulation, 2000. 102(13): P. 1591-7.

Kodama, S., Et Al., Cardiorespiratory Fitness As A Quantitative Predictor Of All-Cause Mortality And Cardiovascular Events In Healthy Men And Women: A Meta-Analysis. Jama, 2009. 301(19): P. 2024-35.

Vanhees, L., Et Al., Prognostic Significance Of Peak Exercise Capacity In Patients With Coronary Artery Disease. J Am Coll Cardiol, 1994. 23(2): P. 358-63.

Myers, J., Et Al., Exercise Capacity And Mortality Among Men Referred For Exercise Testing. N Engl J Med, 2002. 346(11): P. 793-801.

Valkeinen, H., S. Aaltonen, And U.M. Kujala, Effects Of Exercise Training On Oxygen Uptake In Coronary Heart Disease: A Systematic Review And Meta-Analysis. Scand J Med Sci Sports, 2010. 20(4): P. 545-55.

Weber, K.T., Et Al., Oxygen Utilization And Ventilation During Exercise In Patients With Chronic Cardiac Failure. Circulation, 1982. 65(6): P. 1213-23.

Myers, J., Et Al., Clinical, Hemodynamic, And Cardiopulmonary Exercise Test Determinants Of Survival In Patients Referred For Evaluation Of Heart Failure. Ann Intern Med, 1998. 129(4): P. 286-93.

Myers, J. And L. Gullestad, The Role Of Exercise Testing And Gas-Exchange Measurement In The Prognostic Assessment Of Patients With Heart Failure. Curr Opin Cardiol, 1998. 13(3): P. 145-55.

Pina, I.L., Optimal Candidates For Heart-Transplantation – Is 14 The Magic Number. Journal Of The American College Of Cardiology, 1995. 26(2): P. 436-437.

Chomsky, D.B., Et Al., Hemodynamic Exercise Testing. A Valuable Tool In The Selection Of Cardiac Transplantation Candidates. Circulation, 1996. 94(12): P. 3176-83.

Bruce, R.A., F. Kusumi, And D. Hosmer, Maximal Oxygen Intake And Nomographic Assessment Of Functional Aerobic Impairment In Cardiovascular Disease. Am Heart J, 1973. 85(4): P. 546-62.

Mcardle Wd., Katch Fi., And Katch Vl., Exercise Physiology: Energy, Nutrition, And Human Performance. 7th Ed. 2010: Lippincott Williams & Wilkins. 178-191.

Clinical Exercise Testing With Reference To Lung Diseases: Indications, Standardization And Interpretation Strategies. Ers Task Force On Standardization Of Clinical Exercise Testing. European Respiratory Society. Eur Respir J, 1997. 10(11): P. 2662-89.

Maekura, R., Et Al., Differences In Physiological Response To Exercise In Patients With Different Copd Severity. Respir Care, 2014. 59(2): P. 252-62.

Artal, R. And M. O’toole, Guidelines Of The American College Of Obstetricians And Gynecologists For Exercise During Pregnancy And The Postpartum Period. Br J Sports Med, 2003. 37(1): P. 6-12; Discussion 12.

Prowse, C.M. And E.A. Gaensler, Respiratory And Acid-Base Changes During Pregnancy. Anesthesiology, 1965. 26: P. 381-92.

Palma, J.A., Et Al., Orthostatic Hypotension In Parkinson Disease: How Much You Fall Or How Low You Go? Mov Disord, 2015. 30(5): P. 639-45.

Balady, G., Et Al., Effects Of Exercise Training In Cardiac Patients Stratified According To Age And Gender. J Am Coll Cardiol, 1992. 19: P. 384a.

Balke, B. And R.W. Ware, An Experimental Study Of Physical Fitness Of Air Force Personnel. U S Armed Forces Med J, 1959. 10(6): P. 675-88.

Froelicher, V.F., Jr., Et Al., Prediction Of Maximal Oxygen Consumption. Comparison Of The Bruce And Balke Treadmill Protocols. Chest, 1975. 68(3): P. 331-6.

Naughton, J., G. Sevelius, And B. Balke, Physiological Responses Of Normal And Pathological Subjects To A Modified Work Capacity Test. J Sports Med Phys Fitness, 1963. 3: P. 201-7.

Koufaki, P. And E. Kouidi, Current Best Evidence Recommendations On Measurement And Interpretation Of Physical Function In Patients With Chronic Kidney Disease. Sports Med, 2010. 40(12): P. 1055-74.

Pollock, M.L., Et Al., A Comparative Analysis Of Four Protocols For Maximal Treadmill Stress Testing. Am Heart J, 1976. 92(1): P. 39-46.

Balke, B., A Simple Field Test For The Assessment Of Physical Fitness. Rep 63-6. Rep Civ Aeromed Res Inst Us, 1963: P. 1-8.

Cooper, K.H., A Means Of Assessing Maximal Oxygen Intake. Correlation Between Field And Treadmill Testing. Jama, 1968. 203(3): P. 201-4.

Guyatt, G.H., Et Al., Effect Of Encouragement On Walking Test-Performance. Thorax, 1984. 39(11): P. 818-822.

Enright, P.L., The Six-Minute Walk Test. Respir Care, 2003. 48(8): P. 783-5.

Kline, G.M., Et Al., Estimation Of Vo2max From A One-Mile Track Walk, Gender, Age, And Body Weight. Med Sci Sports Exerc, 1987. 19(3): P. 253-9.

Steele, B., Timed Walking Tests Of Exercise Capacity In Chronic Cardiopulmonary Illness. J Cardiopulm Rehabil, 1996. 16(1): P. 25-33.

Guyatt, G.H., Et Al., How Should We Measure Function In Patients With Chronic Heart And Lung-Disease. Journal Of Chronic Diseases, 1985. 38(6): P. 517-524.

V, B., Et Al., Prediction Of Mortality And Morbidity With A 6-Minute Walk Test In Patients With Left-Ventricular Dysfunction. Jama-Journal Of The American Medical Association, 1993. 270(14): P. 1702-1707.

Solway, S., Et Al., A Qualitative Systematic Overview Of The Measurement Properties Of Functional Walk Tests Used In The Cardiorespiratory Domain. Chest, 2001. 119(1): P. 256-70.

Ross, R.M., Et Al., The Six Minute Walk Test Accurately Estimates Mean Peak Oxygen Uptake. Bmc Pulm Med, 2010. 10: P. 31.

Faggiano, P., Et Al., The 6 Minute Walking Test In Chronic Heart Failure: Indications, Interpretation And Limitations From A Review Of The Literature. Eur J Heart Fail, 2004. 6(6): P. 687-91.

Roul, G., Et Al., Exercise Peak Vo2 Determination In Chronic Heart Failure: Is It Still Of Value? Eur Heart J, 1994. 15(4): P. 495-502.

Rostagno, C., Et Al., Prognostic Value Of 6-Minute Walk Corridor Test In Patients With Mild To Moderate Heart Failure: Comparison With Other Methods Of Functional Evaluation. Eur J Heart Fail, 2003. 5(3): P. 247-52.

Rostagno, C., Et Al., Prognostic Value Of 6-Minute Walk Corridor Test In Patients With Mild To Moderate Heart Failure: Comparison With Other Methods Of Functional Evaluation. European Journal Of Heart Failure, 2003. 5(3): P. 247-252.

Humbert, M., Et Al., Pulmonary Arterial Hypertension In France: Results From A National  Registry. Am J Respir Crit Care Med, 2006. 173(9): P. 1023-30.

Leung, A.S., Et Al., Reliability, Validity, And Responsiveness Of A 2-Min Walk Test To Assess Exercise Capacity Of Copd Patients. Chest, 2006. 130(1): P. 119-25.

Mcgavin, C.R., S.P. Gupta, And G.J. Mchardy, Twelve-Minute Walking Test For Assessing Disability In Chronic Bronchitis. Br Med J, 1976. 1(6013): P. 822-3.

Burns, R.D., Et Al., Development Of An Aerobic Capacity Prediction Model From One Mile Run/Walk Performance In Adolescents Aged 13-16 Years. J Sports Sci, 2015: P. 1-9.

Cureton, K.J., Et Al., A Generalized Equation For Prediction Of Vo2peak From 1-Mile Run/Walk Performance. Med Sci Sports Exerc, 1995. 27(3): P. 445-51.

Bailey, D.A., Et Al., A Current View Of Canadian Cardiorespiratory Fitness. Canadian Medical Association Journal, 1974. 111(1): P. 25-30.

Bailey, D.A., S. R.J., And Mirwaldr.L., Validation Of A Self-Administered Home Test Of Cardiorespiratory Fitness. Can J Appl Sport Sci, 1976. 1: P. 67-78.

Wilmore H J, Costill Ld. Φυσιολογία Της Άσκησης. Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη,2006.

Berg, J.M., Tymoczko, J.L., Stryer, L. (Απόδοση Στα Ελληνικά: Δραΐνας, Δ.,Χατζηλουκάς,

Ε., Παπαδόπου­λος, Γ.Κ., Αλετράς, Α., Κωνσταντίνου, Α., Κούβελας, Η.) (2014).

Βιοχημεία (1η Έκδοση). Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Bettelheim, F. A., Brown, W. H., Campbell, M. K., Farrell, S. O. (2010). Ιntroduction Tο

Organic And Biochemistry (7th Ed.). Belmont: Brooks/Cole Cengage Learning.

Διαμαντίδης, Γ. (1994). Εισαγωγή Στη Βιοχημεία (2η Έκδοση). Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Hames, B.D. & Hooper, N.M. (2000). Instant Notes Biochemistry (2nd Ed.). Oxford:

Bios Scientific Publishers Limited.

Koolman, J. & Roehm, K.H. (2005). Color Atlas Of Biochemistry (2nd Ed.). New York:

Thieme.

Nelson, D.L. & Cox M.M. (2004). Lehninger Principles Of Biochemistry (4th Ed.). New

York: Freeman And Company.

Stryer, L. (Απόδοση Στα Ελληνικά: Αλετράς, Α., Βαλκανά, Θ., Δραΐνας, Δ., Δραΐνας, Κ., Κούβελας, Η., Παπαδόπουλος, Γ.Κ., Παπαδόπουλος, Μ.Γ., Φράγκου-Λαζαρίδη, Μ.) (1994). Βιοχημεία (1ος Τόμος). Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Αντωνία Καλτσάτου Phd, Χριστίνα Καρατζαφέρη Phd, Αντώνης Σταυρόπουλος-Καλίνογλου Phd, Γεώργιος Σακκάς Phd

Brace, D.K. (1927). Measuring Motor Ability. N. York: A.S. Barnes.

Deri, V., Kioumourtzoglou, E., & Tzetzis G., (1998). Assessment Of Abilities In Basketball A Preliminary Study. Psychological Reports, 87, 1125-1133.

Drowatzky, J.N., & Zuccato, F.C. (1967). Intererrelationships Between Selected Measures Of Static And Dynamic Balance. Research Quarterly, 38,509-510.

Fleishman, E.A., & Parker J.F. (1962). Factors In The Retention And Relearning Of Perceptual Motor Skill. Journal Of Experimental Psychology, 64, 215-226.

French, K.E., & Mcpherson, S.L. (1999). Adaptation In Response Selection Processes Used During Sport Competition With Increasing Age And Expertise. International Journal Of Sport Psychology. 30, 173-193.

Hardy, L., Jones, G., & Gould, D. (1996). Understanding Psychological Preparation For Sport: Theory And Practice Of Elite Performers. Chichester, Uk: Wiley.

Helsen, W.F., Starkes, J.L., & Hodges, N.J. (1998b). Team Sports And The Theory Of Deliberate Practice. Journal Of Sports And Exercise Psychology. 20, 13- 35.

Henry, F. M. (1968). Specificity Vs. Generality In Learning Motor Skill. Classical Studies On Physical Activity, 328-331.

Janelle, C. M., & Hillman, C. H. (2003). Expert Performance In Sport: Current Perspectives And Critical Issues. Expert Performance In Sports: Advances In Research On Sport Expertise, 19-47.

Kioumourtzoglou, E., Derri, V., Theodorakis, I., & Tzetzis G. (1998). Cognitive, Perceptual And Motor Abilities On Skilled Basketball Performance. Perceptual And Motor Skills, 86, 771-786.

Kioumourtzoglou, E., Tzetzis G., Derri V., & Michalopoulou, M. (1997). Psychological Skills Of Elite Athletes In Different Ball Games. Journal Of Human Movement Studies, 32, 79-93.

Kioumourtzoglou, E., Michalopoulou M., Tzetzis, G., & Kourtessis ,T. (2000). Ability Profile Of Elite Volleyball Player. Perceptual And Motor Skills, 90, 757-770.

Kioumourtzoglou, E., Michalopoulou, M., Tzetzis, G., & Kourtessis, T. (1998). Cognitive Abilities Supporting Expertise In Team Sports. Coaching And Sport Science Journal, 3, 30-36.

Lotter, W.S.(1960). Interrelationships Among Reaction Times And Speeds Of Movement In Different Limbs. Research Quarterly, 31, 147-155.

Mcclay, C. H.(1934). The Measurement Of General Movement Capacity And General Motor Ability. Research Quarterly, 5, 45-61.

Reilly, T., Bangsbo, J.,& Franks, A. (2000). Anthropometric And Physiological Predispositions For Elite Soccer. Journal Of Sports Sciences, 18, 9, 669–683.

Singer, R. N. (2002). Preperformance State, Routines And Automaticity: What Does It Take To Realize Expertise In Self-Paced Events?. Journal Of Sport & Exercise Psychology. 24(4), 359-375.

Starkes, J. L. (2000). The Road The Expertise: Is Practice The Only Determinant? International Journal Of Sport Psychology, 31, 431-451.

Williams, A. M. & Davids, K. (1998). Visual Search Strategy, Selective Attention, And Expertise In Soccer. Research Quarterly For Exercise And Sport, 69, 2, 111-128.

Williams, A. M. (2000). Perceptual Skill In Soccer: Implications For Talent Indentification And Development. Journal Of Sports Sciences, 18, 737 – 750.

Wilmore, H., Costill, D., & Kenney W. (2008). Physiology Of Sport And Exercise. Champaign, Il: Human Kinetics.

Κέλλης Σπύρος Καθηγητής Προπονητικής Τεφαα-Απθ Kellis@Phed.Auth.Gr

Σοφία Κοκκαλιάρη Τμήμα Φαρμακευτικής, Ελέγθηκε Και Βελτιώθηκε Από Τον Καθηγητή Δρ. Κ. Ε. Βοργιά

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Ψυχοκινητικής Με Εκπρόσωπο Τη Φωτεινή Βενετσάνου

Η Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας Και Φυσιολογίας Της Άσκησης Με Εκπρόσωπο Τον Βασίλη Μούγιο

Η Ελληνική Εταιρεία Εμβιομηχανικής Με Εκπροσώπους Τους Βασίλη Πανουτσακόπουλο Και Δημήτρη Πατίκα

Η Ελληνική Εταιρεία Προπονητικής Με Εκπρόσωπο Τη Βασιλική Μάνου

Η Ελληνική Εταιρεία Ψυχολογίας Της Άσκησης Και Του Αθλητισμού Με Εκπρόσωπο Τον Βασίλη Μπαρκούκη

Ο Επιστημονικός Επαγγελματικός Σύνδεσμος «Άσκηση Στο Νερό Και Κολυμβητική Ευρωστία» Με Εκπρόσωπο Τον Σταμάτη Μουρτάκο

Ομάδα Ειδικών Αθλητικής Διατροφής Του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων Διατροφολόγων Με Εκπρόσωπο Τον Νίκο Παπασπανό

Παναγιώτης Κανέλλος Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Phd Υπότροφος Τει Κρήτης

Διονυσίου-Αστερίου Α. Βιοχήμεία Στην Ιατρική -Μεταβολικά Διαγράμματα Ιι. Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη Αθήνα 2004.

Davis M. Nutrition, Neurotransmitters, And Central Nervous System Fatigue. In: Nutrition In Sport, R.J.

Gleeson M. Biochemistry Of Exercise. In: Nutrition In Sport, R.J. Maughan (Ed.). Oxford: Blackwell Science Publishers, 2000, Pp. 17-38.

Guyton A, Hall J, Ιατρική Φυσιολογία. Εκδόσεις Παρισιάνου Αθήνα 1998.

Κλεισούρας Β. Εργοφυσιολογία. Εκδόσεις Συμμετρία 1997.

Maughan (Ed.). Oxford: Blackwell Science Publishers, 2000, Pp. 171-183.

Mc Ardle W, Katch F, Katch V, Φυσιολογία Της Άσκησης, Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα 2001.

Raven Et Al. Φυσιολογία Της Άσκησης –Μια Ολιστική Προσέγγιση. Ιατρικές Εκδόσεις Λαγός Δημήτριος, Αθήνα 2013.

Τζιαμούρτας Α. (2012) Βιοχημεία Της Άσκησης (Διαλέξεις Μαθήματος) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Πανεπιστημίων Δημοκρίτειου Θράκης, Θεσσαλίας.

Τοκμακίδης Σ. (2012) Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Της Άσκησης (Διαλέξεις Μαθήματος) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Πανεπιστημίων Δημοκρίτειου Θράκης, Θεσσαλίας.

Wilmore H J, Coszll LD. Φυσιολογία της άσκησης. Ιατρικές εκδόσεις Πασχαλίδη, 2006.

Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Ανατομίας

(W.E. Cannon 1932)

Μιχάλης Κατσικαδέλης Phdc -Msc

Grosser, M. & Starischka, S. (2000). Προπόνηση Φυσικής Κατάστασης. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Salto.

Martin, D., Carl, K., & Lehnertz, K. (2000). Εγχειρίδιο Προπονητικής. Σύνδεση Της Θεωρίας Με Την Πράξη. 2η Έκδοση, Κομοτηνή: Αλφαβητο.

Μπεργελές, Ν. (1993). Η Προπονητική Της Πετοσφαίρισης. Αθήνα: Αυτοέκδοση.

Πατέστος Δημήτρης Καρδιολόγος Mdm

Ελληνικό Ινστιτούτο Καρδιαγγειακών Νοσημάτων

European Resuscitation Council Guidelines For Resuscitation 2015 Section2. Adult Basic Life Support And Automated External Defibrillatio

Gallese V, Fadiga L, Fogassi L, Rizzolatti G (1996) Action Recognition In The Premotor Cortex. Brain 119 ( Pt 2):593–609.

Grosskreutz J, Van Den Bosch L, Keller Bu (2010) Calcium Dysregulation In Amyotrophic Lateral Sclerosis. Cell Calcium 47:165–174.

Hatsopoulos Ng, Donoghue Jp (N.D.) The Science Of Neural Interface Systems.

Http://Dxdoiorg/101146/Annurevneuro051508135241.

Iacoboni M, Molnar-Szakacs I, Gallese V, Buccino G, Mazziotta Jc, Rizzolatti G (2005) Grasping The Intentions Of Others With One’s Own Mirror Neuron System. Ashe J, Ed. Plos Biology 3:E79.

Lebedev Ma, Nicolelis Mal (2006) Brain–Machine Interfaces: Past, Present And Future. Trends In Neurosciences 29:536–546.

Lozano Am, Kalia Sk (2005) New Movement In Parkinson’s. Scientific American:68–75.

Ramachandran V, Oberman Lm (2006) Broken Mirrors. Scientific American:1–8.

Rizzolatti G, Fadiga L, Gallese V, Fogassi L (1996) Premotor Cortex And The Recognition Of Motor Actions. Brain Res Cogn Brain Res 3:131–141.

Rothwell Jc (2012) Overview Of Neurophysiology Of Movement Control. Clin Neurol Neurosurg114:432–435.

Εισαγωγή στην Φυσιολογία του Ανθρώπου – Lauralee Sherwood, εκδόσεις Βασιλειάδης

Simmons Sb, Pierson Er, Lee Sy, Goverman Jm (2013) Modeling The Heterogeneity Of Multiple Sclerosis In Animals. Trends In Immunology 34:410–422.

American College Of Sports Medicine: Acsm`S Guidelines For Exercise Tes.Ng And Prescrip.On. Wolters Kluwer/Lippinco. Williams & Wilkins, 9th Edition, 2013.

American College Of Sports Medicine: Acsm`S Resource Manual For Guidelines For Exercise Tes.Ng And Prescrip.On. Wolters Kluwer/Lippinco. Williams & Wilkins, 7th Edition, 2013.

American Thoracic Society. 1991.

Stromme Sb. Textbook Of Work Physiology.

Physiological Basis Of Exercise. Champagne, Il: Human Kinetics, 2003

Κλεισούρας Βασίλης, Εργομετρία – Μέτρηση Της Μυϊκής Προσπάθειας, Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα 1991.

Mcardle, Katch Ι., Katch L. (Επιμέλεια Κλεισούρας).

Φυσιολογία Της Άσκησης, Τόμοι Ι Και Ιι, Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα, 2001.

Saltin B, Strange S. Maximal Oxygen Uptake: “Old” And “New” Arguments For A Cardiovascular Limitation.

Adrian, M. J., & Laughlin, C. K. (Ed.). (1983).

Magnitude Of Ground Reaction Forces While Performing Volleyball Skills In Biomechanics Viii-B, H. Matsui & K. Kobayashi (Eds) Vol. Viii-B.

Champaign: Human Kinetics.903-914.

Baudin, J. P., Gervais, P., & Wu, T. (2004). An Examination Of The Biomechanical Factors That Produce Spin On A Volleyball In The Skill Of Spiking.

Paper Presented At The International Symposium On Biomechanics In Sports.

Conference Proceedings Archive, 22, Ottawa, Canada. Bradley, S., & Marti, J. R. (2012).

Biomechanical Analysis Of Basketball Free Throw Shooting.

Paper Presented At The Annual Conference Of The American Society Of Biomechanics, Florida. Brophy, R. H., Backus, S. I., Pansy, B. S., Lyman, S., & Williams, R. J. (2007).

Lower Extremity Muscle Activation And Alignment During The Soccer Instep And Side-Foot Kicks.

Journal Of Orthopaedics And Sports Physical Therapy, 37(5), 260-268. Doi: 10.2519/Jospt.2007.2255 Coleman, S., Benham, A., & Northcott, S. (1993).

A Three-Dimensional Cinematographical Analysis Of The Volleyball Spike.

Journal Of Sports Sciences, 11, 295-302. Dorge, H., Bull-Andersen, T., Sorensen, H., Simonsen, E., Aagaard, H., Dyhre Poulsen, P. (1999).

Emg Activity Of The Iliopsoas Muscle And Leg Kinetics During The Soccer Place Kick.

Scandinavian Journal Of Medicine And Science In Sports, 9, 155-200. Elliott, B. (1992).

A Kinematic Comparison Of The Male And Female Two-Point And Three-Point Jump Shots In Basketball.

Australian Journal Of Science & Medicine In Sport, 24(4), 111-118.

Elliott, B., & White, E. (1989).

A Kinematic And Kinetic Analysis Of The Female Three-Point And Two-Point Jump Shots In Basketball.

Australian Journal Of Science And Medicine In Sport, 21, 7-11. Escamilla, R. F., & Andrews, J. R. (2009).

Shoulder Muscle Recruitment Patterns And Related Biomechanics During Upper Extremity Sports.

Sports Medicine, 39(7), 569-590. Doi: 4 [Pii] Godik, M., Fales, I., & Blashak, I. (Ed.). (1993).

Changing The Kicking Accuracy Of Soccer Players Depending On The Type, Value And Aims Of Training And Competitive Loads In Science And Soccer Ii, T. Reilly, J. Clarys, & A. Stibbe (Eds).

London: E&Fn Spon.254-260. Hamilton, G., & Reinshmidt, C. (1997).

Optimal Trajectory For The Basketball Free Throw. Journal Of Sports Sciences, 15, 491-504. Hay, J. (1993).

The Biomechanics Of Sports Techniques. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.

Hirashima, M., Kadota, H., Sakurai, S., Kudo, K., & Ohtsuki, T. (2002).

Sequential Muscle Activity And Its Functional Role In The Upper Extremity And Trunk During Overarm Throwing. Journal Of Sports Sciences, 20(4), 301-310.

Doi: 10.1080/026404102753576071 Kao, S., Sellens, R., & Stevenson, J. (1994).

A Mathematical Model For The Trajectory Of A Spiked Volleyball And Its Coaching Application.

Journal Of Applied Biomechanics, 10, 95-109. Katis, A., Giannadakis, E., Kannas, T., Amiridis, I., Kellis, E., & Lees, A. (2013).

Mechanisms That Influence Accuracy Of The Soccer Kick.

Journal Of Electromyography And Kinesiology, 23(1), 125-131. Doi: S1050-6411(12)00156-3 [Pii] 10.1016/J.Jelekin.2012.08.020 Kellis, E., & Katis, A. (2007). Biomechanical Characteristics And Determinants Of Instep Soccer Kick. Journal Of Sports Science And Medicine, 6(2), 154-165. Kellis, E., Katis, A., & Gissis, I. (2004). Knee Biomechanics Of The Support Leg In Soccer Kicks From Three Angles Of Approach. Medicine And Science In Sports And Exercise, 36(6), 1017-1028. Doi: 00005768-200406000-00015 [Pii]

Mcclay, I., Robinson, J., Andriacchi, T., Frederick, E., Gross, T., Martin, P. (1994). A Profile Of Ground Reaction Forces In Professional Basketball. Journal Of Applied Biomechanics, 10, 222-236. Miller, S. (1996). The Relationship Between Kinematic Variables And Shooting Distance In Basketball: A Re-Evaluation. Paper Presented At The Xiv International Symposium On Biomechanics In Sports, Lisbon. Miller, S., & Bartlett, R. (1993). The Effects Of Increased Shooting Distance In The Basketball Jump Shot. Journal Of Sports Sciences, 11, 285-293. Nunome, H., Lake, M., Georgakis, A., & Stergioulas, L. K. (2006). Impact Phase Kinematics Of Instep Kicking In Soccer. Journal Of Sports Sciences, 24(1), 11-22. Doi: V6wm146466543126 [Pii] 10.1080/02640410400021450 Reeser, J. C., Fleisig, G. S., Bolt, B., & Ruan, M. (2010). Upper Limb Biomechanics During The Volleyball Serve And Spike. Sports Health, 2(5), 368-374. Doi: 10.1177/1941738110374624 10.1177_1941738110374624 [Pii] Roach, N. T., Venkadesan, M., Rainbow, M. J., & Lieberman, D. E. (2013). Elastic Energy Storage In The Shoulder And The Evolution Of High-Speed Throwing In Homo. Nature, 498(7455), 483-486. Doi: Nature12267 [Pii] 10.1038/Nature12267 Rojas, F. J., Cepero, M., Ona, A., & Gutierrez, M. (2000). Kinematic Adjustments In The Basketball Jump Shot Against An Opponent. Ergonomics, 43(10), 1651-1660. Doi: 10.1080/001401300750004069 Rokito, A. S., Jobe, F. W., Pink, M. M., Perry, J., & Brault, J. (1998). Electromyographic Analysis Of Shoulder Function During The Volleyball Serve And Spike. Journal Of Shoulder And Elbow Surgery, 7(3), 256-263. Rousanoglou, E., Noutsos, K., Bayios, I., & Boudolos, K. (2014). Ground Reaction Forces And Throwing Performance In Elite And Novice Players In Two Types Of Handball Shot. Journal Of Human Kinetics, 40, 49-55. Doi: 10.2478/Hukin-2014-0006 Jhk-40-49 [Pii] Rousanoglou, E. N., Noutsos, K. S., Bayios, I. A., & Boudolos, K. D. (2014). Electromyographic Activation Patterns During Handball Throwing By Experts And Novices. Journal Of Athletic Enhancement, 3(2). Doi: Doi:10.4172/2324-9080.1000142

Sents, E. (2015). The Physics Of Basketball. Retrieved 10 April, 2015, From Http://Www2.Hesston.Edu/Physics/Basketball/Paperpg.Htm Shan, G., & Zhang, X. (2011). From 2d Leg Kinematics To 3d Full-Body Biomechanics-The Past, Present And Future Of Scientific Analysis Of Maximal Instep Kick In Soccer. Sports Medicine Arthoscopy Rehabiltation Therapy And Technology, 3(1), 23. Doi: 1758-2555-3-23 [Pii] 10.1186/1758-2555-3-23 Shinkai, H., Nunome, H., Isokawa, M., & Ikegami, Y. (2009). Ball Impact Dynamics Of Instep Soccer Kicking. Medicine And Science In Sports And Exercise, 41(4), 889-897. Doi: 10.1249/Mss.0b013e31818e8044 Struzik, A., Pietraszewski, B., & Zawadzki, J. (2014). Biomechanical Analysis Of The Jump Shot In Basketball. Journal Of Human Kinetics, 42, 73-79. Doi: 10.2478/Hukin-2014-0062 Jhk-42-73 [Pii] Van Den Tillaar, R., & Ettema, G. (2004). A Force-Velocity Relationship And Coordination Patterns In Overarm Throwing. Journal Of Sports Science And Medicine, 3(4), 211-219. Van Den Tillaar, R., & Ettema, G. (2007). A Three-Dimensional Analysis Of Overarm Throwing In Experienced Handball Players. Journal Of Applied Biomechanics, 23(1), 12-19. Van Den Tillaar, R., Zondag, A., & Cabri, J. (2013). Comparing Performance And Kinematics Of Throwing With A Circular And Whip-Like Wind Up By Experienced Handball Players. Scandinavian Journal Of Medicine And Science In Sports, 23(6), E373-380. Doi: 10.1111/Sms.12091 Wagner, H., Buchecker, M., Von Duvillard, S. P., & Muller, E. (2010a). Kinematic Comparison Of Team Handball Throwing With Two Different Arm Positions. International Journal Of Sports Physiology And Performance, 5(4), 469-483. 290

Wagner, H., Buchecker, M., Von Duvillard, S. P., & Muller, E. (2010b). Kinematic Description Of Elite Vs. Low Level Players In Team-Handball Jump Throw. Journal Of Sports Science And Medicine, 9(1), 15-23. Wagner, H., Orwat, M., Hinz, M., Pfusterschmied, J., Bacharach, D. W., Petelin Von Duvillard, S. (2014). Testing Game Based Performance In Team-Handball. Journal Of Strength And Conditioning Research. Doi: 10.1519/Jsc.0000000000000580 Wagner, H., Pfusterschmied, J., Tilp, M., Landlinger, J., Von Duvillard, S. P., & Muller, E. (2014). Upper-Body Kinematics In Team-Handball Throw, Tennis Serve, And Volleyball Spike. Scandinavian Journal Of Medicine And Science In Sports, 24(2), 345-354. Doi: 10.1111/J.1600-0838.2012.01503.X Wagner, H., Pfusterschmied, J., Von Duvillard, S. P., & Muller, E. (2011). Performance And Kinematics Of Various Throwing Techniques In Team-Handball. Journal Of Sports Science And Medicine, 10(1), 73-80. Werner, S. L., Fleisig, G. S., Dillman, C. J., & Andrews, J. R. (1993). Biomechanics Of The Elbow During Baseball Pitching. Journal Of Orthopaedics And Sports Physical Therapy, 17(6), 274-278. Doi: 10.2519/Jospt.1993.17.6.274

Χατζημπούγιας, I. (2007). Στοιχεία Ανατομικής Του Ανθρώπου. Αθήνα: Gm Design. Wirhed, R. (1997).

Η Αθλητική Ικανότητα Και Η Ανατομία Της Κίνησης. Αθήνα: Παρισιάνου.

Andrews, J.R., Harrelson, G.L., & Wilk, K. (2004). Physical Rehabilitation Of The Injured Athlete.

Philadelphia, Pa: Saunders.

Appell, H.J. (1986). Morphology Of Immobilized Skeletal Muscle And The Effects Of A Pre- And Postimmobilization Training Program. Int. J. Sports Med., 7:6-12.

Arvidsson, I., Arvidsson, H, Eriksson, E., & Jansson, E. (1986). Prevention Of Quadriceps Wasting After Immobilization: An Evaluation Of The Effect Of Electrical Muscle Stimulation. Orthopedics, 9:1519- 1528.

Binkley, J.M., & Peat, M. (1986). The Effects Of Immobilization On The Ultrastructure And Mechanical Properties Of The Medial Collateral Ligament Of Rats. Clin. Orthop. Rel. Res., 203:301-308.

Booher, J. &Thibadeau, G.A. (1989). Athletic Injury Assessment. St Louis: Mosby.

Burr, D.B., Frederickson, R.G., & Pavlinch, C. (1984). Intracast Muscle Stimulation Prevents Bone And Cartilage Deterioration In Cast-Immobilized Rabbits. Clin. Orthop. Rel. Res., 189:264-278.

Cabaud, H.E., Chatty, A., & Gildengorin, V. (1980). Exercise Effects On The Strength Of The Rat Cruciate Ligament. Am. J. Sports Med., 8: 79-86.

Djurasovic, M., Aldridge J.W., & Grumbles, R. (1998). Knee Joint Immobilization Decreases Aggrecan Gene Expression In The Meniscus. Am. J. Sports Med., 26:460-466.

Edin, B.B., & Vallbo, A.B. (1988). Stretch Sensitization Of Human Muscle Spindles. J. Physiol., 400:101-111. Epker, B.N., & Frost, H.M. (1965). Correlation Of Bone Resorption And Formation Behavior Of Loaded Bone. J. Dent. Res., 44:33-41.

Golden, A. (1980). Reaction To Injury In The Musculoskeletal System. In: Rosse, C., And Clawson, D.K. (Eds.),

The Musculoskeletal System In Health And Disease. New York: Harper And Row, 89-93.

Hardt, A.B. (1972). Early Metabolic Responses Of Bone To Immobilization. J. Bone Joint Surg. [Am.]., 54:119- 124.

Ingemann-Hansen, T., & Halkjaer-Kristensen, J. (1977). Lean And Fat Composition Of The Human Thigh. The Effects Of Immobilization In Plaster And Subsequent Physical Training. J. Rehabil. Med., 9:67-72.

Jarvinen, M.J., Einola S.A., & Virtanen, E.O. (1992). Effect Of The Position Of Immobilization Upon Tensile Properties Of Rat Gastrocnemius Muscle. Arch. Phys. Med. Rehab., 73:253-257.

Jokl, P., & Konstadt, S. (1983). The Effect Of Limb Immobilization On Muscle Function And Protein Composition. Clin. Orthop., 174:222-229.

Kannus, P., Jozsa L., & Kvist, M. . (1992). The Effect Of Immobilization On Myotendinous Junction: An Ultrastuctural, Histochemical And Immunohistochemical Study. Acta Physiol. Scand., 144:387-394.

Kannus, P., Jozsa, L., & Jarvinen, T.L. (1998). Free Mobilization And Low- To High-Intensity Exercise In Immobilization- Induced Muscle Atrophy. J. Appl. Physiol. Scand., 144:387-394.

Keays S.L., Bullock-Saxton, J., Keays, A.C., & Newcombe, P. (2001). Muscle Strength And Function Before And After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Using Semitendinosis And Gracilis. Knee, 8:229-234.

Keays, S.L., Bullock-Saxton, J., & Keays, A.C. (2000). Strength And Function Before And After Anterior Cruciate Reconstruction. Clin. Orthop. Rel. Res., 373: 174-183.

Kiviranta, I., Tammi, M., & Jurvelin, J. (1992). Articular Cartilage Thickness And Glycosaminoglycan Distribution In The Canine Knee Joint After Strenuous Running Exercise. Clin. Orthop. Rel. Res., 283:302- 308.

Kiviranta, I., Tammi, M., & Jurvelin, J. (1994). Articular Cartilage Thickness And Glycosaminoglycan Distribution In The Young Canine Knee Joint After Remobilization Of The Ommobilized Limb. J. Orthop. Res., 12:161-167.

Klein, L., Heiple, K.G., & Torzilli, P.A. (1989). Prevention Of Ligament And Meniscus Atrophy By Active Joint Motion In A Non-Weight-Bearing Model. J. Orthop. Res., 7:80-85.

Knight, K. (1976). The Effects Of Hypothermia On Inflammation And Swelling. Athl. Train., 11:7-10.

Leivo, I., Kauhanen, S., & Michelsson, J.E. (1998). Abnormal Mitochondria And Sarcoplasmic Changes In Rabbit Skeletal Muscle Induced By Immobilization. Apmis, 106:1113-1123.

Levick, R.J. (1983). Joint Pressure-Volume Studies: Their Importance, Design And Interpretation. J. Rheumatol., 10:353-357.

Levick, R.J. (1983). Synovial Fluid Dynamics: The Regulation Of Volume And Pressure. In: Holborrow, E.J., And Maroudas, V. (Eds.), Studies In Joint Disease. London: Pitman Medical, 153-240.

Lieber, R.L., Silva, P.D., & Daniel, D.M. (1996). Equal Effectiveness Of Electrical And Volitional Strength Training For The Quadriceps Femoris Muscles After Anterior Cruciate Ligament Surgery. J. Orthop. Res., 14:131-138.

Lindboe, C.F., & Platou, C.S. (1984). Effects Of Immobilization Of Short Duration On Muscle Fiber Size. Clin.

Physiol., 4:183-188.

Lynch, T.N., Jensen R.L., & Stevens, D.M. (1967). Metabolic Effects Of Prolonged Bed Rest: Their Modification By Simulated Altitude. Aerosp. Med., 38:10-20.

Mariani, P.P., Santori, N., & Rovere, P. (1997). Histological And Structural Study Of The Adhesive Tissue In Knee Fibroarthrosis: A Clinical-Pathological Correlation. Arthroscopy., 13:13-18.

Noyes, F.R. (1977). Functional Properties Of Knee Ligaments And Alterations Induced By Immobilization. Clin.

Orthop. Rel. Res., 123:210-242.

Noyes, F.R., Mangine, R.E., & Barber, S. (1974). Biomechanics Of Ligament Failure. Ii. An Analysis Of Immobilization, Exercise And Reconditioning Effects In Primates. J. Bone Joint Surg. [Am.], 56:1406- 1418.

Ochi, M., Kanda, T, Sumen, Y., & Ikuta, Y. (1997). Changes In The Permeability And Histologic Findings Of Rabbit Menisci After Immobilization. Clin. Orthop. Rel. Res., 334:305-315.

Osteras, H., Augestad, L.B., & Tondel, S. (1998). Isokinetic Muscle Strength After Anterior Cruciate Ligament Reconstraction. Scand. J. Med. Sci. Sports, 8:279-282.

Roth. J.H., Mendenhall H.V., & Mc Pherson G.K. (1988). The Effect Of Immobilization On Goat Knees Following Reconstruction Of The Anterior Cruciate Ligament. Clin. Orthop. Rel. Res., 229:278-282.

Snyder-Mackler, L., Delitto, A., Bailey S.L., & Stralka, S.W. (1995). Strength Of The Quadriceps Femoris Muscles And Functional Recovery After Reconstruction Of The Anterior Cruciate Ligament: A Prospective Randomized Clinical Trial Of Electrical Stimulation. J. Bone Surg. [Am], 77: 1166-1173.

Steinberg, F.U. (1980). The Immobilized Patient: Functional Pathology And Management. New York: Plenum Press.

Stokes, M., & Young, A. (1984). The Contribution Of Reflex Inhibition To Arthrogenous Muscle Weakness. ,. Clin. Sci., 67:7-14.

Tardieu, C., Tabary, J.C., Tabary, C., & Tardieu, G. (1982). Adaption Of Connective Tissue Length In Immobilization In The Lengthened And Shortened Positions In Cat Soleus Muscle. J. Physiol, 78:214-217.

Tipton, C., James, S.L., & Mergner, W. (1970). Influence Of Exercise On Strength Of Medial Collateral Knee Ligament Of Dogs. Am. J. Physiol., 218:894-902.

Uhthoff, H.K., & Jaworski, Z.F.G. (1978). Bone Loss In Response To Long Term Immobilization. J. Bone Joint Surg. [Br.], 60:420-429.

Van, H., Lillich, J.D., & Kawcak, C.E. (2002). Clinical Evaluation Of The Effects Of Immobilization Followed By Remobilization And Exercise On The Metacarpophalangeal Joint In Horses. Am. J. Vet. Res., 63:282- 288.

Veldhuizen, J.W., Verstappen, F.T., & Vroemen, J.P. (1993). Functional And Morphological Adaptations Following Four Weeks Of Knee Immobilization. Int. J. Sports Med., 14:283-287.

Vogt, F.B., Mack, P.B., & Beasley, W.G. (1965). The Effect Of Bed Rest On Various Parameters Of Physiological Function. Part Xii. The Effect Of Bed Rest On Bone Mass And Calcium Balance. Washington: Dc, National Aeronautics And Space Administration.

Westers, B.M. (1982). Review Of The Repair Of The Defects In Articular Cartilage: Part I. J. Orthop. Sports Phys. Ther., 3:186-192.

Woo, S., Gomez, M.A., & Sites, T.J. (1987). The Biomechanical And Morphological Changes In The Medial Collateral Ligament Of The Rabbit After Immobilization And Remobilization. J. Bone Joint Surg. [Am.], 69:1200-1211.

Woo, S., Matthew, J.V., & Akeson, W.H. (1975). Connective Tissue Response To Immobility. Arthritis Rheum., 18:257-264.

Yasuda, K., & Hayashi, K. (1999). Changes In The Biomechanical Properties Of Tendons And Ligaments From Joint Disuse. Osteoarthritis Cartilage, 7:122-129.

Yasuda, K., Ohkoshi, Y., Tanabey., & Kaneda, K. (1992). Quantitative Evaluation Of Knee Instability And Muscle Strength After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Using Patellar Tendon And Quadriceps Tendon. Am. J. Sports Med., 20:471-475.

Young, D.R., Niklowitz, W.J., & Steele, C.R. (1983). Tibial Changes In Experimental Disuse Osteoporosis In The Monkey. Calcif. Tissue Int., 35:304-308.

Ashton-Miller J., W. E.-W. (2001). Can Proprioception Really Be Improved By Exercise? Knee Surgery And Sports Traumatology, Arthroscopy (9).

Baltzopoulos, V., & Brodie, D. (1989). Isokinetic Dynamometry: Applications And Limitations. Sport Medicine, 8:101-116.

Bambrough, J. (2014). Didier Drogba. Aspetar Sports Medicine Journal, 3(2).

Bassett, S., & Petrie, K. (1999). The Effect Of Treatment Goals On Patients Compliance With Physiotherapy Exercise Program. Physiotherapy, 85:130-137.

Beneka, Α. (2003). Implementing Mental Skills Training Technique In The Physical Rehabilitation Plan Of The Injured Athlete. In Viith Ioc Olympic World Congress On Sport Sciences, (21a). Athens.

Bianco T, Malo, S., & Orlick, T. (1999). Sport Injury And Illmess: Elite Skiers Describe Their Experiences.

Research Quarterly For Exercise And Sport, 70:157-169.

Blakeslee, T. (1980). The Right Brain. New York: Anchor Press.

Brewer, B., Jeffers, K., Petitpas, A., & Van Raalte, J. (1994). Perceptions Of Psychological Interventions In The Context Of Sport Injury Rehabilitation. The Sport Psychologist, 8:176-188.

Bunker, L., Williams, J., & Zinsser, N. (1998). Cognitive Techniques For Improving Performance And Building Confidence. In J. Williams, Applied Sport Psychology (225-242). Palo Alto, Ca: Mayfield.

Carroll, S. (1994). Mental Imagery As An Aid To Healing The Injured Athlete. In Annual Meeting Of The Association For The Advancement Of Applied Sport Psychology. Lake Tahoe, Nv.

Christakou, A. Ζ. (2007). The Adjunctive Role Of Imagery On The Functional Rehabilitation Of A Grade Ii Ankle Sprain. Human Movement Science (26).

Chung, Y., & Gould, D. (2001). Identifying Barriers To Psychological Skills Training In The Training Room: A Survey Of Athletic Trainers. In 10th World Congress Of Sport Psychology (112-114.). Skiathos.

Cupal, D. &. (2001). Effects Of Relaxation And Guided Imagery On Knee Strength, Re-Injury Anxiety, And Pain Following Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. Rehabilitation Psychology 46:28-43.

Davis, J. (1991). Sport Injuries And Stress Management: An Opportunity For Research. The Sport Psychologist, 5:175-182.

Denis, M. (1985). Visual Imagery And The Use Of Mental Pracitce In The Development Of Motor Skills. Canadian Journal Of Applied Sport Sciences, 10:4s-16s.

Depalma, M., & Depalma, B. (1989). The Use Of Instruction And The Behavioral Approach To Facilitate Injury Rehabilitation. Journal Of Athletic Training, 24:217-219.

Durso-Cupal, D. (1996). The Efficacy Of Guided Imagery For Recovery From Anterior Cruciate Ligament (Acl) Replacement. Journal Of Applied Sport Psychology. 8, Suppl: 56.

Ermler, K., & Thomas, C. (1990). Interventions For The Alienating Effect Of Injury. Journal Of Athletic Training, 25:269-271.

Feltz, D., & Landers, D. (1983). The Effects Of Mental Practice On Motor Skill Learning And Performance: A Meta-Analysis. Journal Of Sport Psychology, 5:25-27.

Gordon, G., Potter, M., & Hamer, P. (2001). The Role Of The Physiotherapist And Sport Therapist. In J. Crossman, Coping With Sports Injuries: Psychological Strategies For Rehabilitation (62-82). New York: Oxford University Press.

Gould, D. (2010). Goal Setting For Peak Performance. In J. William, Applied Sport Psychology: Personal Growth To Peak Performance. 6th Edition. Boston: Mcgraw Hill.

Granito, V., Hogan, J., & Varnum, L. (1995). The Performance Enhancement Group Program: Integrating Sport Psychology And Rehabilitation. Journal Of Athletic Training, 30(4):328-331.

Hardy, L. (1992). Psychological Stress, Performance And Injury In Sport. British Medical Bulletin, 48:615-629.

Heil, J. (1993). Psychology Of Sport Injury. Champaign Il: Human Kinetics.

Ievleva, L., & Orlick, T. (1991). Mental Links To Enhanced Healing: An Explanatory Study. The Sport Psychologist, 5:25-40.

Johnston, R., Ηoward, M., Cawley, P., & Losse, G. (1988). Effect Of Lower Extremity Muscular Fatigue On Motor Control Performance. Medicine & Science In Sports & Exercise, 30(12):1703-1707.

Johnston, L., & Carroll, D. (1998). The Context Of Emotional Responses To Athletic Injury: A Qualitative Analysis. Journal Of Sport Rehabilitation, 7:206-220.

Jones, L., & Stuth, G. (1997). The Uses Of Mental Imagery In Athletics: An Overview. Applied And Preventive Psychology, 6:101-115.

Kolt, G. (2001). Psychological Services In Sport Injury Rehabilitation: The Role Of Nonpsychologist Rehabilitation Personnel. In 10th World Congress Of Sport Psychology (110-113). Skiathos.

Lamott, E., Petlichkoff, L., Van Wassenhove, J., Stein, K., Wade, G., & Lewis, K. (1989). Psychological

Rehabilitation Of The Injured Athlete: An Educational Approach To Injury. In The Annual Meeting Of The

Association For The Advancement Of Applied Sport Psychology. Seattle, Wa.

Larson, G., Starkey, C., & Zaichkowsky, L. (1996). Psychological Aspects Of Athletic Injuries As Perceived By

Athletic Trainers. The Sport Psychologist, 10:37-47.

Lentell, G., Katzman, L., & Walters, M. (1990). The Relationship Between Muscle Function And Ankle Stability.

J Orthop Sports Phys Ther, 11:605-611.

Lichstein, K. (1988). Clinical Relaxation Strategies. New York: Wiley.

Locke, E., Shaw, K., Saari, L., & Lathram, G. (1981). Goal Setting And Task Performance. Psychological

Bulletin, 90:125-152.

Macwhannell, D. (1992). Communication In Physiotherapy Practice. In French S. Physiotherapy: A

Psychological Approach (98-112). Oxford, England: Butterworth-Heinemann.

Malliou, P., Beneka, A., Aggelousis, N., & Theodorakis, Y. (1998). Goal Setting: An Efficient Way To

Maximise Isokinetic Performance. Isokinetic And Exercise Science, 7:11-17.

Meichenbaum, D., & Turk, D. (1987). Facilitating Treatment Adherence. New York: Plenum .

Nathan, B. (1999). Touch And Emotion In Manual Therapy. London: Churchill Livingstone.

Paivio, A. (1990). Mental Representations. New York: Oxford University Press.

Pargman, D. (2007). Psychological Bases Of Sport Injuries. Morgantown, West Virginia: Fitness Information

Technology.

Pen, L., & Fisher, A. (1994). Athletes And Pain Tolerance. Sports Medicineς 18:319-329.

Pen, L., Fisher, A., Sforzo, G., & Mcmanis, B. (1995). Cognitive Strategies And Pain Tolerance In Subjects With

Muscle Soreness. Journal Of Sport Rehabilitation, 4:181-194.

Porter, K., & Foster, J. (1987). Who Will Stop The Pain? Overcome Your Injuries With A Program Of Positive

Imagery. World Tennis, 35:28-30.

Potter, M., & Grove, J. (1999). Mental Skills Training During Rehabilitation: Case Studies Of Injured Athletes.

New Zealand Journal Of Physiotherapy, 28:24-31.

Ray, R., & Wiese-Bjornstal, D. (1999). Counseling In Sports Medicine. Champaign Il: Human Kinetics.

Richardson, P., & Latuda, L. (1995). Therapeutic Imagery And Athletic Injuries. Journal Of Athletic Training,

30:10-12.

Rozzi, S., Lephart, S., Sterner, R., & Kuligowski, L. (1999). Balance Training For Person With Functionally

Unstable Ankles. Journal Of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 29(8):478-486.

Singer, R., & Johnson, P. (1987). Strategies To Cope With Pain Associated With Sport-Related Injuries. Journal Of

Athletic Training, 22:100-103.

Smith, A., & Milliner, E. (1994). Injured Athletes And The Risk Of Suicide. Journal Of Athletic Training, 29:

337-341.

Sordoni, C., Hall, C., & Forwll, L. (2000). The Use Of Imagery By Athletes During Injury Rehabilitation. J Sport

Rehabil., 9:329-338.

Sparkes, A. (1998). An Achilles Heel To The Survival Of Self. Qualitative Health Research, 8:644-664.

Taylor, J., & Taylor, S. (1997). Psychological Approaches To Sports Injury Rehabilitation. Gaithersburg,

Maryland: Aspen Publishers Inc.

Theodorakis, Y., Beneka, A., Goudas, M., Antoniou, P., & Malliou, P. (1998). The Effect Of Self-Talk On Injury

Rehabilitation. European Yearbook Of Sport Psychology, 2:124-135.

Theodorakis, Y., Beneka, A., Malliou, P., & Goudas, M. (1997). Examining Psychological Factors During

Injury Rehabilitation. Journal Of Sports Rehabilitation, 10:372-381.

Tropp, H., Odenrick, P., & Gillquist, J. (1985). Stabilometry Recordings In Functional And Mechanical

Instability Of The Ankle Joint. Int J Sports Med., 6:180-182.

Udry, E., Gould, D., Bridges, D., & Beck, L. (1997). Down But Not Out: Athlete Responses To Season-Ending

Injuries. Journal Of Sport And Exercise Psychology, 19:229-248.

Wajswelner, H., & Webb, G. (2000). Therapeutic Exercise. In M. Zuluaga, C. Briggs, J. Carlisle, V.

Mcdonald, J. Mcmeeken, & W. Nickson, Sports Physiotherapy. Applied Science And Practice (207-

221). Melbourne: Churchill Livingstone.

Walsh, M. (2005). Injury Rehabilitation And Imagery. In S. M. Morris T., Imagery In Sport. Human Kinetics.

Williams, S., & Kinney, P. (1991). Performance And Nonperformance Strategies For Coping With Acute Pain:

The Role Of Perceived Self-Efficacy, Expected Outcomes, And Attention. Cognitive Therapy And Research, 15:1-19.

All Αbout Basketball Coaching. Πειθαρχία Στον Αθλητισμό-Ανακτήθηκε Από: Http://Www.Coachbasketball.Gr

Eu Expert Group “Education & Training In Sport”. (2012). Eu Guidelines On Dual Careers Of Athletes Recommended Policy Actions In Support Of Dual Careers In High-Performance Sport. Ανακτήθηκε Από: Http://Ec.Europa.Eu/Sport/Library/Documents/Dual-Career-Guidelines-Final_En.Pdf

Eu Platform On Diet, Physical Activity And Health. (2005). Diet, Physical Activity And Health – A European Platform For Action. Ανακτήθηκε Από: Http://Ec.Europa.Eu/Health/Archive/Ph_Determinants/Life_Style/Nutrition/Platform/Docs/Platform_Charter.Pdf

Europa. (2016). Αθλητισμός Στην Εε. Ανακτήθηκε Από: Http://Europa.Eu/Pol/Spo/Index_El.Htm

Unesco. Values Education Through Sport Innovative Education For Development. Ανακτήθηκε Από: Http://Www.Unesco.Org/New/En/Social-And-Human-Sciences/Themes/Physical-Education-And-Sport/Values-Education-Through-Sport

Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης. Τα Σπορ Μας Προετοιμάζουν Για Μεγαλύτερους Ρόλους Στη Ζωή. Ανακτήθηκε Από: Http://Www.Volleyball.Gr/Index.Php/Paizw-Volei-Arthra-Xrisimes-Simvoules

Επίσημη Εφημερίδα Της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (2013). Συστασεις

Ευρωπαϊκή Ένωση. (2008). Κατευθυντήριες Γραμμές Της Εε Για Τη Σωματική Άσκηση: Συστάσεις Πολιτικής Δράσης Για Την Υποστήριξη Της Σωματικής Άσκησης Για Τη Βελτίωση Της Υγείας. Βρυξέλες. Ανακτήθηκε Από Http://Ec.Europa.Eu/Sport/Library/Policy_Documents/Eu-Physical-Activity-Guidelines-2008_El.Pdf

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (2014). Η Ευρωπαϊκή Ένωση Με Απλά Λόγια: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία Και Αθλητισμός. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων Της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συμβούλιο. Σύσταση Του Συμβουλίου Της 26ης Νοεμβρίου 2013 Σχετικά Με Την Προώθηση Της Σωματικής Άσκησης Για Τη Βελτίωση Της Υγείας Σε Όλους Τους Τομείς. Ανακτήθηκε Από: Http://Eur-Lex.Europa.Eu/Lexuriserv/Lexuriserv.Do?Uri=Oj:C:2013:354:0001:0005:El:Pdf

Flash Care / Φίλιππος Παπασιδέρης Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία

Prentice, W. E. (Επιμ.) (2007). Τεχνικές Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων. Αθήνα: Παρισιάνου Α.Ε. (570-623).

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Ageberg, E., Pettersson, A. Και Friden, T. (2007). 15-Year Follow-Up Of Neuromuscular Function In Patients With Unilateral Nonreconstructed Anterior Cruciate Ligament Injury Initially Treated With Rehabilitation And Activity Modification: A Longitudinal Prospective Study. American Journal Of Sports Medicine, 35, 2109-2117. Http://Dx.Doi.Org/10.1177/0363546507305018

Ageberg, E., Thomee, R., Neeter, C., Silbernage, K. Και Roos, E. (2008). Muscle Strength And Functional Performance In Patients With Anterior Cruciate Ligament Injury Treated With Training And Surgical Recon­struction Or Training Only: A Two To Five-Year Followup. Arthritis Rheum, 59, 1773-1779. Http://Dx.Doi.Org/10.1002/Art.24066.

Amis, A., Gupte, C., Bull, A. Και Edwards, A. (2006). Anatomy Of The Posterior Cruciate Ligament And The Meniscofemoral Ligaments. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 14, 257-263. Http://Dx.Doi.Org/10.1007/S00167-005-0686-X

Backer, D. (1974). The Morphology Of Muscles Receptors. Στο C.C.Hunt, Handbook Of Sensory Physiology (Σσ. 191-234). Berlin: Springer-Verlag.

Barrack, S. C. (1983). Joint Laxity And Proprioception In The Knee. Physical And Sports Medicine, 11 (6); 130-135.

Beard, K. F. (1993). Proprioception After Rupture Of The Anterior Cruciate Ligament. Journal Of Boone Joint Surgery, 75 (2); 311-315.

Branch, H. T. (1989). Dynamic Emg Analysis Of The Anterior Cruciate Ligament Deficient Legs With And With­out Bracing During Cutting. American Journal Of Sports Medicine, 17 (1);35-41. .

Ciccotti, K. M. (1994). An Electromyographic Analysis Of The Knee During Functional Activities: The Anteri­or Cruciate Ligament-Deficient Knee And Recostructed Profiles. American Journal Of Sports Medicine, 22(5); 651-658.

Clark, B. F. (1985). Role Of Intramuscular Receptors In The Awareness Of Limp Position. Journal Of Neurophys­iology, 54 (6); 1529-1540.

Comerford, M. J. Και Mottram, S. L. (2001). Functional Stability Re-Training: Principles And Strategies For Managing Mechanical Dysfunction. Manual Therapy, 6 (1); 3-14.

Dunn, G. T. (1986). The Learning Process In Biofeedback: Is It Feed-Forward Or Feedback? Biofeedback Self Regulation, 11(2); 143-155.

Dyhre-Poulsen, S. P. (1991). Dynamic Control Of Muscle Stiffness And H Reflex Modulation During Hopping And Jumping In Man. Journal Of Physiology, 437, 287-304.

Enoka, R. (1994). Neuromechanical Basis Of Kinesiology. Champaign: Human Kinetics.

Finsterbush, F. A. (1975). The Effects Of Sensory Denervation On Rabbits Knee Joints. Journal Of Bone Joint Surgery, 57 (7); 949-956.

Forwell, C. L. (1996). Proprioception During Manual Aiming In Individuals With Shoulder Instability And Con­trols. Journal Of Orthopaedic And Sports Physical Therapy, 23(2); 111-119.

Freeman, W. M. (1966). Articular Contributions To Limb Reflexes. British Journal Of Surgery, 53 (1); 61-69.

Gioftsidou, A. M. Και Malliou, P. (2006). Preventing Lower Limb Injuries In Soccer Players. Strength And Con­ditioning Journal, 28 (1); 10-13.

Gioftsidou, A. M., Malliou, P., Pafis, G., Beneka, A., Godolias, G. Και Maganaris, C.N. (2006). The Effects Of Soccer Training And Timing Of Balance Training On Balance Ability. European Journal Of Applied Physiol­ogy, 96 (6); 659-664.

Gioftsidou, A. M. , Malliou, P., Pafis, G., Beneka, A., Tsapralis, K., Sofokleous, P., Kouli, O., Roka, S. Και Godolias, G. (2012). Balance Training Programs For Soccer Injuries Prevention. Journal Of Human Sport And Exercise, 7 (3); 639-647.

Glencross, T. D. (1981). Position Sense Folowing Joint Injury. Journal Of Sports Medicine And Physical Fit­ness, 23-27.

Goubel, M. F. (1987). Fiber Type Transition And Stiffness Modification Of Soleus Muscle Of Trained Rats. Euro­pean Journal Of Physiology, 410 (3); 321-325.- 97 – Grigg, P. (1994). Peripheral Neural Mechanisms In Proprioception. Journal Of Sports Rehabilitation, 3 (1); 1-17.

Griller, S. (1972). A Role Of Muscile Stiffness In Meeting The Changing Postural And Locomotor Requirements For Force Development By Ankle Extensors. Acta Physiologica Scandinavia, 86 (1); 92-108.

Guyton, A. (1981). Texbook Of Medical Physiology. Philadelphia: W.B. Saunders.

Jonsson, K. E. (1989). Kinematics Of Active Knee Extension After Tear Of The Anterior Cruciate Ligament. Amer­ican Journal Of Sports Medicine, 17 (6); 796-802.

Kennedy, A. (1982). Nerve Supply Of The Human Knee And Its Functional Importance. American Journal Of Sports Medicine, 10 (6); 329-335.

La Croix, J. (1981). The Acquisition Of Autonomic Control Through Biofeedback: The Case Against An Afferent Process And Two-Process Alternative. Psychophysiology, 18 (5); 573-587.

Learderson, E. (1996). Proprioception In Classical Ballet Dancers:Aprospective Study Of The Influence Of An Ankle Sprain On Proprioception In The Ankle Joint. Americsn Journal Of Sports Medicine, 24 (3); 370-374.

Lephart, S. (1996). Knee Joint Proprioception: A Comparison Between Female Intercollegiate Gymnasts And Controls. Knee Surgery Sports Traumatology, Arthroscopy, 4 (2); 121-124.

Lephart, S. (1997). Emg Profile Of The Functional Acl Deficient Patient During Dynamic Activities. Paper Pre­sented At The American Orthopaedic Society For Sports Medicine.

Lephart, W. F. (1994). Proprioception Of The Shoulder Joint In Healthy, Unstable, And Surgically Repaired Shoul­der. Journal Of Shoulder Elbow Surgery,11 (3); 371-380.

Levy, A., Wetzler, M., Lewars, M. Και Laughlin, W. (1997). Knee Injuries In Women Collegiate Rugby Players. American Journal Of Sports Medicine, 25 (3); 360-362.

Lynch, E. S. (1996). Electromyographic Latency Changes In The Ankle Musculature During Inversion Moments. American Journal Of Sports Medicine, 24 (3); 362-369.

Magee, D. (1997). Knee. Στο D. Magee, Orthopedic Physical Assessment. Philadelphia, Pa: Saunders.

Malliou, P. G. (2004). Proprioceptive Training (Balance Exercises) Reduces Lower Extremity Injuries In Young Soccer Players. Journal Of Back And Musculoskeletal Rehabilitation, 17 (3-4); 101-104.

Malliou, P. G. (2012). Proprioception And Functional Deficits Of Partial Meniscectomized Knees. European Journal Of Physical And Rehabilitation Medicine, 48 (2); 231-236.

Malliou, P., Gioftsidou, A., Pafis, G., Rokka, S., Kofotolis, N., Mavromoustakos, S. Και Godolias, G. (2012a). Proprioception And Functional Deficits Of Partial Meniscectomized Knees. European Journal Of Physical And Rehabilitation Medicine, 48 (2); 231-236.

Malliou, V., Malliou, P., Katsikas, C. Και Gioftsidou, A. (2012b). Balance Implications In Tennis Perfor­mance. Journal Of Medicine And Science In Tennis,17 (2); 64-67.

Mountcastle, V. (1980). Medical Physiology. Mosby: St. Louis.

Reid, A., Birmingham, T., Stratford, P. Και Alcoc, G. (2007). Hop Testing Provides A Reliable And Valid Out­come Measure During Rehabilitation After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. Physical Therapy, 87, 337-349. Http://Dx.Doi.Org/10.2522/Ptj.20060143

Ross, M., Langford, B. Και Whelan, P. (2002). Test-Retest Reliability Of 4 Single-Leg Horizontal Hop Tests. Jour­nal Of Strength And Conditioning Research,16, 617-622.

Sinkjer, A. Και Arendt-Nielsen, T. L. (1991). Knee Stability And Muscle Coordination In Patients With Anterior Cruciate Ligament Injuries: An Electromyographic Approach. Journal Of Electromyographic Kinesiolo­gy, 1 (3); 209-217.

Skinner, B. H. (1991). Joint Position Sense In The Normal And Pathologic Knee Joint. Journal Of Electromyo­graphic Kinesiology, 21 (10); 180-190.

Smith, B. R. (1989). Shoulder Kinesthesia After Anterior Glenohumeral Joint Dislocation. Physical Therapy, 69 (2); 106-12.

Solomonow, B. M. (1987). The Synergistic Action Of The Anterior Cruciate Ligament And Thigh Muscles In Maintaining Joint Stability. American Journal Of Sports Medicine, 15 (3); 207-213.

Vathrakokilis, K. M. (2008). Effects Of A Balance Training Protocol On Knee Joint Proprioception After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. Journal Of Back And Musculoskeletal Rehabilitation, 21 (4), 233-237.

Wojtys, H. (1994). Neuromuscular Performance In Normal And Anterior Cruciate Ligament-Deficient Lower Extremities. American Journal Of Sports Medicine, 22 (1); 89-104.

Αριστοτελειο Πανεπιστημιο Θεσσαλονικης

Χρήστος Κοτζαμανίδης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Πανεπιστημιο Θεσσαλιας Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Και Αθλητισμού

Χατζηνικολάου Α. ,Επίκουρος Καθηγητής Adam, O., Beringer, C., Kless, T., Lemmen, C., Adam, A., Wiseman, M., Et Al. (2003). Anti-Inflammatory Effects Of A Low Arachidonic Acid Diet And Fish Oil In Patients With Rheumatoid Arthritis. Rheumatol Int, 23(1), 27-36.

Aggarwal, B., Liao, M., Allegrante, J. P., & Mosca, L. (2010). Low Social Support Level Is Associated With Non-Adherence To Diet At 1 Year In The Family Intervention Trial For Heart Health (Fit Heart). J Nutr Educ Behav, 42(6), 380-388.

Ahola, A. J., Mikkila, V., Makimattila, S., Forsblom, C., Freese, R., & Groop, P. H. (2012). Energy And Nutrient Intakes And Adherence To Dietary Guidelines Among Finnish Adults With Type 1 Diabetes. Ann Med, 44(1), 73-81.

Alhassan, S., Kim, S., Bersamin, A., King, A. C., & Gardner, C. D. (2008). Dietary Adherence And Weight Loss Success Among Overweight Women: Results From The A To Z Weight Loss Study. Int J Obes (Lond), 32(6), 985-991.

Aljasem, L. I., Peyrot, M., Wissow, L., & Rubin, R. R. (2001). The Impact Of Barriers And Self-Efficacy On Self-Care Behaviors In Type 2 Diabetes. Diabetes Educ, 27(3), 393-404.

Aronson, J. K. (2007). Compliance, Concordance, Adherence. Br J Clin Pharmacol, 63(4), 383-384.

Babwah, F., Baksh, S., Blake, L., Cupid-Thuesday, J., Hosein, I., Sookhai, A., Et Al. (2006). The Role Of Gender In Compliance And Attendance At An Outpatient Clinic For Type 2 Diabetes Mellitus In Trinidad. Rev Panam Salud Publica, 19(2), 79-84.

Bame, S. I., Petersen, N., & Wray, N. P. (1993). Variation In Hemodialysis Patient Compliance According To Demographic Characteristics. Soc Sci Med, 37(8), 1035-1043.

Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. Engelwood Cliffs: Prentice Hall.

Bandura, A. (1995). Self-Efficacy In Changing Societies.: Cambridge University Press.

Bandura, A. (2004). Health Promotion By Social Cognitive Means. Health Educ Behav, 31(2), 143-164.

Bantle, J. P., Wylie-Rosett, J., Albright, A. L., Apovian, C. M., Clark, N. G., Franz, M. J., Et Al. (2008). Nutrition Recommendations And Interventions For Diabetes: A Position Statement Of The American Diabetes Association. Diabetes Care, 31 Suppl 1, S61-78.

Bautista-Castano, I., Molina-Cabrillana, J., Montoya-Alonso, J. A., & Serra-Majem, L. (2004). Variables Predictive Of Adherence To Diet And Physical Activity Recommendations In The Treatment Of Obesity And Overweight, In A Group Of Spanish Subjects. Int J Obes Relat Metab Disord, 28(5), 697-705.

Bentley, B., De Jong, M. J., Moser, D. K., & Peden, A. R. (2005). Factors Related To Nonadherence To Low Sodium Diet Recommendations In Heart Failure Patients. Eur J Cardiovasc Nurs, 4(4), 331-336.

Bihan, H., Takbou, K., Cohen, R., Michault, A., Boitou, F., Reach, G., Et Al. (2009). Impact Of Short-Duration Lifestyle Intervention In Collaboration With General Practitioners In Patients With The Metabolic Syndrome. Diabetes Metab, 35(3), 185-191.

Block, G., Hartman, A. M., Dresser, C. M., Carroll, M. D., Gannon, J., & Gardner, L. (1986). A Data-Based Approach To Diet Questionnaire Design And Testing. Am J Epidemiol, 124(3), 453-469.

Brawley, L. R., & Culos-Reed, S. N. (2000). Studying Adherence To Therapeutic Regimens: Overview, Theories, Recommendations. Control Clin Trials, 21(5 Suppl), 156s-163s.

Brown, J., & Fitzpatrick, R. (1988). Factors Influencing Compliance With Dietary Restrictions In Dialysis Patients. J Psychosom Res, 32(2), 191-196.

Burke, L. E., Dunbar-Jacob, J., Orchard, T. J., & Sereika, S. M. (2005). Improving Adherence To A Cholesterol-Lowering Diet: A Behavioral Intervention Study. Patient Educ Couns, 57(1), 134-142.

Buzzard, I. M., Faucett, C. L., Jeffery, R. W., Mcbane, L., Mcgovern, P., Baxter, J. S., Et Al. (1996). Monitoring Dietary Change In A Low-Fat Diet Intervention Study: Advantages Of Using 24-Hour Dietary Recalls Vs Food Records. J Am Diet Assoc, 96(6), 574-579.

Cade, J. E., Burley, V. J., Warm, D. L., Thompson, R. L., & Margetts, B. M. (2004). Food-Frequency Questionnaires: A Review Of Their Design, Validation And Utilisation. Nutr Res Rev, 17(1), 5-22.

Campbell, M. K., Devellis, B. M., Strecher, V. J., Ammerman, A. S., Devellis, R. F., & Sandler, R. S. (1994). Improving Dietary Behavior: The Effectiveness Of Tailored Messages In Primary Care Settings. Am J Public Health, 84(5), 783-787.

Chung, M. L., Moser, D. K., Lennie, T. A., Worrall-Carter, L., Bentley, B., Trupp, R., Et Al. (2006). Gender Differences In Adherence To The Sodium-Restricted Diet In Patients With Heart Failure. J Card Fail, 12(8), 628-634.

Ciechanowski, P. S., Katon, W. J., & Russo, J. E. (2000). Depression And Diabetes: Impact Of Depressive Symptoms On Adherence, Function, And Costs. Arch Intern Med, 160(21), 3278-3285.

Crawford, D., Jeffery, R. W., & French, S. A. (2000). Can Anyone Successfully Control Their Weight? Findings Of A Three Year Community-Based Study Of Men And Women. Int J Obes Relat Metab Disord, 24(9), 1107-1110.

Da Silva, R., Bach-Faig, A., Raido Quintana, B., Buckland, G., Vaz De Almeida, M. D., & Serra-Majem, L. (2009). Worldwide Variation Of Adherence To The Mediterranean Diet, In 1961-1965 And 2000-2003. Public Health Nutr, 12(9a), 1676-1684.

Delamater, A. M. (2006). Improving Patient Adherence. Clinical Diabetes, 24(2), 71-77.

Desroches, S., Lapointe, A., Ratte, S., Gravel, K., Legare, F., & Thirsk, J. (2011). Interventions To Enhance Adherence To Dietary Advice For Preventing And Managing Chronic Diseases In Adults: A Study Protocol. Bmc Public Health, 11, 111.

Dracup, K. A., & Meleis, A. I. (1982). Compliance: An Interactionist Approach. Nurs Res, 31(1), 31-36.

Eckel, R. H., Jakicic, J. M., Ard, J. D., De Jesus, J. M., Houston Miller, N., Hubbard, V. S., Et Al. (2014). 2013 Aha/Acc Guideline On Lifestyle Management To Reduce Cardiovascular Risk: A Report Of The American College Of Cardiology/American Heart Association Task Force On Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol, 63(25 Pt B), 2960-2984.

Eilat-Adar, S., Xu, J., Zephier, E., O’leary, V., Howard, B. V., & Resnick, H. E. (2008). Adherence To Dietary Recommendations For Saturated Fat, Fiber, And Sodium Is Low In American Indians And Other U.S. Adults With Diabetes. J Nutr, 138(9), 1699-1704.

Esh/Esc Task Force For The Management Of Arterial Hypertension. (2013). 2013 Practice Guidelines For The Management Of Arterial Hypertension Of The European Society Of Hypertension (Esh) And The European Society Of Cardiology (Esc) J Hypertens, 31(10), 1925-1938.

Evangelista, L., Doering, L. V., Dracup, K., Westlake, C., Hamilton, M., & Fonarow, G. C. (2003). Compliance Behaviors Of Elderly Patients With Advanced Heart Failure. J Cardiovasc Nurs, 18(3), 197-206; Quiz 207-198.

Evert, A. B., Boucher, J. L., Cypress, M., Dunbar, S. A., Franz, M. J., Mayer-Davis, E. J., Et Al. (2014). Nutrition Therapy Recommendations For The Management Of Adults With Diabetes. Diabetes Care, 37 Suppl 1, S120-143.

Fields-Gardner, C., & Fergusson, P. (2004). Position Of The American Dietetic Association And Dietitians Of Canada: Nutrition Intervention In The Care Of Persons With Human Immunodeficiency Virus Infection. J Am Diet Assoc, 104(9), 1425-1441.

Fogli-Cawley, J. J., Dwyer, J. T., Saltzman, E., Mccullough, M. L., Troy, L. M., & Jacques, P. F. (2006). The 2005 Dietary Guidelines For Americans Adherence Index: Development And Application. J Nutr, 136(11), 2908-2915.

Fournier, T., Bruckert, E., Czernichow, S., Paulmyer, A., & Poulain, J. P. (2011). The Thema Study: A Sociodemographic Survey Of Hypercholesterolaemic Individuals. J Hum Nutr Diet, 24(6), 572-581.

Garay-Sevilla, M. E., Nava, L. E., Malacara, J. M., Huerta, R., Diaz De Leon, J., Mena, A., Et Al. (1995). Adherence To Treatment And Social Support In Patients With Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus. J Diabetes Complications, 9(2), 81-86.

Garcia Valderrama, F. W., Fajardo, C., Guevara, R., Gonzales Perez, V., & Hurtado, A. (2002). [Poor Adherence To Diet In Hemodialysis: Role Of Anxiety And Depression Symptoms]. Nefrologia, 22(3), 244-252.

Gersovitz, M., Madden, J. P., & Smiciklas-Wright, H. (1978). Validity Of The 24-Hr. Dietary Recall And Seven-Day Record For Group Comparisons. J Am Diet Assoc, 73(1), 48-55.

Glade, M. J. (1999). Food, Nutrition, And The Prevention Of Cancer: A Global Perspective. American Institute For Cancer Research/World Cancer Research Fund, American Institute For Cancer Research, 1997. Nutrition, 15(6), 523-526.

Glanz, K. (1980). Compliance With Dietary Regimens: Its Magnitude, Measurement, And Determinants. Prev Med, 9(6), 787-804.

Glanz, K. (1997). Dietary Change. Cancer Causes Control, 8 Suppl 1, S13-16.

Guenther, P. M., Cleveland, L. E., & Ingwersen, L. A. (1998). Questionnaire Development And Data Collection Procedures. In K. S. Tippett & Y. S. Cypel (Eds.), Design And Operation: The Continuing Survey Of

Food Intakes By Individuals And The Diet And Health Knowledge Survey, 1994–96. U.S. Department Of Agriculture, Agricultural Research Service, Nationwide Food Surveys Report No. 96–1. (Pp. 42-63).

Hafstrom, I., Ringertz, B., Spangberg, A., Von Zweigbergk, L., Brannemark, S., Nylander, I., Et Al. (2001). A Vegan Diet Free Of Gluten Improves The Signs And Symptoms Of Rheumatoid Arthritis: The Effects On Arthritis Correlate With A Reduction In Antibodies To Food Antigens. Rheumatology (Oxford), 40(10), 1175-1179.

Hancock, R. E., Bonner, G., Hollingdale, R., & Madden, A. M. (2012). ‘If You Listen To Me Properly, I Feel Good’: A Qualitative Examination Of Patient Experiences Of Dietetic Consultations. J Hum Nutr Diet, 25(3), 275-284.

Hanko, B., Kazmer, M., Kumli, P., Hragyel, Z., Samu, A., Vincze, Z., Et Al. (2007). Self-Reported Medication And Lifestyle Adherence In Hungarian Patients With Type 2 Diabetes. Pharm World Sci, 29(2), 58-66.

Harris, M. A., Wysocki, T., Sadler, M., Wilkinson, K., Harvey, L. M., Buckloh, L. M., Et Al. (2000). Validation Of A Structured Interview For The Assessment Of Diabetes Self-Management. Diabetes Care, 23(9), 1301-1304.

Hatcher, R. L., & Barends, A. W. (2006). How A Return To Theory Could Help Alliance Research. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 43(3), 292-299.

Haynes, B. R., Taylor, W. R., & Sackett, D. L. (1979). Compliance In Health Care. Baltimore: Johns Hopkins Univers. Press.

Heymann, A. D., Gross, R., Tabenkin, H., Porter, B., & Porath, A. (2011). Factors Associated With Hypertensive Patients’ Compliance With Recommended Lifestyle Behaviors. Isr Med Assoc J, 13(9), 553-557.

Hirata, H., Asanuma, M., Kondo, Y., & Ogawa, N. (1992). [Influence Of Protein-Restricted Diet On Motor Response Fluctuations In Parkinson’s Disease]. Rinsho Shinkeigaku, 32(9), 973-978.

Hogberg, L., Grodzinsky, E., & Stenhammar, L. (2003). Better Dietary Compliance In Patients With Coeliac Disease Diagnosed In Early Childhood. Scand J Gastroenterol, 38(7), 751-754.

Horne, R., Weinman, J., Barber, N., Elliott, R., & Morgan, M. (2007). Concordance, Adherence And Compliance In Medicine Taking. Report For The National Coordinating Centre For Nhs Servise Delivery And Organization R & D (Nccsdo). From Http://Www.Nets.Nihr.Ac.Uk/__Data/Assets/Pdf_File/0007/81394/Es-08-1412-076.Pdf

Horstink, M., Tolosa, E., Bonuccelli, U., Deuschl, G., Friedman, A., Kanovsky, P., Et Al. (2006). Review Of The Therapeutic Management Of Parkinson’s Disease. Report Of A Joint Task Force Of The European Federation Of Neurological Societies (Efns) And The Movement Disorder Society-European Section (Mds-Es). Part Ii: Late (Complicated) Parkinson’s Disease. Eur J Neurol, 13(11), 1186-1202.

Howteerakul, N., Suwannapong, N., Rittichu, C., & Rawdaree, P. (2007). Adherence To Regimens And Glycemic Control Of Patients With Type 2 Diabetes Attending A Tertiary Hospital Clinic. Asia Pac J Public Health, 19(1), 43-49.

Hu, F. B. (2002). Dietary Pattern Analysis: A New Direction In Nutritional Epidemiology. Curr Opin Lipidol, 13(1), 3-9.

Ikizler, T. A., Cano, N. J., Franch, H., Fouque, D., Himmelfarb, J., Kalantar-Zadeh, K., Et Al. (2013). Prevention And Treatment Of Protein Energy Wasting In Chronic Kidney Disease Patients: A Consensus Statement By The International Society Of Renal Nutrition And Metabolism. Kidney Int, 84(6), 1096-1107.

Jensen, M. D., Ryan, D. H., Apovian, C. M., Ard, J. D., Comuzzie, A. G., Donato, K. A., Et Al. (2014). 2013 Aha/Acc/Tos Guideline For The Management Of Overweight And Obesity In Adults: A Report Of The American College Of Cardiology/American Heart Association Task Force On Practice Guidelines And The Obesity Society. Circulation, 129(25 Suppl 2), S102-138.

Johnson, S. B. (1992). Methodological Issues In Diabetes Research. Measuring Adherence. Diabetes Care, 15(11), 1658-1667.

Kant, A. K. (1996). Indexes Of Overall Diet Quality: A Review. J Am Diet Assoc, 96(8), 785-791.

Karvetti, R. L., & Knuts, L. R. (1985). Validity Of The 24-Hour Dietary Recall. J Am Diet Assoc, 85(11), 1437-1442.

Kennedy, E. T., Ohls, J., Carlson, S., & Fleming, K. (1995). The Healthy Eating Index: Design And Applications. J Am Diet Assoc, 95(10), 1103-1108.

King, D. E., Mainous, A. G., 3rd, Carnemolla, M., & Everett, C. J. (2009). Adherence To Healthy Lifestyle Habits In Us Adults, 1988-2006. Am J Med, 122(6), 528-534.

Kjeldsen-Kragh, J., Haugen, M., Borchgrevink, C. F., Laerum, E., Eek, M., Mowinkel, P., Et Al. (1991). Controlled Trial Of Fasting And One-Year Vegetarian Diet In Rheumatoid Arthritis. Lancet, 338(8772), 899-902.

Kromhout, D., Menotti, A., Kesteloot, H., & Sans, S. (2002). Prevention Of Coronary Heart Disease By Diet And Lifestyle: Evidence From Prospective Cross-Cultural, Cohort, And Intervention Studies. Circulation, 105(7), 893-898.

Lee, S. H., & Molassiotis, A. (2002). Dietary And Fluid Compliance In Chinese Hemodialysis Patients. Int J Nurs Stud, 39(7), 695-704.

Leon-Munoz, L. M., Guallar-Castillon, P., Graciani, A., Rodriguez-Artalejo, F., & Banegas, J. R. (2009). Self-Reported Adherence To Nonpharmacological Treatment And Association With Mortality Over 6 Years: Population-Based Study In Older Persons With Hypercholesterolemia. J Am Geriatr Soc, 57(12), 2287-2292.

Lerner, B. H. (1997). From Careless Consumptives To Recalcitrant Patients: The Historical Construction Of Noncompliance. Soc Sci Med, 45(9), 1423-1431.

Link, L. B., & Jacobson, J. S. (2008). Factors Affecting Adherence To A Raw Vegan Diet. Complement Ther Clin Pract, 14(1), 53-59.

Lutfey, K. E., & Wishner, W. J. (1999). Beyond “Compliance” Is “Adherence”. Improving The Prospect Of Diabetes Care. Diabetes Care, 22(4), 635-639.

Madden, B. P. (1990). The Hybrid Model For Concept Development: Its Value For The Study Of Therapeutic Alliance. Ans Adv Nurs Sci, 12(3), 75-87.

Mancia, G., Fagard, R., Narkiewicz, K., Redon, J., Zanchetti, A., Bohm, M., Et Al. (2013). 2013 Esh/Esc Guidelines For The Management Of Arterial Hypertension: The Task Force For The Management Of Arterial Hypertension Of The European Society Of Hypertension (Esh) And Of The European Society Of Cardiology (Esc). Eur Heart J, 34(28), 2159-2219.

Mccaul, K. D., Glasgow, R. E., & Schafer, L. C. (1987). Diabetes Regimen Behaviors. Predicting Adherence. Med Care, 25(9), 868-881.

Moshfegh, A. J., Borrud, L., B., P., & Lacomb, R. (1999). Improved Method For The 24-Hour Dietary Recall For Use In National Surveys. Faseb J, 13, A603.

Moshfegh, A. J., Raper, N., Ingwersen, L., Cleveland, L., Anand, J., Goldman, J., Et Al. (2001). An Improved Approach To 24-Hour Dietary Recall Methodology. Ann Nutr Metab, 45(Suppl 1), 156.

Nagelkerk, J., Reick, K., & Meengs, L. (2006). Perceived Barriers And Effective Strategies To Diabetes Self-Management. J Adv Nurs, 54(2), 151-158.

National Cholesterol Education Program (Ncep) Expert Panel. (2002). Third Report Of The Ncep Expert Panel On Detection, Evaluation, And Treatment Of High Blood Cholesterol In Adults (Adult Treatment Panel Iii) Final Report. Circulation, 106(25), 3143-3421.

National Task Force On The Prevention And Treatment Of Obesity, & National Institutes Of Health. (1993). Very Low-Calorie Diets. Jama, 270(8), 967-974.

Neuhouser, M. L., Miller, D. L., Kristal, A. R., Barnett, M. J., & Cheskin, L. J. (2002). Diet And Exercise Habits Of Patients With Diabetes, Dyslipidemia, Cardiovascular Disease Or Hypertension. J Am Coll Nutr, 21(5), 394-401.

Newell, K. (2006). Concordance With Asthma Medication: The Nurse’s Role. Nurs Stand, 20(26), 31-33.

Nthangeni, G., Steyn, N. P., Alberts, M., Steyn, K., Levitt, N. S., Laubscher, R., Et Al. (2002). Dietary Intake And Barriers To Dietary Compliance In Black Type 2 Diabetic Patients Attending Primary Health-Care Services. Public Health Nutr, 5(2), 329-338.

Orzech, K. M., Vivian, J., Huebner Torres, C., Armin, J., & Shaw, S. J. (2013). Diet And Exercise Adherence And Practices Among Medically Underserved Patients With Chronic Disease: Variation Across Four Ethnic Groups. Health Educ Behav, 40(1), 56-66.

Panagiotakos, D. B., Pitsavos, C., & Stefanadis, C. (2006). Dietary Patterns: A Mediterranean Diet Score And Its Relation To Clinical And Biological Markers Of Cardiovascular Disease Risk. Nutr Metab Cardiovasc Dis, 16(8), 559-568.

Park, K. A., Choi-Kwon, S., Sim, Y. M., & Kim, S. B. (2008). Comparison Of Dietary Compliance And Dietary Knowledge Between Older And Younger Korean Hemodialysis Patients. J Ren Nutr, 18(5), 415-423.

Perri, M. G., Nezu, A. M., Patti, E. T., & Mccann, K. L. (1989). Effect Of Length Of Treatment On Weight Loss. J Consult Clin Psychol, 57(3), 450-452.

Pincus, J. H., & Barry, K. M. (1987). Dietary Method For Reducing Fluctuations In Parkinson’s Disease. Yale J Biol Med, 60(2), 133-137.

Rambod, M., Peyravi, H., Shokrpour, N., & Sareban, M. T. (2010). Dietary And Fluid Adherence In Iranian Hemodialysis Patients. Health Care Manag (Frederick), 29(4), 359-364.

Rebro, S. M., Patterson, R. E., Kristal, A. R., & Cheney, C. L. (1998). The Effect Of Keeping Food Records On Eating Patterns. J Am Diet Assoc, 98(10), 1163-1165.

Rivellese, A. A., Boemi, M., Cavalot, F., Costagliola, L., De Feo, P., Miccoli, R., Et Al. (2008). Dietary Habits In Type Ii Diabetes Mellitus: How Is Adherence To Dietary Recommendations? Eur J Clin Nutr, 62(5), 660-664.

Rushe, H., & Mcgee, H. M. (1998). Assessing Adherence To Dietary Recommendations For Hemodialysis Patients: The Renal Adherence Attitudes Questionnaire (Raaq) And The Renal Adherence Behaviour Questionnaire (Rabq). J Psychosom Res, 45(2), 149-157.

Safdar, N., Baakza, H., Kumar, H., & Naqvi, S. A. (1995). Non-Compliance To Diet And Fluid Restrictions In Haemodialysis Patients. J Pak Med Assoc, 45(11), 293-295.

Schlundt, D. G., Rea, M. R., Kline, S. S., & Pichert, J. W. (1994). Situational Obstacles To Dietary Adherence For Adults With Diabetes. J Am Diet Assoc, 94(8), 874-876, 879; Quiz 877-878.

Schwarzer, R., & Renner, B. (2000). Social-Cognitive Predictors Of Health Behavior: Action Self-Efficacy And Coping Self-Efficacy. Health Psychol, 19(5), 487-495.

Seagle, H. M., Strain, G. W., Makris, A., & Reeves, R. S. (2009). Position Of The American Dietetic Association: Weight Management. J Am Diet Assoc, 109(2), 330-346.

Serour, M., Alqhenaei, H., Al-Saqabi, S., Mustafa, A. R., & Ben-Nakhi, A. (2007). Cultural Factors And Patients’ Adherence To Lifestyle Measures. Br J Gen Pract, 57(537), 291-295.

Shobhana, R., Begum, R., Snehalatha, C., Vijay, V., & Ramachandran, A. (1999). Patients’ Adherence To Diabetes Treatment. J Assoc Physicians India, 47(12), 1173-1175.

Skoldstam, L., Hagfors, L., & Johansson, G. (2003). An Experimental Study Of A Mediterranean Diet Intervention For Patients With Rheumatoid Arthritis. Ann Rheum Dis, 62(3), 208-214.

Stamatakis, M. K., Pecora, P. G., & Gunel, E. (1997). Factors Influencing Adherence In Chronic Dialysis Patients With Hyperphosphatemia J Ren Nutr, 7(3), 144-148.

Strychar, I. M., Blain, E., Rivard, M., Gelinas, M. D., Radwan, F., & Crawhall, J. C. (1998). Association Between Dietary Adherence Measures And Glycemic Control In Outpatients With Type 1 Diabetes Mellitus And Normal Serum Lipid Levels. J Am Diet Assoc, 98(1), 76-79.

Thomas, L. K., Sargent, R. G., Michels, P. C., Richter, D. L., Valois, R. F., & Moore, C. G. (2001). Identification Of The Factors Associated With Compliance To Therapeutic Diets In Older Adults With End Stage Renal Disease. J Ren Nutr, 11(2), 80-89.

Thompson, F. E., & Byers, T. (1994). Dietary Assessment Resource Manual. J Nutr, 124(11 Suppl), 2245s-2317s.

Trichopoulou, A., Costacou, T., Bamia, C., & Trichopoulos, D. (2003). Adherence To A Mediterranean Diet And Survival In A Greek Population. N Engl J Med, 348(26), 2599-2608.

Trostle, J. A. (1988). Medical Compliance As An Ideology. Soc Sci Med, 27(12), 1299-1308.

Tsartsali, P. K., Thompson, J. L., & Jago, R. (2009). Increased Knowledge Predicts Greater Adherence To The Mediterranean Diet In Greek Adolescents. Public Health Nutr, 12(2), 208-213.

Uzun, S., Kara, B., Yokusoglu, M., Arslan, F., Yilmaz, M. B., & Karaeren, H. (2009). The Assessment Of Adherence Of Hypertensive Individuals To Treatment And Lifestyle Change Recommendations. Anadolu Kardiyol Derg, 9(2), 102-109.

Van Der Wal, M. H., Jaarsma, T., Moser, D. K., Veeger, N. J., Van Gilst, W. H., & Van Veldhuisen, D. J. (2006). Compliance In Heart Failure Patients: The Importance Of Knowledge And Beliefs. Eur Heart J, 27(4), 434-440.

Vermeire, E., Hearnshaw, H., Ratsep, A., Levasseur, G., Petek, D., Van Dam, H., Et Al. (2007). Obstacles To Adherence In Living With Type-2 Diabetes: An International Qualitative Study Using Meta-Ethnography (Eurobstacle). Prim Care Diabetes, 1(1), 25-33.

Vijan, S., Stuart, N. S., Fitzgerald, J. T., Ronis, D. L., Hayward, R. A., Slater, S., Et Al. (2005). Barriers To Following Dietary Recommendations In Type 2 Diabetes. Diabet Med, 22(1), 32-38.

Vinter-Repalust, N., Petricek, G., & Katic, M. (2004). Obstacles Which Patients With Type 2 Diabetes Meet While Adhering To The Therapeutic Regimen In Everyday Life: Qualitative Study. Croat Med J, 45(5), 630-636. Violante, R., Santoro, S., & Gonzalez, C. (2011). [Prevalence Of Depression And Anxiety In A Cohort Of 761 Obese Patients: Impact In Adherence To Therapy And Its Outcome]. Vertex, 22(96), 85-93.

Vitolins, M. Z., Rand, C. S., Rapp, S. R., Ribisl, P. M., & Sevick, M. A. (2000). Measuring Adherence To Behavioral And Medical Interventions. Control Clin Trials, 21(5 Suppl), 188s-194s.

Willett, W. C. (1998a). 24-Hour Dietary Recall And Food Record Methods. In W. C. Willett (Ed.), Nutritional Epidemiology. Monographs In Epidemiology And Biostatistics. (2nd Ed., Pp. 55 – 73). New York: Oxford University Press.

Willett, W. C. (1998b). Food Frequency Methods. In W. C. Willett (Ed.), Nutritional Epidemiology. Monographs In Epidemiology And Biostatistics. (2nd Ed., Pp. 74 – 100). New York: Oxford University Press.

Wing, R. R., Phelan, S., & Tate, D. (2002). The Role Of Adherence In Mediating The Relationship Between Depression And Health Outcomes. J Psychosom Res, 53(4), 877-881.

Wold Health Organization. (2012). The 10 Leading Causes Of Death By Broad Income Group. Retrieved 4 February 2015, From Http://Www.Who.Int/Mediacentre/Factsheets/Fs310/En/

Yannakoulia, M. (2006). Eating Behavior Among Type 2 Diabetic Patients: A Poorly Recognized Aspect In A Poorly Controlled Disease. Rev Diabet Stud, 3(1), 11-16.

Zetzel, E. R. (1956). Current Concepts Of Transference. Int J Psychoanal, 37(4-5), 369-376.

Academy Quality Management Committee And Scope Of Practice Subcommittee Of The Quality Management Committee. (2013). Academy Of Nutrition And Dietetics: Scope Of Practice For The Registered Dietitian. J Acad Nutr Diet, 113(6 Suppl), S17-28.

Brantley, S. L., Russell, M. K., Mogensen, K. M., Wooley, J. A., Bobo, E., Chen, Y., Et Al. (2014). American Society For Parenteral And Enteral Nutrition And Academy Of Nutrition And Dietetics: Revised 2014 Standards Of Practice And Standards Of Professional Performance For Registered Dietitian Nutritionists (Competent, Proficient, And Expert) In Nutrition Support. J Acad Nutr Diet, 114(12), 2001-2008 E2037.

Ciliska, D., Thomas, H., Catallo, C., Gauld, M., Kingston, D., Cantwell, B., Et Al. (2006). The Effectiveness Of Nutrition Interventions For Prevention And Treatment Of Chronic Disease In Primary Care Settings: A Systematic Literature Review. Toronto: Dietitians Of Canada.

Hancock, R. E., Bonner, G., Hollingdale, R., & Madden, A. M. (2012). ‘If You Listen To Me Properly, I Feel Good’: A Qualitative Examination Of Patient Experiences Of Dietetic Consultations. J Hum Nutr Diet, 25(3), 275-284.

International Confederation Of Dietetic Associations. (2004). International Definition Of Dietitian. Retrieved 24 Aug 2015, From Http://Www.Internationaldietetics.Org/International-Standards/International-Definition-Of-Dietitian.Aspx

Jortberg, B., Myers, E., Gigliotti, L., Ivens, B. J., Lebre, M., Burke March, S., Et Al. (2015). Academy Of Nutrition And Dietetics: Standards Of Practice And Standards Of Professional Performance For Registered Dietitian Nutritionists (Competent, Proficient, And Expert) In Adult Weight Management. J Acad Nutr Diet, 115(4), 609-618 E640.

Kent, P. S., Mccarthy, M. P., Burrowes, J. D., Mccann, L., Pavlinac, J., Goeddeke-Merickel, C. M., Et Al. (2014a). Academy Of Nutrition And Dietetics And National Kidney Foundation: Revised 2014 Standards Of Practice And Standards Of Professional Performance For Registered Dietitian Nutritionists (Competent, Proficient, And Expert) In Nephrology Nutrition. J Ren Nutr, 24(5), 275-285 E245.

Kent, P. S., Mccarthy, M. P., Burrowes, J. D., Mccann, L., Pavlinac, J., Goeddeke-Merickel, C. M., Et Al. (2014b). Academy Of Nutrition And Dietetics And National Kidney Foundation: Revised 2014 Standards Of Practice And Standards Of Professional Performance For Registered Dietitian Nutritionists (Competent, Proficient, And Expert) In Nephrology Nutrition. J Acad Nutr Diet, 114(9), 1448-1457 E1445.

Knowler, W. C., Barrett-Connor, E., Fowler, S. E., Hamman, R. F., Lachin, J. M., Walker, E. A., Et Al. (2002). Reduction In The Incidence Of Type 2 Diabetes With Lifestyle Intervention Or Metformin. N Engl J Med, 346(6), 393-403.

Lacey, K., & Pritchett, E. (2003). Nutrition Care Process And Model: Ada Adopts Road Map To Quality Care And Outcomes Management. J Am Diet Assoc, 103(8), 1061-1072.

Lindstrom, J., Ilanne-Parikka, P., Peltonen, M., Aunola, S., Eriksson, J. G., Hemio, K., Et Al. (2006). Sustained Reduction In The Incidence Of Type 2 Diabetes By Lifestyle Intervention: Follow-Up Of The Finnish Diabetes Prevention Study. Lancet, 368(9548), 1673-1679.

Nevin-Folino, N., Ogata, B. N., Charney, P. J., Holt, K., Brewer, H. L., Sharrett, M. K., Et Al. (2015). Academy Of Nutrition And Dietetics: Revised 2015 Standards Of Practice And Standards Of Professional Performance For Registered Dietitian Nutritionists (Competent, Proficient, And Expert) In Pediatric Nutrition. J Acad Nutr Diet, 115(3), 451-460 E435.

Olstad, D. L., Raine, K. D., & Mccargar, L. J. (2013). The Role Of Registered Dietitians In Health Promotion. Can J Diet Pract Res, 74(2), 80-83.

Steinmuller, P. L., Kruskall, L. J., Karpinski, C. A., Manore, M. M., Macedonio, M. A., & Meyer, N. L. (2014). Academy Of Nutrition And Dietetics: Revised 2014 Standards Of Practice And Standards Of Professional Performance For Registered Dietitian Nutritionists (Competent, Proficient, And Expert) In Sports Nutrition And Dietetics. J Acad Nutr Diet, 114(4), 631-641 E643.

Azema, E., & Callahan, S. (2003). Breast Milk Donors In France: A Portrait Of The Typical Donor And The Utility Of Milk Banking In The French Breastfeeding Context. J Hum Lact, 19(2), 199-202.

Barthes, R. (1998). Ψυχο-Κοινωνιολογία Της Διατροφής (Μετάφραση Ε. Φουρναράκη). In Α. Ματθαίου (Ed.), Iστορία Της Διατροφής. Θεωρία Και Μελέτες Ιστορίας 17. Αθήνα: Ε.Μ.Ν.Ε.-Μνήμων.

Birch, L. L. (1999). Development Of Food Preferences. Annu Rev Nutr, 19, 41-62.

Birch, L. L., Fisher, J. O., & Davison, K. K. (2003). Learning To Overeat: Maternal Use Of Restrictive Feeding Practices Promotes Girls’ Eating In The Absence Of Hunger. Am J Clin Nutr, 78(2), 215-220.

Bowers, D. E. (2000). Cooking Trends Echo Changing Roles Of Women. Food Reviews, 23(1), 23-29.

Faith, M. S., Rhea, S. A., Corley, R. P., & Hewitt, J. K. (2008). Genetic And Shared Environmental Influences On Children’s 24-H Food And Beverage Intake: Sex Differences At Age 7 Y. Am J Clin Nutr, 87(4), 903-911.

Fieldhouse, P. (1986). Food And Nutrition: Customs And Culture. London: Chapman & Hall.

Fisher, J. O., & Birch, L. L. (1999). Restricting Access To Foods And Children’s Eating. Appetite, 32(3), 405-419.

Flynn, M. A. (1997). Fear Of Fatness And Adolescent Girls: Implications For Obesity Prevention. Proc Nutr Soc, 56(1b), 305-317.

French, S. A., Jeffery, R. W., & Murray, D. (1999). Is Dieting Good For You?: Prevalence, Duration And Associated Weight And Behaviour Changes For Specific Weight Loss Strategies Over Four Years In Us Adults. Int J Obes Relat Metab Disord, 23(3), 320-327.

Gregory, J. E., Paxton, S. J., & Brozovic, A. M. (2011). Maternal Feeding Practices Predict Fruit And Vegetable Consumption In Young Children. Results Of A 12-Month Longitudinal Study. Appetite, 57(1), 167-172.

Hasselbalch, A. L., Heitmann, B. L., Kyvik, K. O., & Sorensen, T. I. (2008). Studies Of Twins Indicate That Genetics Influence Dietary Intake. J Nutr, 138(12), 2406-2412.

Hill, A. J. (2002). Developmental Issues In Attitudes To Food And Diet. Proc Nutr Soc, 61(2), 259-266.

Johnson, C. M., Sharkey, J. R., Dean, W. R., Alex Mcintosh, W., & Kubena, K. S. (2011). It’s Who I Am And What We Eat. Mothers’ Food-Related Identities In Family Food Choice. Appetite, 57(1), 220-228.

Katzmarzyk, P. T., & Davis, C. (2001). Thinness And Body Shape Of Playboy Centerfolds From 1978 To 1998. Int J Obes Relat Metab Disord, 25(4), 590-592.

Khan, M. A. (1981). Evaluation Of Food Selection Patterns And Preferences. Crit Rev Food Sci Nutr, 15(2), 129-153.

Lloyd, A. B., Lubans, D. R., Plotnikoff, R. C., Collins, C. E., & Morgan, P. J. (2014). Maternal And Paternal Parenting Practices And Their Influence On Children’s Adiposity, Screen-Time, Diet And Physical Activity. Appetite, 79, 149-157.

Logue, A. W. (1986). The Psychology Of Eating And Drinking: An Introduction. New York: Wh Freeman And Company.

Mennel, S., Murcott, A., & Van Otterloo, A. (1992). The Sociology Of Food: Eating, Diet And Culture. London: Sage Publication.

Murcott, A. (1995). Social Influences On Food Choice And Dietary Change: A Sociological Attitude. Proc Nutr Soc, 54(3), 729-735.

Polivy, J., Garner, D. M., & Garfinkel, P. E. (1986). Causes And Consequences Of The Current Preference For Thin Female Physiques. In H. C.P., M. P. Zanna & E. T. Higgins (Eds.), Physical Appearance Stigma And Social Behavior: The Third Ontario Symposium In Personality And Social Psychology. Hillsdale, Nj: Erlbaum.

Prichard, I., Hodder, K., Hutchinson, A., & Wilson, C. (2012). Predictors Of Mother-Daughter Resemblance In Dietary Intake. The Role Of Eating Styles, Mothers’ Consumption, And Closeness. Appetite, 58(1), 271-276.

Randall, E., & Sanjur, D. (1981). Food Preferences – Their Conceptualization And Relationship To Consumption. Ecology Of Food And Nutrition, 11(3), 151-161.

Rosenkranz, R. R., Bauer, A., & Dzewaltowski, D. A. (2010). Mother-Daughter Resemblance In Bmi And Obesity-Related Behaviors. Int J Adolesc Med Health, 22(4), 477-489.

Ryan, Y. M. (1997). Meat Avoidance And Body Weight Concerns: Nutritional Implications For Teenage Girls. Proc Nutr Soc, 56(1b), 519-524.

Shepherd, D. (1985). Dietary Salt Intake. Nutrition & Food Science, 85(5), 10-11.

Shiferaw, B., Verrill, L., Booth, H., Zansky, S. M., Norton, D. M., Crim, S., Et Al. (2012). Sex-Based Differences In Food Consumption: Foodborne Diseases Active Surveillance Network (Foodnet) Population Survey, 2006-2007. Clin Infect Dis, 54 Suppl 5, S453-457.

Wardle, J., Haase, A. M., Steptoe, A., Nillapun, M., Jonwutiwes, K., & Bellisle, F. (2004). Gender Differences In Food Choice: The Contribution Of Health Beliefs And Dieting. Ann Behav Med, 27(2), 107-116.

Γιαννακούλια, Μ. (2005). Γυναίκες Και Τροφή. In Α.-Λ. Ματάλα & Α. Χουλιάρας (Eds.), Η Γεωγραφία Της Διατροφής Στον 21ο Αιώνα: Οι Μεγάλες Προκλήσεις. Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση. Abramovitz, B. A., & Birch, L. L. (2000). Five-Year-Old Girls’ Ideas About Dieting Are Predicted By Their Mothers’ Dieting. J Am Diet Assoc, 100(10), 1157-1163.

Anzman-Frasca, S., Savage, J. S., Marini, M. E., Fisher, J. O., & Birch, L. L. (2012). Repeated Exposure And Associative Conditioning Promote Preschool Children’s Liking Of Vegetables. Appetite, 58(2), 543-553.

Baranowski, T., Smith, M., Hearn, M. D., Lin, L. S., Baranowski, J., Doyle, C., Et Al. (1997). Patterns In Children’s Fruit And Vegetable Consumption By Meal And Day Of The Week. J Am Coll Nutr, 16(3), 216-223.

Birch, L. L. (1999). Development Of Food Preferences. Annu Rev Nutr, 19, 41-62.

Birch, L. L., & Fisher, J. O. (1998). Development Of Eating Behaviors Among Children And Adolescents. Pediatrics, 101(3 Pt 2), 539-549.

Birch, L. L., Gunder, L., Grimm-Thomas, K., & Laing, D. G. (1998). Infants’ Consumption Of A New Food Enhances Acceptance Of Similar Foods. Appetite, 30(3), 283-295.

Birch, L. L., Marlin, D. W., & Rotter, J. (1984). Eating As The “Means” Activity In A Contingency: Effects On Young Children’s Food Preference. Child Dev, 55(2), 431-439.

Birch, L. L., Mcphee, L., Shoba, B. C., Pirok, E., & Steinberg, L. (1987). What Kind Of Exposure Reduces Children’s Food Neophobia? Looking Vs. Tasting. Appetite, 9(3), 171-178.

Cashdan, E. (1994). A Sensitive Period For Learning About Food. Hum Nat, 5(3), 279-291.

Domel, S. B., Baranowski, T., Davis, H., Leonard, S. B., Riley, P., & Baranowski, J. (1993). Measuring Fruit And Vegetable Preferences Among 4th- And 5th-Grade Students. Prev Med, 22(6), 866-879.

Dovey, T. M., Staples, P. A., Gibson, E. L., & Halford, J. C. (2008). Food Neophobia And ‘Picky/Fussy’ Eating In Children: A Review. Appetite, 50(2-3), 181-193.

Eisenberg, R., & Cameron, J. (1996). Detrimental Effects Of Reward. Reality Or Myth. Am Psychol 51, 1153-1166.

Faith, M. S., Scanlon, K. S., Birch, L. L., Francis, L. A., & Sherry, B. (2004). Parent-Child Feeding Strategies And Their Relationships To Child Eating And Weight Status. Obes Res, 12(11), 1711-1722.

Feeney, E., O’brien, S., Scannell, A., Markey, A., & Gibney, E. R. (2011). Genetic Variation In Taste Perception: Does It Have A Role In Healthy Eating? Proc Nutr Soc, 70(1), 135-143.

Fildes, A., Van Jaarsveld, C. H., Wardle, J., & Cooke, L. (2014). Parent-Administered Exposure To Increase Children’s Vegetable Acceptance: A Randomized Controlled Trial. J Acad Nutr Diet, 114(6), 881-888.

Fisher, J. O., & Birch, L. L. (1999). Restricting Access To Foods And Children’s Eating. Appetite, 32(3), 405-419.

Fisher, J. O., Mitchell, D. C., Smiciklas-Wright, H., & Birch, L. L. (2002). Parental Influences On Young Girls’ Fruit And Vegetable, Micronutrient, And Fat Intakes. J Am Diet Assoc, 102(1), 58-64.

Fitzpatrick, E., Edmunds, L. S., & Dennison, B. A. (2007). Positive Effects Of Family Dinner Are Undone By Television Viewing. J Am Diet Assoc, 107(4), 666-671.

Fox, K., Cooper, A., & Mckenna, J. (2004). The School And The Promotion Of Children’s Health-Enhancing Physical Activity: Perspectives From The Uk. Journal Of Teaching Physical Education, 23, 336-355.

Galloway, A. T., Fiorito, L. M., Francis, L. A., & Birch, L. L. (2006). ‘Finish Your Soup’: Counterproductive Effects Of Pressuring Children To Eat On Intake And Affect. Appetite, 46(3), 318-323.

Galloway, A. T., Lee, Y., & Birch, L. L. (2003). Predictors And Consequences Of Food Neophobia And Pickiness In Young Girls. J Am Diet Assoc, 103(6), 692-698.

Gillman, M. W., Rifas-Shiman, S. L., Frazier, A. L., Rockett, H. R., Camargo, C. A., Jr., Field, A. E., Et Al. (2000). Family Dinner And Diet Quality Among Older Children And Adolescents. Arch Fam Med, 9(3), 235-240.

Gordon, A. R., Crepinsek, M. K., Briefel, R. R., Clark, M. A., & Fox, M. K. (2009). The Third School Nutrition Dietary Assessment Study: Summary And Implications. J Am Diet Assoc, 109(2 Suppl), S129-135.

Halford, J. C., Gillespie, J., Brown, V., Pontin, E. E., & Dovey, T. M. (2004). Effect Of Television Advertisements For Foods On Food Consumption In Children. Appetite, 42(2), 221-225.

Harper, L. V., & Sanders, K. M. (1975). The Effect Of Adults’ Eating On Young Children’s Acceptance Of Unfamiliar Foods. J Exp Child Psychol, 20(2), 206–214.

Hill, A. J. (2002). Developmental Issues In Attitudes To Food And Diet. Proc Nutr Soc, 61(2), 259-266.

Jago, R., Baranowski, T., & Baranowski, J. C. (2007). Fruit And Vegetable Availability: A Micro Environmental Mediating Variable? Public Health Nutr, 10(7), 681-689.

Kann, L., Grunbaum, J., Mckenna, M. L., Wechsler, H., & Galuska, D. A. (2005). Competitive Foods And Beverages Available For Purchase In Secondary Schools–Selected Sites, United States, 2004. J Sch Health, 75(10), 370-374.

Kant, A. K., & Graubard, B. I. (2003). Predictors Of Reported Consumption Of Low-Nutrient-Density Foods In A 24-H Recall By 8-16 Year Old Us Children And Adolescents. Appetite, 41(2), 175-180.

Kubik, M. Y., Lytle, L. A., Hannan, P. J., Perry, C. L., & Story, M. (2003). The Association Of The School Food Environment With Dietary Behaviors Of Young Adolescents. Am J Public Health, 93(7), 1168-1173.

Kubik, M. Y., Lytle, L. A., & Story, M. (2005). Soft Drinks, Candy, And Fast Food: What Parents And Teachers Think About The Middle School Food Environment. J Am Diet Assoc, 105(2), 233-239.

Laureati, M., Bergamaschi, V., & Pagliarini, E. (2014). School-Based Intervention With Children. Peer-Modeling, Reward And Repeated Exposure Reduce Food Neophobia And Increase Liking Of Fruits And Vegetables. Appetite, 83, 26-32.

Lee, A. (2002). Should School Health Educators Be Regarded As Professionals And What Professional Knowledge And Skills Should They Possess: The Hong Kong Experience. Promot Educ, 9(1), 3-8.

Levin, L. (1997). The European Health Promoting School In The Context Of Social And Economic Development. . Paper Presented At The The First Conference Of The European Network Of Health Promoting Schools.

Logue, A. W. (1986). The Psychology Of Eating And Drinking: An Introduction. New York: Wh Freeman And Company.

Myers-Clack, S. A., & Christopher, S. E. (2001). Effectiveness Of A Health Course At Influencing Preservice Teachers’ Attitudes Toward Teaching Health. J Sch Health, 71(9), 462-466.

Negri, R., Di Feola, M., Di Domenico, S., Scala, M. G., Artesi, G., Valente, S., Et Al. (2012). Taste Perception And Food Choices. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 54(5), 624-629.

Newman, J., & Taylor, A. (1992). Effect Of A Means-End Contingency On Young Children’s Food Preferences. J Exp Child Psychol, 53(2), 200-216.

Nicklaus, S., Boggio, V., Chabanet, C., & Issanchou, S. (2005). A Prospective Study Of Food Variety Seeking In Childhood, Adolescence And Early Adult Life. Appetite, 44(3), 289-297.

Orlet Fisher, J., Rolls, B. J., & Birch, L. L. (2003). Children’s Bite Size And Intake Of An Entree Are Greater With Large Portions Than With Age-Appropriate Or Self-Selected Portions. Am J Clin Nutr, 77(5), 1164-1170.

Patton, G., Bond, L., Butler, H., & Glover, S. (2003). Changing Schools, Changing Health? Design And Implementation Of The Gatehouse Project. J Adolesc Health, 33(4), 231-239.

Perikkou, A., Gavrieli, A., Kougioufa, M. M., Tzirkali, M., & Yannakoulia, M. (2013). A Novel Approach For Increasing Fruit Consumption In Children. J Acad Nutr Diet, 113(9), 1188-1193.

Rockett, H. R. (2007). Family Dinner: More Than Just A Meal. J Am Diet Assoc, 107(9), 1498-1501.

Rollins, B. Y., Loken, E., Savage, J. S., & Birch, L. L. (2014). Effects Of Restriction On Children’s Intake Differ By Child Temperament, Food Reinforcement, And Parent’s Chronic Use Of Restriction. Appetite, 73, 31-39.

Rolls, B. J., Engell, D., & Birch, L. L. (2000). Serving Portion Size Influences 5-Year-Old But Not 3-Year-Old Children’s Food Intakes. J Am Diet Assoc, 100(2), 232-234.

Rossiter, M., Glanville, T., Taylor, J., & Blum, I. (2007). School Food Practices Of Prospective Teachers. J Sch Health, 77(10), 694-700.

Santiago-Torres, M., Adams, A. K., Carrel, A. L., Larowe, T. L., & Schoeller, D. A. (2014). Home Food Availability, Parental Dietary Intake, And Familial Eating Habits Influence The Diet Quality Of Urban Hispanic Children. Child Obes, 10(5), 408-415.

Savage, J. S., Fisher, J. O., & Birch, L. L. (2007). Parental Influence On Eating Behavior: Conception To Adolescence. J Law Med Ethics, 35(1), 22-34.

Snoek, H. M., Van Strien, T., Janssens, J. M., & Engels, R. C. (2009). Longitudinal Relationships Between Fathers’, Mothers’, And Adolescents’ Restrained Eating. Appetite, 52(2), 461-468.

Steiner, J. E. (1977). Facial Expressions Of The Neonate Infant Indicate The Hedonics Of Food – Related Chemical Stimuli. In J. M. Weiffenbach (Ed.), Taste And Development: The Genesis Of Sweet Preference. Washington D.C.: U.S. Government Printing Office.

Sullivan, S. A., & Birch, L. L. (1994). Infant Dietary Experience And Acceptance Of Solid Foods. Pediatrics, 93(2), 271-277. Wechsler, H., Brener, N. D., Kuester, S., & Miller, C. (2001). Food Service And Foods And Beverages Available At School: Results From The School Health Policies And Programs Study 2000. J Sch Health, 71(7), 313-324.

Μπαθρέλλου, Ε., Γιαννακούλια, Μ., Βουτζουράκης, Ν., Ζήσης, Π., Ματάλα, Α.-Λ., & Συντώσης, Λ. (2006). Διαφημίσεις Τροφίμων Στην Παιδική Ζώνη: Διατροφικά Χαρακτηριστικά Και Τρόποι Προσέλκυσης. Παιδιατρική, 69, 127-133. Donini, L. M., Savina, C., & Cannella, C. (2003). Eating Habits And Appetite Control In The Elderly: The Anorexia Of Aging. Int Psychogeriatr, 15(1), 73-87.

Drewnowski, A., & Shultz, J. M. (2001). Impact Of Aging On Eating Behaviors, Food Choices, Nutrition, And Health Status. J Nutr Health Aging, 5(2), 75-79.

Duffy, V. B., Backstrand, J. R., & Ferris, A. M. (1995). Olfactory Dysfunction And Related Nutritional Risk In Free-Living, Elderly Women. J Am Diet Assoc, 95(8), 879-884.

Falk, L. W., Bisogni, C. A., & Sobal, J. (1996). Food Choice Processes Of Older Adults: A Qualitative Investigation. J Nutr Educ, 28, 257-265.

Hendy, H. M., Nelson, G. K., & Greco, M. E. (1998). Social Cognitive Predictors Of Nutritional Risk In Rural Elderly Adults. Int J Aging Hum Dev, 47(4), 299-327.

Kinsella, K., & Velkoff, V. A. (2001). Health And Disability. An Aging World. Washington, D.C.

Netuveli, G., & Blane, D. (2008). Quality Of Life In Older Ages. Br Med Bull, 85, 113-126.

Paquet, C., St-Arnaud-Mckenzie, D., Ma, Z., Kergoat, M. J., Ferland, G., & Dube, L. (2008). More Than Just Not Being Alone: The Number, Nature, And Complementarity Of Meal-Time Social Interactions Influence Food Intake In Hospitalized Elderly Patients. Gerontologist, 48(5), 603-611.

Quinn, M. E., Johnson, M. A., Poon, L. W., Martin, P., & Nickols-Richardson, S. M. (1997). Factors Of Nutritional Health-Seeking Behaviors. Findings From The Georgia Centenarian Study. J Aging Health, 9(1), 90-104.

Rolls, B. J. (1993). Appetite, Hunger, And Satiety In The Elderly. Crit Rev Food Sci Nutr, 33(1), 39-44.

Sahyoun, N. R., & Zhang, X. L. (2005). Dietary Quality And Social Contact Among A Nationally Representative Sample Of The Older Adult Population In The United States. J Nutr Health Aging, 9(3), 177-183.

Sahyoun, N. R., Zhang, X. L., & Serdula, M. K. (2005). Barriers To The Consumption Of Fruits And Vegetables Among Older Adults. J Nutr Elder, 24(4), 5-21.

Sayoun, N., & Basiotis, P. (2001). Food Insufficiency And The Nutritional Status Of The Elderly Population Family Economics And Nutrition Review, 13, 58-60.

Sharpe, D. L., Huston, S. J., & Finke, M. S. (2003). Factors Affecting Nutritional Adequacy Among Single Elderly Women. Family Economics And Nutrition Review, 15, 74-82.

Shifflett, P. A., & Mcintosh, W. A. (1984). Influence Of Social Support Systems On Dietary Intake Of The Elderly. . Journal Of Nutrition For The Elderly, 4, 5-18.

Walker, D., & Beauchene, R. E. (1991). The Relationship Of Loneliness, Social Isolation, And Physical Health To Dietary Adequacy Of Independently Living Elderly. J Am Diet Assoc, 91(3), 300-304.

Westenhoefer, J. (2005). Age And Gender Dependent Profile Of Food Choice. Forum Nutr(57), 44-51.

Westlake, T. (1993). The Disadvantaged Consumer: Problems And Policies. In R. Bromley & C. Thomas (Eds.), Retail Change: Contemporary Issues. London: Ucl Press.

Wilson, L. C., Alexander, A., & Lumbers, M. (2004). Food Access And Dietary Variety Among Older People. International Journal Of Retail & Distribution Management, 32(2), 109-122.

Ajzen, I. (1991). The Theory Of Planned Behavior. Org Behav Hum Des Process 50, 179-211.

Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding Attitudes And Social Behavior. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

Anderson, A. S., Cox, D. N., Mckellar, S., Reynolds, J., Lean, M. E., & Mela, D. J. (1998). Take Five, A Nutrition Education Intervention To Increase Fruit And Vegetable Intakes: Impact On Attitudes Towards Dietary Change. Br J Nutr, 80(2), 133-140.

Auld, G. W., Nitzke, S. A., Mcnulty, J., Bock, M. A., Bruhn, C. M., Gabel, K., Et Al. (1998). A Stage-Of-Change Classification System Based On Actions And Beliefs Regarding Dietary Fat And Fiber. Am J Health Promot, 12(3), 192-201.

Bandura, A. (1977). Self-Efficacy: Toward A Unifying Theory Of Behavioral Change. Psychol Rev, 84(2), 191-215.

Bandura, A. (1978). The Self System In Reciprocal Determinism. Am Psychol 33, 344-358.

Baranowski, T., Perry, C. L., & Parcel, G. S. (2002). How Individuals, Environments, And Health Behavior Interact: Social Learning Theory. In K. Glanz, B. K. Rimer & F. M. Lewis (Eds.), Health Behavior And Health Education: Theory, Research, And Practice. (3rd Ed., Pp. 165-184). San Francisco, Ca: Jossey-Bass.

Blanchard, C. M., Courneya, K. S., Rodgers, W. M., & Murnaghan, D. M. (2002). Determinants Of Exercise Intention And Behavior In Survivors Of Breast And Prostate Cancer: An Application Of The Theory Of Planned Behavior. Cancer Nurs, 25(2), 88-95.

Blue, C. L. (2007). Does The Theory Of Planned Behavior Identify Diabetes-Related Cognitions For Intention To Be Physically Active And Eat A Healthy Diet? Public Health Nurs, 24(2), 141-150.

Bunton, R., Baldwin, S., Flynn, D., & Whitelaw, S. (2000). The ‘Stages Of Change’ Model In Health Promotion: Science And Ideology. Public Health, 10(1), 55-70.

Campbell, M. K., Reynolds, K. D., Havas, S., Curry, S., Bishop, D., Nicklas, T., Et Al. (1999). Stages Of Change For Increasing Fruit And Vegetable Consumption Among Adults And Young Adults Participating In The National 5-A-Day For Better Health Community Studies. Health Educ Behav, 26(4), 513-534.

Conner, M., Norman, P., & Bell, R. (2002). The Theory Of Planned Behavior And Healthy Eating. Health Psychol, 21(2), 194-201.

Deshpande, S., Basil, M. D., & Basil, D. Z. (2009). Factors Influencing Healthy Eating Habits Among College Students: An Application Of The Health Belief Model. Health Mark Q, 26(2), 145-164.

Di Noia, J., & Prochaska, J. O. (2010). Dietary Stages Of Change And Decisional Balance: A Meta-Analytic Review. Am J Health Behav, 34(5), 618-632.

Di Noia, J., & Thompson, D. (2012). Processes Of Change For Increasing Fruit And Vegetable Consumption Among Economically Disadvantaged African American Adolescents. Eat Behav, 13(1), 58-61.

Diclemente, C. C., & Prochaska, J. O. (1982). Self-Change And Therapy Change Of Smoking Behavior: A Comparison Of Processes Of Change In Cessation And Maintenance. Addict Behav, 7(2), 133-142.

Domel, S. B., Baranowski, T., Davis, H. C., Thompson, W. O., Leonard, S. B., & Baranowski, J. (1996). A Measure Of Stages Of Change In Fruit And Vegetable Consumption Among Fourth- And Fifth-Grade School Children: Reliability And Validity. J Am Coll Nutr, 15(1), 56-64.

Gardner, R. E., & Hausenblas, H. A. (2005). Exercise And Diet Determinants Of Overweight Women Participating In An Exercise And Diet Program: A Prospective Examination Of The Theory Of Planned Behavior. Women Health, 42(4), 37-62.

Giannisi, F., Pervanidou, P., Michalaki, E., Papanikolaou, K., Chrousos, G., & Yannakoulia, M. (2014). Parental Readiness To Implement Life-Style Behaviour Changes In Relation To Children’s Excess Weight. J Paediatr Child Health, 50(6), 476-481.

Glanz, K., & Eriksen, M. P. (1993). Individual And Community Models For Dietary Behavior Change. J Nutr Educ, 25, 80-86.

Greene, G. W., Rossi, S. R., Rossi, J. S., Velicer, W. F., Fava, J. L., & Prochaska, J. O. (1999). Dietary Applications Of The Stages Of Change Model. J Am Diet Assoc, 99(6), 673-678.

Horwath, C. C. (1999). Applying The Transtheoretical Model To Eating Behaviour Change: Challenges And Opportunities. Nutrition Research Reviews, 12, 281-317.

Howard, B. V., Van, H. L., Hsia, J., Manson, J. E., Stefanick, M. L., Wassertheil-Smoller, S., Et Al. (2006). Low-Fat Dietary Pattern And Risk Of Cardiovascular Disease: The Women’s Health Initiative Randomized Controlled Dietary Modification Trial. Jama, 295(6), 655-666.

Janis, I., & Mann, L. (1979). Decision Making. A Psychological Analysis Of Conflict, Choice, And Commitment. New York: The Free Press, A Division Of Macmillan Inc.

Janz, N. K., & Becker, M. H. (1984). The Health Belief Model: A Decade Later. Health Educ Q, 11(1), 1-47.

Johnson, S. S., Paiva, A. L., Cummins, C. O., Johnson, J. L., Dyment, S. J., Wright, J. A., Et Al. (2008). Transtheoretical Model-Based Multiple Behavior Intervention For Weight Management: Effectiveness On A Population Basis. Prev Med, 46(3), 238-246.

Kasila, K., Poskiparta, M., Karhila, P., & Kettunen, T. (2003). Patients’ Readiness For Dietary Change At The Beginning Of Counselling: A Transtheoretical Model-Based Assessment. J Hum Nutr Diet, 16(3), 159-166.

Kerner, M. S., Grossman, A. H., & Kurrant, A. B. (2001). The Theory Of Planned Behavior As Related To Intention To Exercise And Exercise Behavior. Percept Mot Skills, 92(3 Pt 1), 721-731.

Kim, K., Reicks, M., & Sjoberg, S. (2003). Applying The Theory Of Planned Behavior To Predict Dairy Product Consumption By Older Adults. J Nutr Educ Behav, 35(6), 294-301.

Kristal, A. R., Glanz, K., Curry, S. J., & Patterson, R. E. (1999). How Can Stages Of Change Be Best Used In Dietary Interventions? J Am Diet Assoc, 99(6), 679-684.

Lautenschlager, L., & Smith, C. (2007). Understanding Gardening And Dietary Habits Among Youth Garden Program Participants Using The Theory Of Planned Behavior. Appetite, 49(1), 122-130.

Ling, A. M., & Horwath, C. (2000). Defining And Measuring Stages Of Change For Dietary Behaviors: Readiness To Meet Fruit, Vegetable, And Grain Guidelines Among Chinese Singaporeans. J Am Diet Assoc, 100(8), 898-904.

Michels, T. C., & Kugler, J. P. (1998). Predicting Exercise In Older Americans: Using The Theory Of Planned Behavior. Mil Med, 163(8), 524-529.

Ounpuu, S. (1997). Precontemplation Or Maintenance? Defining Stages Of Change For Lower Fat Eating., University Of Guelph, Ontario.

Prochaska, J. O., Diclemente, C. C., & Norcross, J. C. (1992). In Search Of How People Change. Applications To Addictive Behaviors. Am Psychol, 47(9), 1102-1114.

Prochaska, J. O., Norcross, J. C., & Diclemente, C. C. (1994). Changing For Good. New York, N.Y.: Quill.

Prochaska, J. O., Redding, C. A., & Evers, K. E. (2002). The Transtheoretical Model And Stages Of Change. In K. Glanz, B. K. Rimer & F. M. Lewis (Eds.), Health Behavior And Health Education: Theory, Research, And Practice. (3rd Ed., Pp. 99-120). San Francisco, Ca: Jossey-Bass.

Prochaska, J. O., & Velicer, W. F. (1997). The Transtheoretical Model Of Health Behavior Change. Am J Health Promot, 12(1), 38-48.

Prochaska, J. O., Velicer, W. F., Rossi, J. S., Goldstein, M. G., Marcus, B. H., Rakowski, W., Et Al. (1994). Stages Of Change And Decisional Balance For 12 Problem Behaviors. Health Psychol, 13(1), 39-46.

Rah, J. H., Hasler, C. M., Painter, J. E., & Chapman-Novakofski, K. M. (2004). Applying The Theory Of Planned Behavior To Women’s Behavioral Attitudes On And Consumption Of Soy Products. J Nutr Educ Behav, 36(5), 238-244.

Reed, G. R., Velicer, W. F., Prochaska, J. O., Rossi, J. S., & Marcus, B. H. (1997). What Makes A Good Staging Algorithm: Examples From Regular Exercise. Am J Health Promot, 12(1), 57-66.

Resnicow, K., Mccarty, F., & Baranowski, T. (2003). Are Precontemplators Less Likely To Change Their Dietary Behavior? A Prospective Analysis. Health Educ Res, 18(6), 693-705.

Reynolds, K. D., Hinton, A. W., Shewchuk, R. M., & Hickey, C. A. (1999). Social Cognitive Model Of Fruit And Vegetable Consumption In Elementary School Children. J Nutr Educ, 31, 23-30.

Robinson, L. M., & Vail, S. R. (2012). An Integrative Review Of Adolescent Smoking Cessation Using The Transtheoretical Model Of Change. J Pediatr Health Care, 26(5), 336-345.

Sjoberg, S., Kim, K., & Reicks, M. (2004). Applying The Theory Of Planned Behavior To Fruit And Vegetable Consumption By Older Adults. J Nutr Elder, 23(4), 35-46.

Snetselaar, L. (2003). Stages Of Change And Eating Behaviors: Issues On Categorizing. Diabetes Care, 26(5), 1624-1625.

Spencer, L., Wharton, C., Moyle, S., & Adams, T. (2007). The Transtheoretical Model As Applied To Dietary Behaviour And Outcomes. Nutr Res Rev, 20(1), 46-73.

Vallis, M., Ruggiero, L., Greene, G., Jones, H., Zinman, B., Rossi, S., Et Al. (2003). Stages Of Change For Healthy Eating In Diabetes: Relation To Demographic, Eating-Related, Health Care Utilization, And Psychosocial Factors. Diabetes Care, 26(5), 1468-1474.

Van Duyn, M. A., Kristal, A. R., Dodd, K., Campbell, M. K., Subar, A. F., Stables, G., Et Al. (2001). Association Of Awareness, Intrapersonal And Interpersonal Factors, And Stage Of Dietary Change With Fruit And Vegetable Consumption: A National Survey. Am J Health Promot, 16(2), 69-78.

Vassallo, M., Saba, A., Arvola, A., Dean, M., Messina, F., Winkelmann, M., Et Al. (2009). Willingness To Use Functional Breads. Applying The Health Belief Model Across Four European Countries. Appetite, 52(2), 452-460. Armstrong, M. J., Mottershead, T. A., Ronksley, P. E., Sigal, R. J., Campbell, T. S., & Hemmelgarn, B. R. (2011). Motivational Interviewing To Improve Weight Loss In Overweight And/Or Obese Patients: A Systematic Review And Meta-Analysis Of Randomized Controlled Trials. Obes Rev, 12(9), 709-723.

Barnes, R. D., & Ivezaj, V. (2015). A Systematic Review Of Motivational Interviewing For Weight Loss Among Adults In Primary Care. Obes Rev, 16(4), 304-318.

Beck, J. S. (1995). Cognitive Therapy: Basics And Beyond (1 Ed.). New York, N.Y.: The Guilford Press.

Christie, D., & Channon, S. (2014). The Potential For Motivational Interviewing To Improve Outcomes In The Management Of Diabetes And Obesity In Paediatric And Adult Populations: A Clinical Review. Diabetes Obes Metab, 16(5), 381-387.

Cullen, K. W., Baranowski, T., & Smith, S. P. (2001). Using Goal Setting As A Strategy For Dietary Behavior Change. J Am Diet Assoc, 101(5), 562-566.

D’onofrio, G., Bernstein, E., & Rollnick, S. (1996). Motivating Patients For Change: A Brief Strategy For Negotiation. In E. Bernstein & J. Bernstein (Eds.), Case Studies In Emergency Medicine And The Health Of The Public. Boston, Ma: Jones And Barlett.

Emmons, K. M., & Rollnick, S. (2001). Motivational Interviewing In Health Care Settings. Opportunities And Limitations. Am J Prev Med, 20(1), 68-74.

Goodchild, C. E., Skinner, T. C., & Parkin, T. (2005). The Value Of Empathy In Dietetic Consultations. A Pilot Study To Investigate Its Effect On Satisfaction, Autonomy And Agreement. J Hum Nutr Diet, 18(3), 181-185.

Hunt, P., & Hiisdon, M. (1996). Changing Eating And Exercise Behaviour: A Handbook For Professionals. Oxford: Blackwell Science.

Mhurchu, C. N., Margetts, B. M., & Speller, V. (1998). Randomized Clinical Trial Comparing The Effectiveness Of Two Dietary Interventions For Patients With Hyperlipidaemia. Clin Sci (Lond), 95(4), 479-487.

Miller, W. R. (1985). Motivation For Treatment: A Review With Special Emphasis On Alcoholism. Psychol Bull, 98(1), 84-107.

Miller, W. R., & Rollnick, S. (1991). Motivational Interviewing: Preparing People To Change Addictive Behaviors. New York, N.Y. : Guilford Press.

Miller, W. R., & Rollnick, S. (2002). Motivational Interviewing: Preparing People For Change. New York, N.Y.: The Guilford Press.

Rapoport, L. (1998). Integrating Cognitive Behavioural Therapy Into Dietetic Practice: A Challenge For Dietitians. Journal Of Human Nutrition And Dietetics, 11, 227-237.

Rapoport, L. (2001). Cognitive-Behavioural Therapy In Obesity Treatment. In B. Thomas & British Dietetic Association (Eds.), Manual Of Dietetic Practice. Oxford: Blackwell Science.

Resnicow, K., Mccarty, F., & Baranowski, T. (2003). Are Precontemplators Less Likely To Change Their Dietary Behavior? A Prospective Analysis. Health Educ Res, 18(6), 693-705.

Resnicow, K., Mcmaster, F., Bocian, A., Harris, D., Zhou, Y., Snetselaar, L., Et Al. (2015). Motivational Interviewing And Dietary Counseling For Obesity In Primary Care: An Rct. Pediatrics.

Rollnick, S., Kinnersley, P., & Stott, N. (1993). Methods Of Helping Patients With Behaviour Change. Bmj, 307(6897), 188-190.

Schwartz, R. P., Hamre, R., Dietz, W. H., Wasserman, R. C., Slora, E. J., Myers, E. F., Et Al. (2007). Office-Based Motivational Interviewing To Prevent Childhood Obesity: A Feasibility Study. Arch Pediatr Adolesc Med, 161(5), 495-501.

Spahn, J. M., Reeves, R. S., Keim, K. S., Laquatra, I., Kellogg, M., Jortberg, B., Et Al. (2010). State Of The Evidence Regarding Behavior Change Theories And Strategies In Nutrition Counseling To Facilitate Health And Food Behavior Change. J Am Diet Assoc, 110(6), 879-891.

Stott, N. C., Rees, M., Rollnick, S., Pill, R. M., & Hackett, P. (1996). Professional Responses To Innovation In Clinical Method: Diabetes Care And Negotiating Skills. Patient Educ Couns, 29(1), 67-73.

Treasure, J., & Ward, A. (1997). A Practical Guide To The Use Of Motivational Interviewing In Anorexia Nervosa. Eur Eating Dis Rev, 5, 102-114.

Vanwormer, J. J., & Boucher, J. L. (2004). Motivational Interviewing And Diet Modification: A Review Of The Evidence. Diabetes Educ, 30(3), 404-406, 408-410, 414-406 Passim.

Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (1997). Συμβουλευτική Ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Curry, K. R., & Jaffe, A. (1998). Nutrition Counselling And Communication Skills. Philadelphia, Pa: W.B. Saunders Company.

Elder, J. P., Ayala, G. X., Campbell, N. R., Arredondo, E. M., Slymen, D. J., Baquero, B., Et Al. (2006). Long-Term Effects Of A Communication Intervention For Spanish-Dominant Latinas. Am J Prev Med, 31(2), 159-166.

Gable, J. (2007). Counselling Skills For Dietitians (2nd Edition Ed.). Oxford: Blackwell Publishing.

Hebert, J. R., Ebbeling, C. B., Olendzki, B. C., Hurley, T. G., Ma, Y., Saal, N., Et Al. (2001). Change In Women’s Diet And Body Mass Following Intensive Intervention For Early-Stage Breast Cancer. J Am Diet Assoc, 101(4), 421-431.

Hunt, P., & Hiisdon, M. (1996). Changing Eating And Exercise Behaviour: A Handbook For Professionals. Oxford: Blackwell Science.

Kingsley, R. G., & Wilson, G. T. (1977). Behavior Therapy For Obesity: A Comparative Investigation Of Long-Term Efficacy. J Consult Clin Psychol, 45(2), 288-298.

Rollnick, S., Mason, P., & Butler, C. (Eds.). (1999). Health Behavior Change: A Guide For Practitioners. London: Churchill Livingstone.

Snetselaar, L. (2008). Nutrition Counseling Skills For The Nutrition Care Process. Sudbury, Ma: John And Bartlett Publishers.

Cant, R. P., & Aroni, R. A. (2008). Exploring Dietitians’ Verbal And Nonverbal Communication Skills For Effective Dietitian-Patient Communication. J Hum Nutr Diet, 21(5), 502-511.

Curry, K. R., & Jaffe, A. (1998). Nutrition Counselling And Communication Skills. Philadelphia, Pa: W.B. Saunders Company.

Francis, N., Rollnick, S., Mccambridge, J., Butler, C., Lane, C., & Hood, K. (2005). When Smokers Are Resistant To Change: Experimental Analysis Of The Effect Of Patient Resistance On Practitioner Behaviour. Addiction, 100(8), 1175-1182.

Gable, J. (2007). Counselling Skills For Dietitians (2nd Edition Ed.). Oxford: Blackwell Publishing.

Holli, B. B., Calabrese, R. J., & O’sullivan-Maillet, J. (2003). Communication And Education Skills For Dietetics Professionals. London: Lippincott Williams And Wilkins.

Rollnick, S., Mason, P., & Butler, C. (1999). Health Behavior Change: A Guide For Practitioners. Edinburgh: Churchill Livingstone.

Stickley, T. (2011). From Soler To Surety For Effective Non-Verbal Communication. Nurse Educ Pract, 11(6), 395-398.

Πολεμικός, Ν., & Κοντάκος, Α. (2002). Μη Λεκτική Επικοινωνία: Σύγχρονες Θεωρητικές Και Ερευνητικές Προσεγγίσεις Στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Alvarez Guisasola, F., Tofe Povedano, S., Krishnarajah, G., Lyu, R., Mavros, P., & Yin, D. (2008). Hypoglycaemic Symptoms, Treatment Satisfaction, Adherence And Their Associations With Glycaemic Goal In Patients With Type 2 Diabetes Mellitus: Findings From The Real-Life Effectiveness And Care Patterns Of Diabetes Management (Recap-Dm) Study. Diabetes Obes Metab, 10 Suppl 1, 25-32.

Anderson, R. M., & Funnell, M. M. (2000). Compliance And Adherence Are Dysfunctional Concepts In Diabetes Care. Diabetes Educ, 26(4), 597-604.

Anderson, R.M., Funnell, M.M., Barr, P.A., Dedrick, R.F., Davis, W.K. (1991). Learning To Empower Patients. Results Of Professional Education Program For Diabetes Educators. Diabetes Care, 14(7), 584-590.

Baker, R. C., & Kirschenbaum, D. S. (1998). Weight Control During The Holidays: Highly Consistent Self-Monitoring As A Potentially Useful Coping Mechanism. Health Psychol, 17(4), 367-370.

Beumont, P. J. V., & Touyz, S. W. (1995). The Nutritional Management Of Anorexia And Bulimia Nervosa. In K. D. Brownell & C. G. Fairburn (Eds.), Eating Disorders And Obesity: A Comprehensive Handbook. New York, N.Y.: The Guilford Press.

Boswell, E. J. (1987). A Team Approach. Selecting Teaching Strategies To Promote Patient Adherence. Diabetes Educ, 13(4), 410-412.

Braet, C. (1999). Treatment Of Obese Children: A New Rationale. Clinical Child Psychology And Psychiatry, 4, 579-591.

Braet, C., & Van Winckel, M. (2000). Long-Term Follow-Up Of A Cognitive Behavioral Treatment Program For Obese Children. Behavior Therapy 31(1), 55-74.

Brownell, K. D., Heckerman, C. L., Westlake, R. J., Hayes, S. C., & Monti, P. M. (1978). The Effect Of Couples Training And Partner Co-Operativeness In The Behavioral Treatment Of Obesity. Behav Res Ther, 16(5), 323-333.

Brownell, K. D., Kelman, J. H., & Stunkard, A. J. (1983). Treatment Of Obese Children With And Without Their Mothers: Changes In Weight And Blood Pressure. Pediatrics, 71(4), 515-523.

Brownell, K. D., & Kramer, F. M. (1994). Behavioral Management Of Obesity. In G. L. Blackburn & B. S. Kanders (Eds.), Obesity: Pathophysiology, Psychology And Treatment. New York, N.Y.: Chapman & Hall.

Brunzell, C., & Hendrickson-Nelson, M. (2001). Nutrition Counseling. In J. E. Mitchell (Ed.), The Outpatient Treatment Of Eating Disorders. Minneapolis, Mn.: University Of Minnesota Press.

Carels, R. A., Darby, L., Cacciapaglia, H. M., Konrad, K., Coit, C., Harper, J., Et Al. (2007). Using Motivational Interviewing As A Supplement To Obesity Treatment: A Stepped-Care Approach. Health Psychol, 26(3), 369-374.

Clement, S. (1995). Diabetes Self-Management Education. Diabetes Care, 18(8), 1204-1214.

Cooper, Z., & Fairburn, C. G. (2001). A New Cognitive Behavioural Approach To The Treatment Of Obesity. Behav Res Ther, 39(5), 499-511.

Corbalan, M. D., Morales, E. M., Canteras, M., Espallardo, A., Hernandez, T., & Garaulet, M. (2009). Effectiveness Of Cognitive-Behavioral Therapy Based On The Mediterranean Diet For The Treatment Of Obesity. Nutrition, 25(7-8), 861-869.

Cresci, B., Tesi, F., La Ferlita, T., Ricca, V., Ravaldi, C., Rotella, C. M., Et Al. (2007). Group Versus Individual Cognitive-Behavioral Treatment For Obesity: Results After 36 Months. Eat Weight Disord, 12(4), 147-153.

Dubbert, P. M., & Wilson, G. T. (1984). Goal-Setting And Spouse Involvement In The Treatment Of Obesity. Behav Res Ther, 22(3), 227-242.

Duffy, G., & Spence, S. H. (1993). The Effectiveness Of Cognitive Self-Management As An Adjunct To A Behavioural Intervention For Childhood Obesity: A Research Note. J Child Psychol Psychiatry, 34(6), 1043-1050.

Epstein, L. H., Mccurley, J., Wing, R. R., & Valoski, A. (1990). Five-Year Follow-Up Of Family-Based Behavioral Treatments For Childhood Obesity. J Consult Clin Psychol, 58(5), 661-664.

Epstein, L. H., Valoski, A., Wing, R. R., & Mccurley, J. (1994). Ten-Year Outcomes Of Behavioral Family-Based Treatment For Childhood Obesity. Health Psychol, 13(5), 373-383.

Epstein, L. H., Wing, R. R., Koeske, R., & Valoski, A. (1987). Long-Term Effects Of Family-Based Treatment Of Childhood Obesity. J Consult Clin Psychol, 55(1), 91-95. Epstein, L. H., Wing, R. R., Steranchak, L., Dickson, B., & Michelson, J. (1980). Comparison Of Family-Based Behavior Modification And Nutrition Education For Childhood Obesity. J Pediatr Psychol, 5(1), 25-36.

Fabricatore, A. N. (2007). Behavior Therapy And Cognitive-Behavioral Therapy Of Obesity: Is There A Difference? J Am Diet Assoc, 107(1), 92-99.

Fabricatore, A. N., Wadden, T. A., Womble, L. G., Sarwer, D. B., Berkowitz, R. I., Foster, G. D., Et Al. (2007). The Role Of Patients’ Expectations And Goals In The Behavioral And Pharmacological Treatment Of Obesity. Int J Obes (Lond), 31(11), 1739-1745.

Foreyt, J. P., Mitchell, R. E., Garner, D. T., Gee, M., Scott, L. W., & Gotto, A. M. (1983). Behavioral Treatment Of Obesity: Results And Limitations. Behav Ther, 13, 153-161.

Foreyt, J. P., & Poston, W. S., 2nd. (1998). The Role Of The Behavioral Counselor In Obesity Treatment. J Am Diet Assoc, 98(10 Suppl 2), S27-30.

Foster, G. D., Makris, A. P., & Bailer, B. A. (2005). Behavioral Treatment Of Obesity. Am J Clin Nutr, 82(1 Suppl), 230s-235s.

Franz, M. J., Bantle, J. P., Beebe, C. A., Brunzell, J. D., Chiasson, J. L., Garg, A., Et Al. (2002). Evidence-Based Nutrition Principles And Recommendations For The Treatment And Prevention Of Diabetes And Related Complications. Diabetes Care, 25(1), 148-198.

Franz, M. J., Monk, A., Barry, B., Mcclain, K., Weaver, T., Cooper, N., Et Al. (1995). Effectiveness Of Medical Nutrition Therapy Provided By Dietitians In The Management Of Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus: A Randomized, Controlled Clinical Trial. J Am Diet Assoc, 95(9), 1009-1017.

Franz, M. J., Splett, P. L., Monk, A., Barry, B., Mcclain, K., Weaver, T., Et Al. (1995). Cost-Effectiveness Of Medical Nutrition Therapy Provided By Dietitians For Persons With Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus. J Am Diet Assoc, 95(9), 1018-1024.

Glasgow, R. E., Hampson, S. E., Strycker, L. A., & Ruggiero, L. (1997). Personal-Model Beliefs And Social-Environmental Barriers Related To Diabetes Self-Management. Diabetes Care, 20(4), 556-561.

Golan, M., Kaufman, V., & Shahar, D. R. (2006). Childhood Obesity Treatment: Targeting Parents Exclusively V. Parents And Children. Br J Nutr, 95(5), 1008-1015.

Golan, M., & Weizman, A. (2001). Familial Approach To The Treatment Of Childhood Obesity: Conceptual Mode. J Nutr Educ, 33(2), 102-107.

Golan, M., Weizman, A., Apter, A., & Fainaru, M. (1998). Parents As The Exclusive Agents Of Change In The Treatment Of Childhood Obesity. Am J Clin Nutr, 67(6), 1130-1135.

Gorin, A., Phelan, S., Tate, D., Sherwood, N., Jeffery, R., & Wing, R. (2005). Involving Support Partners In Obesity Treatment. J Consult Clin Psychol, 73(2), 341-343.

Gotestam, K. G. (1979). A Three Year Follow-Up Of A Behavioral Treatment For Obesity. Addict Behav, 4(2), 179-183.

Graves, T., Meyers, A. W., & Clark, L. (1988). An Evaluation Of Parental Problem-Solving Training In The Behavioral Treatment Of Childhood Obesity. J Consult Clin Psychol, 56(2), 246-250.

Griffiths, R. A., & Holliday, J. (1987). An Evaluation And Follow-Up Investigation Of A Behavioural Group Treatment Programme For Obesity. Psychother Psychosom, 48(1-4), 157-164.

Howteerakul, N., Suwannapong, N., Rittichu, C., & Rawdaree, P. (2007). Adherence To Regimens And Glycemic Control Of Patients With Type 2 Diabetes Attending A Tertiary Hospital Clinic. Asia Pac J Public Health, 19(1), 43-49.

Israel, A. C., Guile, C. A., Baker, J. E., & Silverman, W. K. (1994). An Evaluation Of Enhanced Self-Regulation Training In The Treatment Of Childhood Obesity. J Pediatr Psychol, 19(6), 737-749.

Jeffery, R. W., Bjornson-Benson, W. M., Rosenthal, B. S., Lindquist, R. A., & Johnson, S. L. (1984). Behavioral Treatment Of Obesity With Monetary Contracting: Two-Year Follow-Up. Addict Behav, 9(3), 311-313.

Jeffery, R. W., Vender, M., & Wing, R. R. (1978). Weight Loss And Behavior Change 1 Year After Behavioral Treatment For Obesity. J Consult Clin Psychol, 46(2), 368-369.

Jeffery, R. W., & Wing, R. R. (1995). Long-Term Effects Of Interventions For Weight Loss Using Food Provision And Monetary Incentives. J Consult Clin Psychol, 63(5), 793-796.

Jeffrey, D. B., Christensen, E. R., & Pappas, J. P. (1973). Developing A Behavioral Program And Therapist Manual For The Treatment Of Obesity. J Am Coll Health Assoc, 21(5), 455-459.

Jelalian, E., & Saelens, B. E. (1999). Empirically Supported Treatments In Pediatric Psychology: Pediatric Obesity. J Pediatr Psychol, 24(3), 223-248.

Jensen, M. D., Ryan, D. H., Apovian, C. M., Ard, J. D., Comuzzie, A. G., Donato, K. A., Et Al. (2014). 2013 Aha/Acc/Tos Guideline For The Management Of Overweight And Obesity In Adults: A Report Of The American College Of Cardiology/American Heart Association Task Force On Practice Guidelines And The Obesity Society. Circulation, 129(25 Suppl 2), S102-138.

Johnson, S. S., Paiva, A. L., Cummins, C. O., Johnson, J. L., Dyment, S. J., Wright, J. A., Et Al. (2008). Transtheoretical Model-Based Multiple Behavior Intervention For Weight Management: Effectiveness On A Population Basis. Prev Med, 46(3), 238-246.

Killick, S., & Allen, C. (1997). “Shifting The Balance” – Motivational Interviewing To Help Behavior Change In People With Bulimia Nervosa. Eur Eat Disord Rev, 5(1), 33-41.

Kirschenbaum, D. S., Stalonas, P. M., Jr., Zastowny, T. R., & Tomarken, A. J. (1985). Behavioral Treatment Of Adult Obesity: Attentional Controls And A 2-Year Follow-Up. Behav Res Ther, 23(6), 675-682.

Kramer, F. M., Jeffery, R. W., Forster, J. L., & Snell, M. K. (1989). Long-Term Follow-Up Of Behavioral Treatment For Obesity: Patterns Of Weight Regain Among Men And Women. Int J Obes, 13(2), 123-136.

Kumanyika, S. K., Adams-Campbell, L., Van Horn, B., Ten Have, T. R., Treu, J. A., Askov, E., Et Al. (1999). Outcomes Of A Cardiovascular Nutrition Counseling Program In African-Americans With Elevated Blood Pressure Or Cholesterol Level. J Am Diet Assoc, 99(11), 1380-1391.

Lantz, H., Peltonen, M., Agren, L., & Torgerson, J. S. (2003). A Dietary And Behavioural Programme For The Treatment Of Obesity. A 4-Year Clinical Trial And A Long-Term Posttreatment Follow-Up. J Intern Med, 254(3), 272-279.

Latner, J. D., Stunkard, A. J., Wilson, G. T., & Jackson, M. L. (2006). The Perceived Effectiveness Of Continuing Care And Group Support In The Long-Term Self-Help Treatment Of Obesity. Obesity (Silver Spring), 14(3), 464-471.

Levine, M. D., Ringham, R. M., Kalarchian, M. A., Wisniewski, L., & Marcus, M. D. (2001). Is Family-Based Behavioral Weight Control Appropriate For Severe Pediatric Obesity? Int J Eat Disord, 30(3), 318-328.

Levy, S., Pierce, J. P., Dembecki, N., & Cripps, A. (1986). Self-Help Group Behavioural Treatment For Obesity. An Evaluation Of Weight Control Workshops. Med J Aust, 145(9), 436-438.

Loro, A. D., Jr., Levenkron, J. C., & Fisher, E. B., Jr. (1979). Critical Clinical Issues In The Behavioral Treatment Of Obesity. Addict Behav, 4(4), 383-391.

Mastellos, N., Gunn, L. H., Felix, L. M., Car, J., & Majeed, A. (2014). Transtheoretical Model Stages Of Change For Dietary And Physical Exercise Modification In Weight Loss Management For Overweight And Obese Adults. Cochrane Database Syst Rev, 2, Cd008066.

Melin, I., & Rossner, S. (2003). Practical Clinical Behavioral Treatment Of Obesity. Patient Educ Couns, 49(1), 75-83.

Micco, N., Gold, B., Buzzell, P., Leonard, H., Pintauro, S., & Harvey-Berino, J. (2007). Minimal In-Person Support As An Adjunct To Internet Obesity Treatment. Ann Behav Med, 33(1), 49-56.

Miller, C. K., & Bauman, J. (2014). Goal Setting: An Integral Component Of Effective Diabetes Care. Curr Diab Rep, 14(8), 509.

Minniti, A., Bissoli, L., Di Francesco, V., Fantin, F., Mandragona, R., Olivieri, M., Et Al. (2007). Individual Versus Group Therapy For Obesity: Comparison Of Dropout Rate And Treatment Outcome. Eat Weight Disord, 12(4), 161-167.

Musante, G. J. (1974). Obesity: A Behavioral Treatment Program. Am Fam Physician, 10(6), 95-102.

Nuutinen, O. (1991). Long-Term Effects Of Dietary Counselling On Nutrient Intake And Weight Loss In Obese Children. Eur J Clin Nutr, 45(6), 287-297.

Omizo, S. A., & Oda, E. A. (1988). Anorexia Nervosa: Psychological Considerations For Nutrition Counseling. J Am Diet Assoc, 88(1), 49-51.

Ozier, A. D., & Henry, B. W. (2011). Position Of The American Dietetic Association: Nutrition Intervention In The Treatment Of Eating Disorders. J Am Diet Assoc, 111(8), 1236-1241.

Perri, M. G., Nezu, A. M., Mckelvey, W. F., Shermer, R. L., Renjilian, D. A., & Viegener, B. J. (2001). Relapse Prevention Training And Problem-Solving Therapy In The Long-Term Management Of Obesity. J Consult Clin Psychol, 69(4), 722-726.

Peyrot, M., Rubin, R. R., Lauritzen, T., Snoek, F. J., Matthews, D. R., & Skovlund, S. E. (2005). Psychosocial Problems And Barriers To Improved Diabetes Management: Results Of The Cross-National Diabetes Attitudes, Wishes And Needs (Dawn) Study. Diabet Med, 22(10), 1379-1385.

Pezzot-Pearce, T. D., Lebow, M. D., & Pearce, J. W. (1982). Increasing Cost-Effectiveness In Obesity Treatment Through Use Of Self-Help Behavioral Manuals And Decreased Therapist Contact. J Consult Clin Psychol, 50(3), 448-449. Pill, R., Stott, N. C., Rollnick, S. R., & Rees, M. (1998). A Randomized Controlled Trial Of An Intervention Designed To Improve The Care Given In General Practice To Type Ii Diabetic Patients: Patient Outcomes And Professional Ability To Change Behaviour. Fam Pract, 15(3), 229-235.

Rapoport, L., Clark, M., & Wardle, J. (2000). Evaluation Of A Modified Cognitive-Behavioural Programme For Weight Management. Int J Obes Relat Metab Disord, 24(12), 1726-1737.

Reinehr, T., Kersting, M., Alexy, U., & Andler, W. (2003). Long-Term Follow-Up Of Overweight Children: After Training, After A Single Consultation Session, And Without Treatment. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 37(1), 72-74.

Renjilian, D. A., Perri, M. G., Nezu, A. M., Mckelvey, W. F., Shermer, R. L., & Anton, S. D. (2001). Individual Versus Group Therapy For Obesity: Effects Of Matching Participants To Their Treatment Preferences. J Consult Clin Psychol, 69(4), 717-721.

Romanczyk, R. G., Tracey, D. A., Wilson, G. T., & Thorpe, G. L. (1973). Behavioral Techniques In The Treatment Of Obesity: A Comparative Analysis. Behav Res Ther, 11(4), 629-640.

Sbrocco, T., Nedegaard, R. C., Stone, J. M., & Lewis, E. L. (1999). Behavioral Choice Treatment Promotes Continuing Weight Loss: Preliminary Results Of A Cognitive-Behavioral Decision-Based Treatment For Obesity. J Consult Clin Psychol, 67(2), 260-266.

Seagle, H. M., Strain, G. W., Makris, A., & Reeves, R. S. (2009). Position Of The American Dietetic Association: Weight Management. J Am Diet Assoc, 109(2), 330-346.

Sharma, M. (2007). Behavioural Interventions For Preventing And Treating Obesity In Adults. Obes Rev, 8(5), 441-449.

Shobhana, R., Begum, R., Snehalatha, C., Vijay, V., & Ramachandran, A. (1999). Patients’ Adherence To Diabetes Treatment. J Assoc Physicians India, 47(12), 1173-1175.

Speers, M. A., & Turk, D. C. (1982). Diabetes Self-Care: Knowledge, Beliefs, Motivation, And Action. Patient Couns Health Educ, 3(4), 144-149.

Steptoe, A., Doherty, S., Rink, E., Kerry, S., Kendrick, T., & Hilton, S. (1999). Behavioural Counselling In General Practice For The Promotion Of Healthy Behaviour Among Adults At Increased Risk Of Coronary Heart Disease: Randomised Trial. Bmj, 319(7215), 943-947.

Stott, N. C., Rees, M., Rollnick, S., Pill, R. M., & Hackett, P. (1996). Professional Responses To Innovation In Clinical Method: Diabetes Care And Negotiating Skills. Patient Educ Couns, 29(1), 67-73.

Teixeira, P. J., Carraca, E. V., Marques, M. M., Rutter, H., Oppert, J. M., De Bourdeaudhuij, I., Et Al. (2015). Successful Behavior Change In Obesity Interventions In Adults: A Systematic Review Of Self-Regulation Mediators. Bmc Med, 13, 84.

Timlin, M. T., Shores, K. V., & Reicks, M. (2002). Behavior Change Outcomes In An Outpatient Cardiac Rehabilitation Program. J Am Diet Assoc, 102(5), 664-671.

Treasure, J., & Ward, A. (1997). A Practical Guide To The Use Of Motivational Interviewing In Anorexia Nervosa. Eur Eating Dis Rev, 5(2), 102-114.

Trigwell, P., Grant, P. J., & House, A. (1997). Motivation And Glycemic Control In Diabetes Mellitus. J Psychosom Res, 43(3), 307-315.

Tsigos, C., Hainer, V., Basdevant, A., Finer, N., Fried, M., Mathus-Vliegen, E., Et Al. (2008). Management Of Obesity In Adults: European Clinical Practice Guidelines. Obesity Facts, 1, 106-116.

U.S. Preventive Services Task Force. (2003). Behavioral Counseling In Primary Care To Promote A Healthy Diet: Recommendations And Rationale. Am J Prev Med, 24(1), 93-100.

Van Der Veen, J., Bakx, C., Van Den Hoogen, H., Verheijden, M., Van Den Bosch, W., Van Weel, C., Et Al. (2002). Stage-Matched Nutrition Guidance For Patients At Elevated Risk For Cardiovascular Disease: A Randomized Intervention Study In Family Practice. J Fam Pract, 51(9), 751-758.

Vanwormer, J. J., & Boucher, J. L. (2004). Motivational Interviewing And Diet Modification: A Review Of The Evidence. Diabetes Educ, 30(3), 404-406, 408-410, 414-416.

Vijan, S., Stuart, N. S., Fitzgerald, J. T., Ronis, D. L., Hayward, R. A., Slater, S., Et Al. (2005). Barriers To Following Dietary Recommendations In Type 2 Diabetes. Diabet Med, 22(1), 32-38.

Wadden, T. A., Butryn, M. L., & Wilson, C. (2007). Lifestyle Modification For The Management Of Obesity. Gastroenterology, 132(6), 2226-2238.

Wadden, T. A., Foster, G. D., & Letizia, K. A. (1994). One-Year Behavioral Treatment Of Obesity: Comparison Of Moderate And Severe Caloric Restriction And The Effects Of Weight Maintenance Therapy. J Consult Clin Psychol, 62(1), 165-171. Wadden, T. A., Sternberg, J. A., Letizia, K. A., Stunkard, A. J., & Foster, G. D. (1989). Treatment Of Obesity By Very Low Calorie Diet, Behavior Therapy, And Their Combination: A Five-Year Perspective. Int J Obes, 13 Suppl 2, 39-46.

Whitlock, E. P., Orleans, C. T., Pender, N., & Allan, J. (2002). Evaluating Primary Care Behavioral Counseling Interventions: An Evidence-Based Approach. Am J Prev Med, 22(4), 267-284.

Wilson, G. T. (1995). Behavioral Approaches To The Treatment Of Obesity. In K. D. Brownell & C. G. Fairburn (Eds.), Eating Disorders And Obesity: A Comprehensive Handbook. New York, N.Y.: The Guilford Press

Wing, R. R., & Jeffery, R. W. (1999). Benefits Of Recruiting Participants With Friends And Increasing Social Support For Weight Loss And Maintenance. J Consult Clin Psychol, 67(1), 132-138.

Wing, R. R., Jeffery, R. W., Burton, L. R., Thorson, C., Nissinoff, K. S., & Baxter, J. E. (1996). Food Provision Vs Structured Meal Plans In The Behavioral Treatment Of Obesity. Int J Obes Relat Metab Disord, 20(1), 56-62.

Yannakoulia, M. (2006). Eating Behavior Among Type 2 Diabetic Patients: A Poorly Recognized Aspect In A Poorly Controlled Disease. Rev Diabet Stud, 3(1), 11-16. Baker, A. L., Turner, A., Kelly, P. J., Spring, B., Callister, R., Collins, C. E., Et Al. (2014). ‘Better Health Choices’ By Telephone: A Feasibility Trial Of Improving Diet And Physical Activity In People Diagnosed With Psychotic Disorders. Psychiatry Res, 220(1-2), 63-70.

Bosworth, H. B., Olsen, M. K., Grubber, J. M., Neary, A. M., Orr, M. M., Powers, B. J., Et Al. (2009). Two Self-Management Interventions To Improve Hypertension Control: A Randomized Trial. Ann Intern Med, 151(10), 687-695.

Burke, L. E., Dunbar-Jacob, J., Orchard, T. J., & Sereika, S. M. (2005). Improving Adherence To A Cholesterol-Lowering Diet: A Behavioral Intervention Study. Patient Educ Couns, 57(1), 134-142.

Compernolle, S., Vandelanotte, C., Cardon, G., De Bourdeaudhuij, I., & De Cocker, K. (2015). Effectiveness Of A Web-Based, Computer-Tailored, Pedometer-Based Physical Activity Intervention For Adults: A Cluster Randomized Controlled Trial. J Med Internet Res, 17(2), E38.

Djuric, Z., Vanloon, G., Radakovich, K., Dilaura, N. M., Heilbrun, L. K., & Sen, A. (2008). Design Of A Mediterranean Exchange List Diet Implemented By Telephone Counseling. J Am Diet Assoc, 108(12), 2059-2065.

Eakin, E. G., Lawler, S. P., Vandelanotte, C., & Owen, N. (2007). Telephone Interventions For Physical Activity And Dietary Behavior Change: A Systematic Review. Am J Prev Med, 32(5), 419-434.

Eakin, E. G., Reeves, M., Lawler, S., Graves, N., Oldenburg, B., Del Mar, C., Et Al. (2009). Telephone Counseling For Physical Activity And Diet In Primary Care Patients. Am J Prev Med, 36(2), 142-149.

Eakin, E. G., Reeves, M. M., Winkler, E., Healy, G. N., Dunstan, D. W., Owen, N., Et Al. (2013). Six-Month Outcomes From Living Well With Diabetes: A Randomized Trial Of A Telephone-Delivered Weight Loss And Physical Activity Intervention To Improve Glycemic Control. Ann Behav Med, 46(2), 193-203.

Fappa, E., Yannakoulia, M., Ioannidou, M., Skoumas, Y., Pitsavos, C., & Stefanadis, C. (2012). Telephone Counseling Intervention Improves Dietary Habits And Metabolic Parameters Of Patients With The Metabolic Syndrome: A Randomized Controlled Trial. Rev Diabet Stud, 9(1), 36-45.

Franko, D. L., Cousineau, T. M., Trant, M., Green, T. C., Rancourt, D., Thompson, D., Et Al. (2008). Motivation, Self-Efficacy, Physical Activity And Nutrition In College Students: Randomized Controlled Trial Of An Internet-Based Education Program. Prev Med, 47(4), 369-377.

Goode, A. D., Reeves, M. M., & Eakin, E. G. (2012). Telephone-Delivered Interventions For Physical Activity And Dietary Behavior Change: An Updated Systematic Review. Am J Prev Med, 42(1), 81-88.

Goode, A. D., Winkler, E. A., Lawler, S. P., Reeves, M. M., Owen, N., & Eakin, E. G. (2011). A Telephone-Delivered Physical Activity And Dietary Intervention For Type 2 Diabetes And Hypertension: Does Intervention Dose Influence Outcomes? Am J Health Promot, 25(4), 257-263.

Goode, A. D., Winkler, E. A., Reeves, M. M., & Eakin, E. G. (In Press). Relationship Between Intervention Dose And Outcomes In Living Well With Diabetes-A Randomized Trial Of A Telephone-Delivered Lifestyle-Based Weight Loss Intervention. Am J Health Promot.

Graves, N., Barnett, A. G., Halton, K. A., Veerman, J. L., Winkler, E., Owen, N., Et Al. (2009). Cost-Effectiveness Of A Telephone-Delivered Intervention For Physical Activity And Diet. Plos One, 4(9), E7135.

Hansen, A. W., Gronbaek, M., Helge, J. W., Severin, M., Curtis, T., & Tolstrup, J. S. (2012). Effect Of A Web-Based Intervention To Promote Physical Activity And Improve Health Among Physically Inactive Adults: A Population-Based Randomized Controlled Trial. J Med Internet Res, 14(5), E145.

Hawkes, A. L., Gollschewski, S., Lynch, B. M., & Chambers, S. (2009). A Telephone-Delivered Lifestyle Intervention For Colorectal Cancer Survivors ‘Canchange’: A Pilot Study. Psychooncology, 18(4), 449-455.

Hawkes, A. L., Patrao, T. A., Green, A., & Aitken, J. F. (2012). Canprevent: A Telephone-Delivered Intervention To Reduce Multiple Behavioural Risk Factors For Colorectal Cancer. Bmc Cancer, 12, 560.

Hellerstedt, W. L., & Jeffery, R. W. (1997). The Effects Of A Telephone-Based Intervention On Weight Loss. Am J Health Promot, 11(3), 177-182.

Hunter, C. M., Peterson, A. L., Alvarez, L. M., Poston, W. C., Brundige, A. R., Haddock, C. K., Et Al. (2008). Weight Management Using The Internet A Randomized Controlled Trial. Am J Prev Med, 34(2), 119-126.

Jensen, M. D., Ryan, D. H., Apovian, C. M., Ard, J. D., Comuzzie, A. G., Donato, K. A., Et Al. (2014). 2013 Aha/Acc/Tos Guideline For The Management Of Overweight And Obesity In Adults: A Report Of The American College Of Cardiology/American Heart Association Task Force On Practice Guidelines And The Obesity Society. J Am Coll Cardiol, 63(25 Pt B), 2985-3023.

Joseph, R. P., Durant, N. H., Benitez, T. J., & Pekmezi, D. W. (2014). Internet-Based Physical Activity Interventions. Am J Lifestyle Med, 8(1), 42-68.

Kim, J., Bea, W., Lee, K., Han, J., Kim, S., Kim, M., Et Al. (2013). Effect Of The Telephone-Delivered Nutrition Education On Dietary Intake And Biochemical Parameters In Subjects With Metabolic Syndrome. Clin Nutr Res, 2(2), 115-124.

Kodama, S., Saito, K., Tanaka, S., Horikawa, C., Fujiwara, K., Hirasawa, R., Et Al. (2012). Effect Of Web-Based Lifestyle Modification On Weight Control: A Meta-Analysis. Int J Obes (Lond), 36(5), 675-685.

Kris-Etherton, P. M., Taylor, D. S., Smiciklas-Wright, H., Mitchell, D. C., Bekhuis, T. C., Olson, B. H., Et Al. (2002). High-Soluble-Fiber Foods In Conjunction With A Telephone-Based, Personalized Behavior Change Support Service Result In Favorable Changes In Lipids And Lifestyles After 7 Weeks. J Am Diet Assoc, 102(4), 503-510.

Kroeze, W., Oenema, A., Campbell, M., & Brug, J. (2008). The Efficacy Of Web-Based And Print-Delivered Computer-Tailored Interventions To Reduce Fat Intake: Results Of A Randomized, Controlled Trial. J Nutr Educ Behav, 40(4), 226-236.

Kroeze, W., Werkman, A., & Brug, J. (2006). A Systematic Review Of Randomized Trials On The Effectiveness Of Computer-Tailored Education On Physical Activity And Dietary Behaviors. Ann Behav Med, 31(3), 205-223.

Kuijpers, W., Groen, W. G., Aaronson, N. K., & Van Harten, W. H. (2013). A Systematic Review Of Web-Based Interventions For Patient Empowerment And Physical Activity In Chronic Diseases: Relevance For Cancer Survivors. J Med Internet Res, 15(2), E37.

Madlensky, L., Natarajan, L., Flatt, S. W., Faerber, S., Newman, V. A., & Pierce, J. P. (2008). Timing Of Dietary Change In Response To A Telephone Counseling Intervention: Evidence From The Whel Study. Health Psychol, 27(5), 539-547.

Mons, U., Raum, E., Kramer, H. U., Ruter, G., Rothenbacher, D., Rosemann, T., Et Al. (2013). Effectiveness Of A Supportive Telephone Counseling Intervention In Type 2 Diabetes Patients: Randomized Controlled Study. Plos One, 8(10), E77954.

Myers, E. F., Spence, L. A., Leslie, B., Brauer, P. M., Spahn, J. M., & Snetselaar, L. (2010). Nutrition And Telephone Counseling: Future Implications For Dietitians And Teledietetics. Topics In Clinical Nutrition, 25(2), 88-108.

Neve, M., Morgan, P. J., Jones, P. R., & Collins, C. E. (2010). Effectiveness Of Web-Based Interventions In Achieving Weight Loss And Weight Loss Maintenance In Overweight And Obese Adults: A Systematic Review With Meta-Analysis. Obes Rev, 11(4), 306-321.

Newman, V. A., Flatt, S. W., & Pierce, J. P. (2008). Telephone Counseling Promotes Dietary Change In Healthy Adults: Results Of A Pilot Trial. J Am Diet Assoc, 108(8), 1350-1354.

Oh, J. A., Kim, H. S., Yoon, K. H., & Choi, E. S. (2003). A Telephone-Delivered Intervention To Improve Glycemic Control In Type 2 Diabetic Patients. Yonsei Med J, 44(1), 1-8.

Papadaki, A., & Scott, J. A. (2005). The Mediterranean Eating In Scotland Experience Project: Evaluation Of An Internet-Based Intervention Promoting The Mediterranean Diet. Br J Nutr, 94(2), 290-298.

Patrick, K., Robinson, T. N., Alemi, F., & Eng, T. R. (1999). Policy Issues Relevant To Evaluation Of Interactive Health Communication Applications. The Science Panel On Interactive Communication And Health. Am J Prev Med, 16(1), 35-42.

Pierce, J. P., Newman, V. A., Flatt, S. W., Faerber, S., Rock, C. L., Natarajan, L., Et Al. (2004). Telephone Counseling Intervention Increases Intakes Of Micronutrient- And Phytochemical-Rich Vegetables, Fruit And Fiber In Breast Cancer Survivors. J Nutr, 134(2), 452-458.

Ramadas, A., Quek, K. F., Chan, C. K., & Oldenburg, B. (2011). Web-Based Interventions For The Management Of Type 2 Diabetes Mellitus: A Systematic Review Of Recent Evidence. Int J Med Inform, 80(6), 389-405.

Song, M. S., & Kim, H. S. (2007). Effect Of The Diabetes Outpatient Intensive Management Programme On Glycaemic Control For Type 2 Diabetic Patients. J Clin Nurs, 16(7), 1367-1373.

Tate, D. F., Jackvony, E. H., & Wing, R. R. (2006). A Randomized Trial Comparing Human E-Mail Counseling, Computer-Automated Tailored Counseling, And No Counseling In An Internet Weight Loss Program. Arch Intern Med, 166(15), 1620-1625.

Tate, D. F., Wing, R. R., & Winett, R. A. (2001). Using Internet Technology To Deliver A Behavioral Weight Loss Program. Jama, 285(9), 1172-1177.

Tucker, L. A., Cook, A. J., Nokes, N. R., & Adams, T. B. (2008). Telephone-Based Diet And Exercise Coaching And A Weight-Loss Supplement Result In Weight And Fat Loss In 120 Men And Women. Am J Health Promot, 23(2), 121-129.

Van Dillen, S. M., Hiddink, G. J., Koelen, M. A., De Graaf, C., & Van Woerkum, C. M. (2003). Understanding Nutrition Communication Between Health Professionals And Consumers: Development Of A Model For Nutrition Awareness Based On Qualitative Consumer Research. Am J Clin Nutr, 77(4 Suppl), 1065s-1072s.

Van Vugt, M., De Wit, M., Cleijne, W. H., & Snoek, F. J. (2013). Use Of Behavioral Change Techniques In Web-Based Self-Management Programs For Type 2 Diabetes Patients: Systematic Review. J Med Internet Res, 15(12), E279.

Vanwormer, J. J., Boucher, J. L., & Pronk, N. P. (2006). Telephone-Based Counseling Improves Dietary Fat, Fruit, And Vegetable Consumption: A Best-Evidence Synthesis. J Am Diet Assoc, 106(9), 1434-1444.

Vanwormer, J. J., Boucher, J. L., Pronk, N. P., & Thoennes, J. J. (2004). Lifestyle Behavior Change And Coronary Artery Disease: Effectiveness Of A Telephone-Based Counseling Program. J Nutr Educ Behav, 36(6), 333-334.

Webber, K. H., Tate, D. F., & Michael Bowling, J. (2008). A Randomized Comparison Of Two Motivationally Enhanced Internet Behavioral Weight Loss Programs. Behav Res Ther, 46(9), 1090-1095.

Williams, P. B., Rice, D. C., Piepho, R. W., Lathers, C. M., & Burckart, G. J. (2002). Web-Based Sharing Of Cutting-Edge Teaching Strategies. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol, 366(1), 90-95.

Goodman, J., S. Thomas & Burr, J.F. (2013). Cardiovascular Risks Of Physical Activity In Apparently

Healthy Individuals: Risk Evaluation For Exercise Clearance And Prescription. Can Fam Physician,

59(1), 46-49.

Par-Q+ And Eparmed-X+ (2013). New Risk Stratification And Physical Activity Clearance Strategy For

Physicians And Patients Alike. Can Fam Physician, 59(3), 273 -277.

Corrado, D., Et Al. (1998). Screening For Hypertrophic Cardiomyopathy In Young Athletes. N Engl J

Med, 339(6), 364-9.

Corrado, D., Et Al. (2008). Pre-Participation Screening Of Young Competitive Athletes For Prevention Of

Sudden Cardiac Death. J Am Coll Cardiol, 52(24), 1981-1989.

Maron, B.J. (2003). Sudden Death In Young Athletes. N Engl J Med, 349(11), 1064-75.

Δεληγιάννης, Α., Ed. Ιατρική Της Άθλησης. 2η Ed. 1992: Θεσσαλονίκη.

Balady, G.J., Et Al. (1998). Recommendations For Cardiovascular Screening, Staffing, And Emergency

Policies At Health/Fitness Facilities. Circulation, 97(22), 2283-2293.

Walter R Thompson, N.F.G., Linda S Pescatello Et Al, Ed. Acsm’s Guidelines For Exercise Testing And

Prescription. 8th Ed. 2010.

Corrado, D., Et Al., Cardiovascular Pre-Participation Screening Of Young Competitive Athletes For

Prevention Of Sudden Death: Proposal For A Common European Protocol. Consensus Statement Of The

Study Group Of Sport Cardiology Of The Working Group Of Cardiac Rehabilitation And Exercise

Physiology And The Working Group Of Myocardial And Pericardial Diseases Of The European Society

Of Cardiology. Eur Heart J, 2005. 26(5): P. 516-24.

Maron, B.J., Et Al., Recommendations And Considerations Related To Preparticipation Screening For

Cardiovascular Abnormalities In Competitive Athletes: 2007 Update A Scientific Statement From The

American Heart Association Council On Nutrition, Physical Activity, And Metabolism – Endorsed By

The American College Of Cardiology Foundation. Circulation, 2007. 115(12): P. 1643-1655.

Harrison, S.C. & Bergfeld, W.F. (2009). Ultraviolet Light And Skin Cancer In Athletes. Sports

Health, 1(4), 335-340.

Giese, E.A., Et Al., (2007). The Athletic Preparticipation Evaluation: Cardiovascular Assessment. Am

Fam Physician, 75(7), 1008-1014.

Glover, D.W., Maron, B.J. & Matheson, G.O. (1999). The Preparticipation Physical Examination:

Steps Toward Consensus And Uniformity. Phys Sportsmed, 27(8), 29-34.

Chizner, M.A. (2002). The Diagnosis Of Heart Disease By Clinical Assessment Alone. Dis Mon, 48(1), 7-

98.

Kligfield, P., Et Al., Recommendations For The Standardization And Interpretation Of The

Electrocardiogram – Part I: The Electrocardiogram And Its Technology – A Scientific Statement From The

American Heart Association Electrocardiography And Arrhythmias Committee, Council On Clinical

Cardiology; The American College Of Cardiology Foundation; And The Heart Rhythm Society –

Endorsed By The International Society For Computerized Electrocardiology. Circulation, 2007.

115(10): P. 1306-1324.

Hancock, E.W., Et Al., Aha/Accf/Hrs Recommendations For The Standardization And Interpretation

Of The Electrocardiogram Part V: Electrocardiogram Changes Associated With Cardiac Chamber

Hypertrophy A Scientific Statement From The American Heart Association Electrocardiography And

Arrhythmias Committee, Council On Clinical Cardiology; The American College Of Cardiology

Foundation; And The Heart Rhythm Society. Circulation, 2009. 119(10): P. E251-E261.

Φραγκάκης, Ν. & Γ. Π, (2010). Αξιολόγηση Αρρυθμιών Στους Αθλητές. Καρδιολογία, 13, 7 -14.

Corrado, D., Et Al. (2009). 12-Lead Ecg In The Athlete: Physiological Versus Pathological

Abnormalities. Br J Sports Med, 43(9), 669-676.

George, K.P., Et Al. (1995). Electrocardiographic And Echocardiographic Characteristics Of Female

Athletes. Med Sci Sports Exerc, 27(10), 1362- 1370.

Pellikka, P.A., Et Al. (2007). American Society Of Echocardiography Recommendations For

Performance, Interpretation, And Application Of Stress Echocardiography. Journal Of The American

Society Of Echocardiography, 20(9), 1021-1041.

Yim, E.S., Basilico, F. & Corrado, G. (2014). Early Screening For Cardiovascular Abnormalities With

Preparticipation Echocardiography Utility Of Focused Physician-Operated Echocardiography In

Preparticipation Screening Of Athletes. Journal Of Ultrasound In Medicine, 33(2), 307-313.

George, K.P., Wolfe, L.A. & Burggraf, G.W. (1991). The ‘Athletic Heart Syndrome’. A Critical Review.

Sports Med, 11(5), 300-330.

Grünig, E., Et Al. (2015). Reference Ranges For And Determinants Of Right Ventricular Area In Healthy

Adults By Two-Dimensional Echocardiography. Respiration,89(4), 284-293.

Pelliccia, A., Et Al. (2005). Recommendations For Competitive Sports Participation In Athletes With

Cardiovascular Disease – A Consensus Document From The Study Group Of Sports Cardiology Of The

Working Group Of Cardiac Rehabilitation And Exercise Physiology And The Working Group Of

Myocardial And Pericardial Diseases Of The European Society Of Cardiology. European Heart Journal,

26(14), 1422-1445.

Bruce, R.A. (1974). Methods Of Exercise Testing. Step Test, Bicycle, Treadmill, Isometrics. Am J

Cardiol, 33(6), 715-720.

Van Der Cammen-Van Zijp, M.H., Et Al. (2010). Exercise Testing Of Pre-School Children Using The Bruce

Treadmill Protocol: New Reference Values. Eur J Appl Physiol, 108(2), 393-399.

Bruce, R.A., Kusumi, F. & Hosmer, D. (1973). Maximal Oxygen Intake And Nomographic Assessment

Of Functional Aerobic Impairment In Cardiovascular Disease. Am Heart J, 85(4), 546-562.

Fletcher, G.F., Et Al. (2001) Exercise Standards For Testing And Training: A Statement For Healthcare

Professionals From The American Heart Association. Circulation, 104(14), 1694-1740.

Fleg, J.L., Et Al. (2000). Assessment Of Functional Capacity In Clinical And Research Applications: An

Advisory From The Committee On Exercise, Rehabilitation, And Prevention, Council On Clinical

Cardiology, American Heart Association. Circulation, 102(13), 1591-1597.

Metra, M. & Cas, L.D. (1996). Role Of Exercise Ventilation In The Limitation Of Functional Capacity In

Patients With Congestive Heart Failure. Basic Research In Cardiology, 91, 31-36.

Francis, G.S. (2001). Pathophysiology Of Chronic Heart Failure. Am J Med, 110 Suppl 7a, 37s-46s.

Kurowski, K. & Chandran, S. (2000). The Preparticipation Athletic Evaluation. Am Fam Physician,

61(9), 2.683-2690, 2.696-2698.

Morrow, J, Disch, J.A. & Mood, J. (2005). Measurement And Evaluation In Human Performance.

United States Of America: Edwards Brothers.

D, M., Measurement By The Physical Educator. New York: Mcgraw-Hill.

Lacy, A. (2007). Measurement & Evaluation In Physical Education And Exercise Science. San

Francisco: Benjamin Cummings.

Παπαϊωάννου, Α, Ζ.Ν., (2014). Εφαρμογές Της Στατιστικής Στις Επιστήμες Του Αθλητισμού Και Της

Φυσικής Αγωγής Με Τη Χρήση Του Spss 18. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Δίσιγμα. Malina, R.M. (Χρονολογία?). Body Composition In Athletes: Assessment And Estimated Fatness.

Clinics In Sports Medicine. 26(1), 37-68.

Ackland, T.R., Et Al. (2012). Current Status Of Body Composition Assessment In Sport: Review And

Position Statement On Behalf Of The Ad Hoc Research Working Group On Body Composition Health And

Performance, Under The Auspices Of The I.O.C. Medical Commission. Sports Med, 42(3), 227-249.

Kershaw, E.E. & Flier, J.S. (2004). Adipose Tissue As An Endocrine Organ. The Journal Of Clinical

Endocrinology & Metabolism, 89(6), 2548-2556.

El Ghoch, M. Et Al. (2013). Eating Disorders, Physical Fitness And Sport Performance: A Systematic

Review. Nutrients, 5(12), 5140-5160.

Jensen, M.D. (1992). Research Techniques For Body Composition Assessment. J Am Diet Assoc, 92(4),

454-460.

Jensky-Squires, N.E., Et Al. (2008). Validity And Reliability Of Body Composition Analysers In Children

And Adults. British Journal Of Nutrition, 100(04), 859-865.

Grabenberger, H. (1990). [Variations In Body Height Within The Course Of A Working Day]. Anthropol

Anz, 48(3), 255-265.

Nevill, A.M., Et Al. (2010). Adjusting Athletes’ Body Mass Index To Better Reflect Adiposity In

Epidemiological Research. J Sports Sci, 28(9), 1009-1016.

Stavropoulos-Kalinoglou, A., Et Al. (2007). Redefining Overweight And Obesity In Rheumatoid Arthritis

Patients. Ann Rheum Dis, 66(10), 1316-1321.

Consultation, W.H.O.E., Appropriate Body-Mass Index For Asian Populations And Its Implications For

Policy And Intervention Strategies. Lancet, 2004. 363(9403): P. 157-63.

Panoulas, V.F., Et Al. (2008). The Inter-Operator Variability In Measuring Waist Circumference And Its

Potential Impact On The Diagnosis Of The Metabolic Syndrome. Postgraduate Medical Journal, 84(993),

344-347.

Jackson, A.S. & Pollock, M.L. (1978). Generalized Equations For Predicting Body Density Of Men. Br J

Nutr, 91(1), 161-168.

Santos, D.A., Et Al. (2014). Reference Values For Body Composition And Anthropometric Measurements

In Athletes. Plos One, 9(5), E97846.

Garrido-Chamorro, R., Et Al. (2012). Skinfold Sum: Reference Values For Top Athletes. International

Journal Of Morphology, 30, 803-809.

Ward, L.C. (2012). Segmental Bioelectrical Impedance Analysis: An Update. Current Opinion In

Clinical Nutrition & Metabolic Care, 15(5), 424-429.

Slinde, F. & Rossander-Hulthen, L. (2001). Bioelectrical Impedance: Effect Of 3 Identical Meals On

Diurnal Impedance Variation And Calculation Of Body Composition. Am J Clin Nutr, 74(4), 474-478.

Dehghan, M. & Merchant, A. (2008). Is Bioelectrical Impedance Accurate For Use In Large

Epidemiological Studies? Nutrition Journal, 7(1), 26.

Lorente Ramos, R.M., Et Al. (2012). Dual Energy X-Ray Absorptimetry: Fundamentals, Methodology,

And Clinical Applications. Radiología, 54(05), 410-423 D’ascenzi, F., Et Al. (2015). Novel Echocardiographic Techniques For The Evaluation Of Athletes’ Heart:

A Focus On Speckle-Tracking Echocardiography. Eur J Prev Cardiol,

Rawlins, J., Bhan, Α. & Sharma, S. (2009). Left Ventricular Hypertrophy In Athletes. Eur J

Echocardiogr, 10(3), 350-356.

Maron, B.J. (2003) Sudden Death In Young Athletes. N Engl J Med, 349(11), 1064-1075.

Morganroth, J., Et Al. (1975). Comparative Left-Ventricular Dimensions In Trained Athletes. Annals

Of Internal Medicine, 82(4), 521-524.

Fagard, R. (2003). Athlete’s Heart. Heart, 89(12), 1455-1461.

Maron, B.J. & Pelliccia, A. (2006). The Heart Of Trained Athletes: Cardiac Remodeling And The Risks Of

Sports, Including Sudden Death. Circulation, 114(15), 1633-1644.

Rich, B.S. & Havens, S.A. (2004). The Athletic Heart Syndrome. Curr Sports Med Rep, 3(2), 84-88.

Δεληγιάννης Α, Et Al. (2010). Κατευθυντήριες Οδηγίες Για Τον Καρδιολογικό Έλεγχο Αθλητών.

Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 51:, 213-221.

Δεληγιάννης, Α. (1997). Ιατρική Της Άθλησης Απο Τη Θεωρία Στην Πράξη. 1η Ed. 1997.

Sharma, S., Merghani, A. & Mont, L. (2015). Exercise And The Heart: The Good, The Bad, And The Ugly.

Eur Heart J, 36(23), 1445-1453.

Corrado, D., Et Al. (2010). Recommendations For Interpretation Of 12-Lead Electrocardiogram In The

Athlete. Eur Heart J, 31(2), 243-259.

Aubert, A.E., Beckers, F. & Ramaekers, D. (2001). Short-Term Heart Rate Variability In Young Athletes.

J Cardiol, 37 Suppl 1, 85-88.

Balady, G.J., Cadigan, J.B. & Ryan, T.J. (1984). Electrocardiogram Of The Athlete: An Analysis Of 289

Professional Football Players. Am J Cardiol, 53(9), 1339-1343.

Τσούγκος, Η., Φωτάκης, Σ. & Αναστασίου, Ν. (2012). Η Αθλητική Καρδιά Και Η Καρδιαγγειακή

Φροντίδα Του Αθλητή. Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 53, 267-277.

Uberoi, A., Et Al. (2011). Interpretation Of The Electrocardiogram Of Young Athletes. Circulation,

124(6), 746-757.

Pelliccia, A., Et Al. (2005). Recommendations For Competitive Sports Participation In Athletes With

Cardiovascular Disease: A Consensus Document From The Study Group Of Sports Cardiology Of The

Working Group Of Cardiac Rehabilitation And Exercise Physiology And The Working Group Of

Myocardial And Pericardial Diseases Of The European Society Of Cardiology. Eur Heart J, 26(14),

1422-1445.

Sokolow, M. & Lyon, T.P. (1949). The Ventricular Complex In Left Ventricular Hypertrophy As

Obtained By Unipolar Precordial And Limb Leads. Am Heart J, 37(2), 161-186.

Molloy, T.J., Et Al. (1992). Electrocardiographic Detection Of Left Ventricular Hypertrophy By The

Simple Qrs Voltage-Duration Product. J Am Coll Cardiol, 20(5), 1180-1186.

Casale, P.N., Et Al. (1987). Improved Sex-Specific Criteria Of Left-Ventricular Hypertrophy For

Clinical And Computer Interpretation Of Electrocardiograms – Validation With Autopsy Findings.

Circulation, 75(3), 565-572.

Okin, P.M., Et Al. (1998). Time-Voltage Qrs Area Of The 12-Lead Electrocardiogram: Detection Of Left

Ventricular Hypertrophy. Hypertension, 31(4), 937-942.

Siegel, R.J. & Roberts, W.C. (1982). Electrocardiographic Observations In Severe Aortic Valve

Stenosis: Correlative Necropsy Study To Clinical, Hemodynamic,, And Ecg Variables Demonstrating

Relation Of 12-Lead Qrs Amplitude To Peak Systolic Transaortic Pressure Gradient. Am Heart J, 103(2),

210-221.

Lewis, T. (1914). Observations Upon Ventricular Hypertrophy With Especial Reference To

Preponderance Of 1 Or Other Chamber. Heart, 5, 367.

Levy, D., Et Al. (1990). Determinants Of Sensitivity And Specificity Of Electrocardiographic Criteria For

Left Ventricular Hypertrophy. Circulation, 1990. 81(3), 815-820.

Adreoli, T., Et Al., Essentials Of Medicine. Third Ed. 1996.

Ματσάκας, Ε., Τεχνική Και Κλινικές Εφαρμογές Δισδιάστατης Ηχωκαρδιογραφίας “Speckle

Tracking”. Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση: P. 320-331.

Pelliccia, A., M.S. Maron, And B.J. Maron, Assessment Of Left Ventricular Hypertrophy In A Trained

Athlete: Differential Diagnosis Of Physiologic Athlete’s Heart From Pathologic Hypertrophy. Prog

Cardiovasc Dis, 2012. 54(5): P. 387-96.

Sharma, S., Et Al., Physiologic Limits Of Left Ventricular Hypertrophy In Elite Junior Athletes: Relevance

To Differential Diagnosis Of Athlete’s Heart And Hypertrophic Cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol, 2002.

40(8): P. 1431-6.

Maron, B.J. And A. Pelliccia, The Heart Of Trained Athletes – Cardiac Remodeling And The Risks Of

Sports, Including Sudden Death. Circulation, 2006. 114(15): P. 1633-1644.

Pelliccia, A., M. Maron, And B.J. Maron, Assessment Of Left Ventricular Hypertrophy In A Trained

Athlete: Differential Diagnosis Of Physiologic Athlete’s Heart From Pathologic Hypertrophy. Progress In

Cardiovascular Diseases, 2012. 54: P. 387-396.

Pelliccia, A., D.P. Zipes, And B.J. Maron, Bethesda Conference #36 And The European Society Of

Cardiology Consensus Recommendations Revisited A Comparison Of U.S. And European Criteria For

Eligibility And Disqualification Of Competitive Athletes With Cardiovascular Abnormalities. J Am Coll

Cardiol, 2008. 52(24): P. 1990-6.

Πολυκανδριώτη Μ, Δοκιμασία Κοπώσεως-Πρωτόκολλο Bruce. Το Βήμα Του Ασκληπιού, 2009. 8(2):

 1. 94-96. Budoff, J., The Prevalence Of Rotator Cuff Weakness In Patients With Injured Hands. J Hand Surg Am
 2. 29(6): P. 1154-1159.

Y., G., Et Al., Relationship Between Grip Strength And Surgical Results In Rotator Cuff Tears. Shoulder

Joint Japan, 2005. 29(3): P. 559 – 562.

Smith, T., S , Et Al., Grip Strength In Relation To Overall Strength And Functional Capacity In Very

Old And Oldest Old Females. The Haworth Press Inc., 2006: P. 63-78.

Kuzala, E.A. And M.C. Vargo, The Relationship Between Elbow Position And Grip Strength. Am J

Occup Ther, 1992. 46(6): P. 509-12.

Murphy, A.J. And G.J. Wilson, Poor Correlations Between Isometric Tests And Dynamic Performance:

Relationship To Muscle Activation. Eur J Appl Physiol Occup Physiol, 1996. 73: P. 353 – 357.

Kellis, E., Et Al., Reliability Of Isokinetic Concentric And Eccentric Strength In Circumpubertal Soccer

Players Ped Ex Sci, 1999. 11(3): P. 218 – 228.

 1. Wilhite, M.R., E.R. Cohen, And S.C. Wilhite, Reliability Of Concentric And Eccentric Measurements

Of Quadriceps Performance Using The Kin-Com Dynamometer: The Effect Of Testing Order For

Three Different Speeds. J Orthop Sports Phys Ther, 1992. 15(4): P. 175 -182.

 1. Karatzaferi, C., Et Al., Phosphocreatine And Atp Content In Human Single Muscle Fibres Before And

After Maximum Dynamic Exercise. Pflugers Arch, 2001. 442(3): P. 467 – 474.

 1. Lloyd, R.S., Et Al., Position Statement On Youth Resistance Training: The 2014 International Consensus.

Br J Sports Med, 2014. 48(7): P. 498 – 505.

 1. Hofman, J., Norms For Fitness, Performance, And Health 2006.
 2. Skelton, D.A., J. Kennedy, And O.M. Rutherford, Explosive Power And Asymmetry In Leg Muscle

Function In Frequent Fallers And Non-Fallers Aged Over 65. Age Ageing, 2002. 31(2): P. 119-25.

 1. Foldvari, M., Et Al., Association Of Muscle Power With Functional Status In Community-Dwelling

Elderly Women. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2000. 55(4): P. M192-9.

 1. Bassey, E.J. And A.H. Short, A New Method For Measuring Power Output In A Single Leg Extension:

Feasibility, Reliability And Validity. Eur J Appl Physiol Occup Physiol, 1990. 60(5): P. 385-90.

 1. Caserotti, P., Et Al., Explosive Heavy-Resistance Training In Old And Very Old Adults: Changes In Rapid

Muscle Force, Strength And Power. Scand J Med Sci Sports, 2008. 18(6): P. 773-82.

 1. Zaras, N.D., Et Al., Rate Of Force Development, Muscle Architecture And Performance In Young

Competitive Track And Field Throwers. J Strength Cond Res, 2015. May 30. [Epub Ahead Of Print].

 1. Izquierdo, M., Et Al., Maximal Strength And Power Characteristics In Isometric And Dynamic Actions Of

The Upper And Lower Extremities In Middle-Aged And Older Men. Acta Physiol Scand, 1999. 167(1): P.

57-68.

 1. Clemons, J.M., B. Campbell, And C. Jeansonne, Validity And Reliability Of A New Test Of Upper Body

Power. J Strength Cond Res, 2010. 24(6): P. 1559-65.

 1. Harris, C., Et Al., The Seated Medicine Ball Throw As A Test Of Upper Body Power In Older Adults. J

Strength Cond Res, 2011. 25(8): P. 2344-8.

 1. Sayers, S.P., Et Al., Cross-Validation Of Three Jump Power Equations. Med Sci Sports Exerc, 1999.

31(4): P. 572-7.

 1. Bobbert, M.F. And L.J. Casius, Is The Effect Of A Countermovement On Jump Height Due To Active State

Development? Med Sci Sports Exerc, 2005. 37(3): P. 440 -446.

 1. Tsubaki, A., Et Al., Maximum Power During Vertical Jump And Isometric Knee Extension Torque

Alter Mobility Performance: A Cross-Sectional Study Of Healthy Individuals. Pm R, 2015. Arena, R., Et Al., Assessment Of Functional Capacity In Clinical And Research Settings – A Scientific

Statement From The American Heart Association Committee On Exercise, Rehabilitation, And Prevention

Of The Council On Clinical Cardiology And The Council On Cardiovascular Nursing. Circulation, 2007.

116(3): P. 329-343.

 1. Mancini, D., T. Lejemtel, And K. Aaronson, Peak Vo(2): A Simple Yet Enduring Standard. Circulation,
 2. 101(10): P. 1080-2.
 3. Lund, L.H. And D.M. Mancini, Peak Vo2 In Elderly Patients With Heart Failure. Int J Cardiol, 2008.

125(2): P. 166-71.

 1. Fleg, J.L., Et Al., Assessment Of Functional Capacity In Clinical And Research Applications: An Advisory

From The Committee On Exercise, Rehabilitation, And Prevention, Council On Clinical Cardiology,

American Heart Association. Circulation, 2000. 102(13): P. 1591-7.

 1. Saltin, B. And P.O. Astrand, Maximal Oxygen Uptake In Athletes. Vol. 23. 1967. 353-358.
 2. Astrand, I., Aerobic Work Capacity In Men And Women With Special Reference To Age. Acta Physiol

Scand Suppl, 1960. 49(169): P. 1-92.

 1. Gibbons, R.J., Et Al., Acc/Aha Guidelines For Exercise Testing: Executive Summary: A Report Of

The American College Of Cardiology/ American Heart Association Task Force On Practice Guidelines

(Committee On Exercise Testing). Circulation, 1997. 96(1): P. 345-354.

 1. Mcardle Wd., Katch Fi., And Katch Vl., Exercise Physiology: Energy, Nutrition, And Human

Performance. 7th Ed. 2010: Lippincott Williams & Wilkins. 178-191.

 1. Sousa, A., Et Al., Exercise Modality Effect On Bioenergetical Performance At Vo2max Intensity. Med

Sci Sports Exerc, 2014.

 1. Price, M.J. And I.G. Campbell, Determination Of Peak Oxygen Uptake During Upper Body Exercise.

Ergonomics, 1997. 40(4): P. 491-9.

 1. Astorino, T.A., Et Al., Reinvestigation Of Optimal Duration Of Vo2max Testing.

Journal Of Exercise Physiology, 2004. 7(6): P. 1.

 1. Bjornstad, H., Et Al., Recommendations For Exercise Testing In Chronic Heart Failure Patients. European

Heart Journal, 2001. 22(1): P. 37-45.

 1. Billat, V.L., Et Al., Effect Of Protocol On Determination Of Velocity At V̇ O2 Max And On Its Time To

Exhaustion. Archives Of Physiology And Biochemistry, 1996. 104(3): P. 313-321.

 1. Hill, D.W. And A.L. Rowell, Running Velocity At ˙vo2max. Medicine & Science In Sports &

Exercise, 1996. 28(1): P. 114-119.

 1. Bruce, R.A., F. Kusumi, And D. Hosmer, Maximal Oxygen Intake And Nomographic Assessment Of

Functional Aerobic Impairment In Cardiovascular Disease. Am Heart J, 1973. 85(4): P. 546-62.

 1. Bruce, R.A., Et Al., Exercising Testing In Adult Normal Subjects And Cardiac

Patients. Pediatrics, 1963. 32(4): P. 742-756.

 1. Sheffield, L.T., Exercise Stress Testing, In Heart Disease – A Textbook Of Cardiovascular Medicine, E.

Braunwald, Editor. 1984, W B Saunders: Philadelphia. P. 266.

 1. Foster, C., Et Al., Generalized Equations For Predicting Functional Capacity From Treadmill Performance.

Am Heart J, 1984. 107(6): P. 1229-34.

 1. Pollock, M.L., Et Al., Comparative Analysis Of Physiologic Responses To Three Different Maximal Graded

Exercise Test Protocols In Healthy Women. Am Heart J, 1982. 103(3): P. 363-73.

 1. Andersen, L.B., A Maximal Cycle Exercise Protocol To Predict Maximal Oxygen Uptake. Scandinavian

Journal Of Medicine & Science In Sports, 1995. 5(3): P. 143-146.

 1. Léger, L.A., Et Al., The Multistage 20 Metre Shuttle Run Test For Aerobic Fitness. Journal Of Sports

Sciences, 1988. 6(2): P. 93-101.

 1. Flouris, A.D., G.S. Metsios, And Y. Koutedakis, Enhancing The Efficacy Of The 20 M Multistage Shuttle

Run Test. Br J Sports Med, 2005. 39(3): P. 166-70.

 1. Cooper, K.H., A Means Of Assessing Maximal Oxygen Intake. Correlation Between Field And Treadmill

Testing. Jama, 1968. 203(3): P. 201-4.

 1. Ricci, J. And L.A. Léger, Vo2max Of Cyclists From Treadmill, Bicycle Ergometer And Velodrome Tests.

European Journal Of Applied Physiology And Occupational Physiology, 1983. 50(2): P. 283-289.

 1. Basset, F.A. And M.R. Boulay, Specificity Of Treadmill And Cycle Ergometer Tests In Triathletes, Runners

And Cyclists. European Journal Of Applied Physiology, 2000. 81(3): P. 214-221.

 1. Buchfuhrer, M.J., Et Al., Optimizing The Exercise Protocol For Cardiopulmonary Assessment. Vol. 55.
 2. 1558-1564 Coyle, E.F., Et Al., Determinants Of Endurance In Well-Trained Cyclists. J Appl Physiol (1985), 1988.

64(6): P. 2622-30.

 1. Bassett, D.R., Jr. And E.T. Howley, Limiting Factors For Maximum Oxygen Uptake And Determinants Of

Endurance Performance. Med Sci Sports Exerc, 2000. 32(1): P. 70-84.

 1. Phypers, B. And J.T. Pierce, Lactate Physiology In Health And Disease. Continuing Education In

Anaesthesia, Critical Care & Pain, 2006. 6(3): P. 128-132.

 1. Bakker, J., Blood Lactate Levels. Current Opinion In Critical Care, 1999. 5(3): P. 234.
 2. Katch, V.L., Et Al., Essentials Of Exercise Physiology. 2011, Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott

Williams & Wilkins Health.

 1. Robergs, R.A., F. Ghiasvand, And D. Parker, Biochemistry Of Exercise-Induced Metabolic Acidosis.

Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol, 2004. 287(3): P. R502-16.

 1. Todd, J.J., Lactate: Valuable For Physical Performance And Maintenance Of Brain Function During

Exercise. Bioscience Horizons, 2014. 7.

 1. Billat, V.L., Et Al., Effect Of Protocol On Determination Of Velocity At V̇ O2 Max And On Its Time To

Exhaustion. Archives Of Physiology And Biochemistry, 1996. 104(3): P. 313-321.

 1. Hill, D.W. And A.L. Rowell, Running Velocity At ˙vo2max. Medicine & Science In Sports &

Exercise, 1996. 28(1): P. 114-119.

 1. Goodwin, M.L., Et Al., Blood Lactate Measurements And Analysis During Exercise: A Guide For

Clinicians. J Diabetes Sci Technol, 2007. 1(4): P. 558-69.

 1. Wasserman, K., Et Al., Anaerobic Threshold And Respiratory Gas Exchange During Exercise. J Appl

Physiol, 1973. 35(2): P. 236-43.

 1. Smith, E.W., Et Al., Lactate Distribution In The Blood During Progressive Exercise. Medicine & Science

In Sports & Exercise, 1997. 29(5): P. 654-660.

 1. Cheng, B., Et Al., A New Approach For The Determination Of Ventilatory And Lactate Thresholds. Int J

Sports Med, 1992. 13(7): P. 518-22.

 1. Jones, A.M. And J.H. Doust, The Validity Of The Lactate Minimum Test For Determination Of The

Maximal Lactate Steady State. Medicine & Science In Sports & Exercise, 1998. 30(8): P. 1304-1313.

 1. Pringle, J. And A. Jones, Maximal Lactate Steady State, Critical Power And Emg During Cycling.

European Journal Of Applied Physiology, 2002. 88(3): P. 214-226.

 1. Palmer, A.S., Et Al., A 1-Day Maximal Lactate Steady-State Assessment Protocol For Trained Runners.

Medicine & Science In Sports & Exercise, 1999. 31(9): P. 1336-1341.

 1. Mujika, I. And S. Padilla, Physiological And Performance Characteristics Of Male Professional Road

Cyclists. Sports Medicine, 2001. 31(7): P. 479-487.

 1. Stegmann, H., W. Kindermann, And A. Schnabel, Lactate Kinetics And Individual Anaerobic Threshold.

Int J Sports Med, 1981. 2(3): P. 160-5. Hoffman, Physiological Aspects Of Sport Training And Performance, Ed. H. Kinetics. 2014:

Inc, Champaign Il

 1. Stratton, G., Et Al., Youth Soccer. From Science To Performance. 2004, New York: Routledge.
 2. Thompson, W., N. Gordon, And L. Pesctello, Acsm, Benefits And Risks Associated With

Physical Activity, In Acsm’s Guidelines For Exercise Testing And Prescription Ed. W.K.L.W.

Wilkins. 2014, Philadelphia.

 1. Janik, J.E., Et Al., Interleukin 1 Alpha Increases Serum Leptin Concentrations In Humans. J Clin

Endocrinol Metab, 1997. 82(9): P. 3084-6.

 1. Κέλλης, Σ., Προπονητική: Σημειώσεις Από Τις Παραδόσεις Του Μαθήματος, Θεσσαλονίκη.

2012.

 1. Hoffman, J. And J. Graham, Speed Training. In Nsca’s Guide To Program Design. 2012,

Champaign,Il: Human Kinetics.

 1. Brughelli, M., Et Al., Understanding Change Of Direction Ability In Sport: A Review Of Resistance

Training Studies. Sports Med, 2008. 38(12): P. 1045-63.

 1. Keiner, M., Et Al., Long-Term Strength Training Effects On Change-Of-Direction Sprint

Performance. J Strength Cond Res, 2014. 28(1): P. 223-31.

 1. Chaouachi, A., Et Al., Determinants Analysis Of Change-Of-Direction Ability In Elite Soccer

Players. J Strength Cond Res, 2012. 26(10): P. 2667-76.

 1. Vandewalle, H., Et Al., Force-Velocity Relationship And Maximal Power On A Cycle Ergometer.

Correlation With The Height Of A Vertical Jump. Eur J Appl Physiol Occup Physiol, 1987.

56(6): P. 650-6.

 1. Harman, E., Principles Of Test Selection And Administration, In Essentials Of Strength Training

And Conditioning. 2008, Champaign, Il: Human Kinetics Inc.

 1. Wisloff, U., Et Al., Strong Correlation Of Maximal Squat Strength With Sprint Performance And

Vertical Jump Height In Elite Soccer Players. Br J Sports Med, 2004. 38(3): P. 285-8.

 1. Bogdanis, G., Et Al., Effects Of A Hypertrophy And A Maximal Strength Training Program On

Speed, Force And Power Of Soccer Players. Science And Football. 2008, London: Relly

T,Korkusuzeds F.

 1. Bogdanis, G.C., Et Al., Effects Of Two Different Half-Squat Training Programs On Fatigue During

Repeated Cycling Sprints In Soccer Players. J Strength Cond Res, 2011. 25(7): P. 1849-56.

 1. Terzis, G., Et Al., Muscle Fibre Type Composition And Body Composition In Hammer Throwers. J

Sports Sci Med, 2010. 9(1): P. 104-9.

 1. Τσούκος, Α., Π. Βεληγκέκας, And Γ. Μπογδάνης, Φυσιολογική Βάση Της Μεταδιεγερτικής

Διαυκόλυνσης Στο Σκελετικό Μυ Και Πρακτικές Εφαρμογές Στον Αθλητισμό. Επιθεώρηση

Βιοχημείας Και Φυσιολογίας Της Άσκησης, 2013. 1: P. 1-21.

 1. Armstrong, N. And J. Welshman, Exercise Metabolism, In Peadiatric Exercise Physiology.

2007, Philadelphia: Chrurchill Livingstone Elsevier.

 1. Harman, E. And J. Garhammer, Administration, Scoring And Interpretation Of Selected Tests,

Ed. I.E.O.S.T.A. Conditioning. 2008: Human Kinetics, Champaign, Il.

 1. Bottinelli, R., Functional Heterogeneity Of Mammalian Single Muscle Fibres: Do Myosin

Isoforms Tell The Whole Story? Pflugers Arch, 2001. 443(1): P. 6-17.

 1. Malisoux, L., M. Francaux, And D. Theisen, What Do Single-Fiber Studies Tell Us About

Exercise Training? Medicine And Science In Sports And Exercise, 2007. 39(7): P. 1051-1060.

 1. Sargeant, A.J., Effect Of Muscle Temperature On Leg Extension Force And Short-Term Power

Output In Humans. Eur J Appl Physiol Occup Physiol, 1987. 56(6): P. 693-8.

 1. Karatzaferi, C., Et Al., Metabolic Changes In Single Human Muscle Fibres During Brief Maximal

Exercise. Experimental Physiology, 2001. 86(3): P. 411-415.

 1. Harber, M. And S. Trappe, Single Muscle Fiber Contractile Properties Of Young Competitive

Distance Runners. J Appl Physiol (1985), 2008. 105(2): P. 629-36.

 1. Hamada, T., Et Al., Interaction Of Fibre Type, Potentiation And Fatigue In Human Knee Extensor

Muscles. Acta Physiol Scand, 2003. 178(2): P. 165-73.

 1. Duchateau, J., J. Semmler, And R. Enoka, Training Adaptations In The Behavior Of Human

Motor Units. Journal Of Applied Physiology, 1985. 101(6): P. 1766-1775.

 1. Plisk, S., Speed, Agility And Speed-Endurance Development, In Essentials Of Strength Training

And Conditioning. 2008, Champaign,Il: Human Kinetics.

 1. Chia, M. And N. Armstrong, Maximal Intensity Exercise, In Peadiatric Exercise Physiology.

2007, Philadelphia: Chrurchill Livingstone Elsevier.

 1. Taylor, D.J., Et Al., Ageing: Effects On Oxidative Function Of Skeletal Muscle In Vivo. Mol Cell

Biochem, 1997. 174(1-2): P. 321-4.

 1. Ratel, S., Et Al., Age Differences In Human Skeletal Muscle Fatigue During High-Intensity

Intermittent Exercise. Acta Paediatr, 2003. 92(11): P. 1248-54.

 1. Bogdanis, G.C., Et Al., Influence Of Resistive Load On Power Output And Fatigue During

Intermittent Sprint Cycling Exercise In Children. Eur J Appl Physiol, 2007. 101(3): P. 313-20.

 1. Driss, T. And H. Vandewalle, The Measurement Of Maximal (Anaerobic) Power Output On A

Cycle Ergometer: A Critical Review. Biomed Res Int, 2013. 2013: P. 589361.

 1. Burchfield, D.M. And J.A. Rall, Temperature Dependence Of The Crossbridge Cycle During

Unloaded Shortening And Maximum Isometric Tetanus In Frog Skeletal Muscle. J Muscle Res

Cell Motil, 1986. 7(4): P. 320-6.

 1. Mohr, M., Et Al., Muscle Temperature And Sprint Performance During Soccer Matches–

Beneficial Effect Of Re-Warm-Up At Half-Time. Scand J Med Sci Sports, 2004. 14(3): P. 156-62.

 1. Drust, B., Et Al., Circadian Rhythms In Sports Performance–An Update. Chronobiol Int, 2005.

22(1): P. 21-44.

 1. Teo, W., M.J. Newton, And M.R. Mcguigan, Circadian Rhythms In Exercise Performance:

Implications For Hormonal And Muscular Adaptation. J Sports Sci Med, 2011. 10(4): P. 600-6.

 1. Racinais, S., O. Hue, And S. Blonc, Time-Of-Day Effects On Anaerobic Muscular Power In A

Moderately Warm Environment. Chronobiol Int, 2004. 21(3): P. 485-95.

 1. Chtourou, H. And N. Souissi, The Effect Of Training At A Specific Time Of Day: A Review. J

Strength Cond Res, 2012. 26(7): P. 1984-2005.

 1. Coutts, A.J. And R. Duffield, Validity And Reliability Of Gps Devices For Measuring Movement

Demands Of Team Sports. J Sci Med Sport, 2010. 13(1): P. 133-5.

 1. Castellano, J., Et Al., Reliability And Accuracy Of 10 Hz Gps Devices For Short-Distance

Exercise. J Sports Sci Med, 2011. 10(1): P. 233-4.

 1. Cummins, C., Et Al., Global Positioning Systems (Gps) And Microtechnology Sensors In Team

Sports: A Systematic Review. Sports Med, 2013. 43(10): P. 1025-42.

 1. Harrison, A.J., R. Jensen, And O. Donoghue, A Comparison Of Laser And Video Techniques For

Determining Displacement And Velocity During Running Meas In Physical Education And Exerc

Sci, 2005. 9(4): P. 219-231.

 1. Bezodis, N.E., A.I. Salo, And G. Trewartha, Measurement Error In Estimates Of Sprint Velocity

From A Laser Displacement Measurement Device. Int J Sports Med, 2012. 33(6): P. 439-44.

 1. Yeadon, M.R., T. Kato, And D.G. Kerwin, Measuring Running Speed Using Photocells. J Sports

Sci, 1999. 17(3): P. 249-57.

 1. Hautier, C.A., Et Al., Optimal Velocity For Maximal Power Production In Non-Isokinetic

Cycling Is Related To Muscle Fibre Type Composition. Eur J Appl Physiol Occup Physiol, 1996.

74(1-2): P. 114-8.

 1. Bogdanis, G., Et Al., Effects Of Inertia Correction And Resistive Load On Fatigue During Repeated

Sprints On A Friction-Loaded Cycle Ergometer. J Sports Sci, 2008. 26(13): P. 1437-45.

 1. Hautier, C.A., A. Belli, And J.R. Lacour, A Method For Assessing Muscle Fatigue During Sprint

Exercise In Humans Using A Friction-Loaded Cycle Ergometer. Eur J Appl Physiol Occup

Physiol, 1998. 78(3): P. 231-5.

 1. Bobbert, M.F., Why Is The Force-Velocity Relationship In Leg Press Tasks Quasi-Linear Rather

Than Hyperbolic? J Appl Physiol (1985), 2012. 112(12): P. 1975-83.

 1. Linossier, M.T., Et Al., Use Of The Force-Velocity Test To Determine The Optimal Braking Force

For A Sprint Exercise On A Friction-Loaded Cycle Ergometer. Eur J Appl Physiol Occup Physiol,

 1. 74(5): P. 420-7.
 2. Gaitanos, G.C., Et Al., Human Muscle Metabolism During Intermittent Maximal Exercise. J

Appl Physiol (1985), 1993. 75(2): P. 712-9.

 1. Dawson, B., Repeated-Sprint Ability: Where Are We? Int J Sports Physiol Perform, 2012. 7(3):
 2. 285-9.
 3. Hautier, C.A., Et Al., Influence Of Fatigue On Emg/Force Ratio And Cocontraction In Cycling.

Med Sci Sports Exerc, 2000. 32(4): P. 839-43.

 1. Glaister, M., Et Al., The Reliability And Validity Of Fatigue Measures During Multiple-Sprint

Work: An Issue Revisited. J Strength Cond Res, 2008. 22(5): P. 1597-601.

 1. Fitzsimons, M., Et Al., Cycling And Running Tests Of Repeated Sprint Ability. Austr J Sci Med

Sport, 1993. 25: P. 82-87.

 1. Bogdanis, G.C., Et Al., Effects Of Active Recovery On Power Output During Repeated Maximal

Sprint Cycling. Eur J Appl Physiol Occup Physiol, 1996. 74(5): P. 461-9.

 1. Bar-Or, O., The Wingate Anaerobic Test. An Update On Methodology, Reliability And Validity.

Sports Med, 1987. 4(6): P. 381-94.

 1. Bogdanis, G.C., Et Al., Recovery Of Power Output And Muscle Metabolites Following 30 S Of

Maximal Sprint Cycling In Man. J Physiol, 1995. 482 ( Pt 2): P. 467-80.

 1. Bogdanis, G.C., Et Al., Contribution Of Phosphocreatine And Aerobic Metabolism To Energy

Supply During Repeated Sprint Exercise. J Appl Physiol (1985), 1996. 80(3): P. 876-84.

 1. Bogdanis, G.C., Effects Of Physical Activity And Inactivity On Muscle Fatigue. Front Physiol,
 2. 3: P. 142.
 3. Calbet, J.A., Et Al., Anaerobic Energy Provision Does Not Limit Wingate Exercise Performance

In Endurance-Trained Cyclists. J Appl Physiol (1985), 2003. 94(2): P. 668-76.

 1. Bogdanis, G.C., M.E. Nevill, And H.K. Lakomy, Effects Of Previous Dynamic Arm Exercise On

Power Output During Repeated Maximal Sprint Cycling. J Sports Sci, 1994. 12(4): P. 363-70.

 1. Karatzaferi, C., G. Giakas, And D. Ball, Fatigue Profile: A Numerical Method To Examine

Fatigue In Cycle Ergometry. Eur J Appl Physiol Occup Physiol, 1999. 80(5): P. 508 – 510.

 1. Hoffman, J.R., Norms For Fitness, Performance And Health. Inc, Champaign, Il 2006: Human

Kinetics.

 1. Zupan, M.F., Et Al., Wingate Anaerobic Test Peak Power And Anaerobic Capacity

Classifications For Men And Women Intercollegiate Athletes. J Strength Cond Res, 2009. 23(9):

 1. 2598-604.
 2. Coppin, E., Et Al., Wingate Anaerobic Test Reference Values For Male Power Athletes. Int J

Sports Physiol Perform, 2012. 7(3): P. 232-6.

 1. Bundle, M.W., R.W. Hoyt, And P.G. Weyand, High-Speed Running Performance: A New

Approach To Assessment And Prediction. J Appl Physiol (1985), 2003. 95(5): P. 1955-62.

 1. Buchheit, M., K. Hader, And A. Mendez-Villanueva, Tolerance To High-Intensity Intermittent

Running Exercise: Do Oxygen Uptake Kinetics Really Matter? Front Physiol, 2012. 3: P. 406.

 1. Buchheit, M. And A. Mendez-Villanueva, Changes In Repeated-Sprint Performance In Relation

To Change In Locomotor Profile In Highly-Trained Young Soccer Players. J Sports Sci, 2014.

32(13): P. 1309-17.

 1. Mendez-Villanueva, A., P. Hamer, And D. Bishop, Fatigue In Repeated-Sprint Exercise Is

Related To Muscle Power Factors And Reduced Neuromuscular Activity. Eur J Appl Physiol,

 1. 103(4): P. 411-9.
 2. Gabbett, T.J., J.N. Kelly, And J.M. Sheppard, Speed, Change Of Direction Speed, And Reactive

Agility Of Rugby League Players. J Strength Cond Res, 2008. 22(1): P. 174-81.

 1. Moxley, R.T., 3rd, Et Al., Potassium Uptake In Muscle During Paramyotonic Weakness.

Neurology, 1989. 39(7): P. 952-5.

 1. Keir, D.A., F. Theriault, And O. Serresse, Evaluation Of The Running-Based Anaerobic Sprint

Test As A Measure Of Repeated Sprint Ability In Collegiate-Level Soccer Players. J Strength Cond

Res, 2013. 27(6): P. 1671-8.

 1. Buchheit, M., Et Al., Improving Repeated Sprint Ability In Young Elite Soccer Players: Repeated

Shuttle Sprints Vs. Explosive Strength Training. J Strength Cond Res, 2010. 24(10): P. 2715-22.

 1. Tsigilis, N., H. Douda, And S.P. Tokmakidis, Test-Retest Reliability Of The Eurofit Test Battery

Administered To University Students. Percept Mot Skills, 2002. 95(3 Pt 2): P. 1295-300. Borms, J. And P. Van Roy, Flexibility, In Kinanthropometry And Exercise Physiology Laboratory

Manual: Anthropometry, R. Eston And T. Reilly, Editors. 1996, Routledge: New York.

 1. Kreighbaum, E. And K.M. Barthels, Biomechanics : A Qualitative Approach For Studying Human

Movement. 4th Ed. 1996, Boston: Allyn And Bacon. Xvi, 619 P.

 1. Heyward, V.H., Advanced Fitness Assessment And Exercise Prescription. Vol. 5. 2006: Human Kinetics

Champaign, Il.

 1. Mchugh, M.P., Et Al., The Role Of Mechanical And Neural Restraints To Joint Range Of Motion During

Passive Stretch. Med Sci Sports Exerc, 1998. 30(6): P. 928-32.

 1. Magnusson, S.P., Et Al., Determinants Of Musculoskeletal Flexibility: Viscoelastic Properties, Crosssectional

Area, Emg And Stretch Tolerance. Scand J Med Sci Sports, 1997. 7(4): P. 195-202.

 1. Wilson, G.J., B.C. Elliott, And G.A. Wood, Stretch Shorten Cycle Performance Enhancement Through

Flexibility Training. Med Sci Sports Exerc, 1992. 24(1): P. 116-23.

 1. Nicholas, C.W., Anthropometric And Physiological Characteristics Of Rugby Union Football Players.

Sports Med, 1997. 23(6): P. 375-96.

 1. Roche, D., Guidelines For Athlete Assessment In New Zealand Sport 1: Flexibility And Muscle

Balance Assessment. Retrieved November, 2004. 25.

 1. Koutedakis, Y., N.C.C. Sharp, And C. Boreham, The Fit And Healthy Dancer. 1999, Chichester ; New

York: John Wiley. Xxiii, 344 P.

 1. Allander, E., Et Al., Normal Range Of Joint Movements In Shoulder, Hip, Wrist And Thumb With Special

Reference To Side: A Comparison Between Two Populations. International Journal Of Epidemiology,

 1. 3(3): P. 253-261.
 2. Stubbs, N.B., J.E. Fernandez, And W.M. Glenn, Normative Data On Joint Ranges Of Motion Of 25-To 54-

Year-Old Males. International Journal Of Industrial Ergonomics, 1993. 12(4): P. 265-272.

 1. Roach, K.E. And T.P. Miles, Normal Hip And Knee Active Range Of Motion: The Relationship To Age.

Physical Therapy, 1991. 71(9): P. 656-665.

 1. De Weijer, V.C., G.C. Gorniak, And E. Shamus, The Effect Of Static Stretch And Warm-Up Exercise On

Hamstring Length Over The Course Of 24 Hours. J Orthop Sports Phys Ther, 2003. 33(12): P. 727-33.

 1. Shrier, I. And K. Gossal, Myths And Truths Of Stretching: Individualized Recommendations For Healthy

Muscles. Phys Sportsmed, 2000. 28(8): P. 57-63.

 1. Harris, M.L., A Factor Analytic Study Of Flexibility. Research Quarterly. American Association For

Health, Physical Education And Recreation, 1969. 40(1): P. 62-70.

 1. Kirby, R.L., Et Al., Flexibility And Musculoskeletal Symptomatology In Female Gymnasts And Agematched

Controls. Am J Sports Med, 1981. 9(3): P. 160-4.

 1. Mccue, B.F., Flexibility Measurements Of College Women. Research Quarterly. American Association

For Health, Physical Education And Recreation, 1953. 24(3): P. 316-324.

 1. De Vries, H.A., Evaluation Of Static Stretching Procedures For Improvement Of Flexibility. Research

Quarterly. American Association For Health, Physical Education And Recreation, 1962. 33(2): P. 222-

229.

 1. Chapman, E.A., H.A. De Vries, And R. Swezey, Joint Stiffness: Effects Of Exercise On Young And Old

Men. Journal Of Gerontology, 1972. 27(2): P. 218-221.

 1. Johns, R.J. And V. Wright, Relative Importance Of Various Tissues In Joint Stiffness. Journal Of Applied

Physiology, 1962. 17(5): P. 824-828.

 1. Morrow, J.R., Et Al., Physical Fitness And Activity Assessment In Adults In Measurement And

Evaluation In Human Performance. 2005, Human Kinetics: Champaign, Il. P. 252-253.

 1. Dickinson, R.V., The Specificity Of Flexibility. Res Q, 1968. 39(3): P. 792-4.
 2. Boone, D.C., Et Al., Reliability Of Goniometric Measurements. Phys Ther, 1978. 58(11): P. 1355-60.
 3. Elveru, R.A., J.M. Rothstein, And R.L. Lamb, Goniometric Reliability In A Clinical Setting. Subtalar And

Ankle Joint Measurements. Phys Ther, 1988. 68(5): P. 672-7.

 1. Bovens, A.M., Et Al., Variability And Reliability Of Joint Measurements. Am J Sports Med, 1990. 18(1):
 2. 58-63.
 3. Pandya, S., Et Al., Reliability Of Goniometric Measurements In Patients With Duchenne Muscular

Dystrophy. Phys Ther, 1985. 65(9): P. 1339-42.

 1. Youdas, J.W., J.R. Carey, And T.R. Garrett, Reliability Of Measurements Of Cervical Spine Range Of

Motion–Comparison Of Three Methods. Phys Ther, 1991. 71(2): P. 98-104; Discussion 105-6.

 1. Dijkstra, P.U., Et Al., Joint Mobility Measurements: Reliability Of A Standardized Method. Cranio, 1994.

12(1): P. 52-7.

 1. Fox, R. And V. Breemen, Chronic Rheumatism; Causation And Treatment. 1934, London: Churchill.
 2. Leighton, J.R., An Instrument And Technic For The Measurement Of Range Of Joint Motion. Arch Phys

Med Rehabil, 1955. 36(9): P. 571-8.

 1. Karpovich, P. And G. Karpovich. Electrogoniometer- A New Device For Study Of Joints In Action. In

Federation Proceedings. 1959. Federation Amer Soc Exp Biol 9650 Rockville Pike,

Bethesda, Md 20814-3998.

 1. Greene, W.D. And J.D. Heckman, The Clinical Measurement Of Joint Motion. 1994, Rosemont, Il:

American Academy Of Orthopaedic Surgeons.

 1. Cureton, T.K., Flexibility As An Aspect Of Physical Fitness. Research Quarterly. American Association

For Health, Physical Education And Recreation, 1941. 12(Sup2): P. 381-390.

 1. Kraus, H. And R.P. Hirschland, Minimum Muscular Fitness Tests In School Children. Research

Quarterly. American Association For Health, Physical Education And Recreation, 1954. 25(2): P. 178-

188.

 1. Wells, K.F. And E.K. Dillon, The Sit And Reach—A Test Of Back And Leg Flexibility. Research Quarterly.

American Association For Health, Physical Education And Recreation, 1952. 23(1): P. 115-118. F, Hill I. The Influence Of Oxygen Inhalation On The Lactic Acide Produced During Hard Work. The

Journal Of Physiology. 1911 July 15, 1911; 42(5-6):439 – 43.

 1. Hill Av, Long Cn, Lupton H. Muscular Exercise, Lactic Acid And The Supply And Utilisation Of Oxygen

– Parts Vii-Viii. Proc R Soc Lond. 1924; Xcvii(B):155 – 76.

 1. Derbyshire Pj, Barr H, Davis F, Higson Spj. Lactate In Human Sweat: A Critical Review Of Research To

The Present Day. J Physiol Sci. 2012; 62:429 -40.

 1. Shephard Rj. Anaerobic Metabolism And Endurance Performance. In: Shephard Rj, Astrand P-O,

Editors. Endurance In Sport. Second Ed. Oxford, Uk: Ioc Medical Commision & Blackwell Science;

 1. P. 311-45.
 2. Σεφεριάδης Κ. Εγχειρίδιο Κλινικής Βιοχημείας: Ηλεκτρολύτες, Μεταβολίτες, Ορμόνες. Ιωάννινα:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων; 2002.

 1. Marshall Wj. Κλινική Βιοχημεία. 3rd Ed: Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας; 1998.
 2. Θέση: Βιοχημικές Εξετάσεις Αθλητών Και Αθλητριών – Χρησιμότητα Και Αξιολόγηση [Internet].

2012.

 1. Mougios Vc. Βιοχημεία Της Άσκησης: Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης; 2008.
 2. Δημουλά Υ. Μαθήματα Φυσιολογίας Του Ανθρώπου: Το Αίμα

Https://Www.Scribd.Com/Doc/34523525/Aima-Dimoula2010.

 1. Dominiczak Jb-Mh. Ιατρική Βιοχημεία: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιανού Α.Ε.; 2002.
 2. Reed S. Essential Physiological Biochemistry: An Organ-Based Approach: Wiley-Blackwell; 2009.
 3. J. Larry Dustine Gem. Acsm’s Άσκηση: Χρόνιες Παθήσεις & Αναπηρίες. 2nd Ed: Ιατρικές Εκδόσεις

Π.Χ. Πασχαλίδης; 2005.

 1. Καρκαλούσος Επ, Υγρών” Σέτφτμαβ. Γενική Εξέταση Ούρων. In: Αθηνών Τ, Εργαστηρίων Τι,

Editors. Wikipedia 2011. Winter, A., Et Al., Sport And Exercise Physiology Testing: Quidelines The British Association Of Sport

And Exercise Sciences Guide. Vol. Two. 2007.

 1. Γ, Ρ., Θέματα Αθλητιατρικής, Ed. Π.Ε. Θεσσαλίας. 2005.
 2. Παπακωνσταντίνου Κ And Μ. Χ, Υγιεινή Και Ασφάλεια Εργασίας, Ed. Rosili. 2007.
 3. Κατευθυντήριες Οδηγίες Για Την Πρόληψη Λοιμώξεων Από Mrsa,Keελπνο
 4. Cdc. Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus Infections Among Competitive Sports Participants,

Colorado, Indiana, Pennsylvania, And Los Angeles County, 2000-2003. Mmwr 2003; 52(33); 793-

795

 1. Http://Echa.Europa.Eu/Information-On-Chemicals Echa Ευρωπαϊκός Οργανισμός Για Την Ασφάλεια

Και Την Υγεία Στην Εργασία

 1. Φράσεις R 1-R 68 Βλ Παράρτημα Ιιι Οδηγίας 67/548/Εοκ
 2. Φράσεις S1-S64 Βλ Παράρτημα Ιv
 3. Σεμινάρια Της Ελληνικής Εταιρειας Επειγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας Www.Eeepf.Net
 4. Πανεπιστημιακά Εργαστήρια: Οι Βασικές Αρχές Λειτουργίας Περιλαμβάνονται Στις Διατάξεις Που

Αφορούν Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πχ Ν. 1268/82 Και Τροποποιήσεις Έως Σήμερα). Οι Κανόνες

Λειτουργίας Διαφοροποιούνται Από Ίδρυμα Σε Ίδρυμα.

 1. Εργομέτρηση Σε Γυμναστήρια: Οι Βασικές Αρχές Της Υγιεινής Περιέχονται Και Απαιτούνται Στις

Προϋποθέσεις Δανειοδότησης Γυμναστηρίων (Βλ Π.Δ. 219/2006: Όροι Και Προϋποθέσεις Ίδρυσης Και

Λειτ. Ιδ. Σχολών Αθλημάτων, Υ.Α. 36873/2007 – Φεκ 1364/Β’/2.8.2007).

 1. Σχετικά Άρθρα Για Τη Λειτουργία Των Κολυμβητικών Δεξαμενών Μπορεί Να Βρει Κανείς Από Το

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής Και Ασφάλειας Της Εργασίας (Http://Www.Elinyae.Gr). Το Νομοθετικό

Πλαίσιο Που Διέπει Τη Λειτουργία Τους Περιέχεται Βασικά Στην Υ.Δ. Γ1/443/73(Φεκ 87/Τ.Β./24.1.73),

[Όπως Τροποποιήθηκε Με Την Γ4/1150/78(Φεκ 937/Τ.Β./78) Αλλά Και Σε Πιο Πρόσφατες

Τροποποιήσεις].

 1. Πληροφορίες Για Τη Γενικότερη Υγιεινή, Ασφάλεια Και Δημόσια Υγεία Μπορεί Να Βρει Κανείς Στον

Ιστότοπο «Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία» (Https://Epoptes.Wordpress.Com/) Και Σε

Οδηγίες Ασφάλειας Και Υγιεινής Για Νοσοκομεία Και Χώρους Εργασίας (Βλ. Υπουργείο Υγείας

Www.Moh.Gov.Gr Και Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Http://Www.Ypakp.Gr/).

 1. Πώς Το Εργασιακό Περιβάλλον Επηρεάζει Την Απόδοση Και Συμπεριφορά Των Εργαζομένων Στις

Επιχειρήσεις. Πτυχιακή Εργασία Της Γεωργίας Γούβα, Τει Κρήτης, 2012 “Safety And Health At Work”

Ελληνική Έκδοση.

 1. -Σήμανση Ασφάλειας Και Υγείας Στους Χώρους Εργασίας.
 2. -Οργάνωση Της Εργασίας. Pρώτα Απ Όλα Η Υγεία Και Η Ασφάλεια. Ένας Σύντομος Οδηγός. Wannamethee, S., G. And J.L. Atkins, Muscle Loss And Obesity: The Health Implications Of Sarcopenia

And Sarcopenic Obesity. Proc Nutr Soc, 2015. 27: P. 1-8.

Mansencal, N., Et Al., Echocardiographic Characteristics Of Professional Tennis Players At The Roland

Garros French Open. Am Heart J, 2007. 154(3): P. 527 – 531.

Buckeridge, A., Et Al., Protocols For The Physiological Assessment Of High-Performance Tennis Players,

In Physiological Tests For Elite Athletes, C.J. Gore, Editor. 2000. P. 383 – 403.

Fernandez-Fernandez, J., A. Ulbricht, And A. Ferrauti, Fitness Testing Of Tennis Players: How Valuable

Is It? Br J Sports Med, 2014. 48: P. I22-I31.

Johnson, C.D. And M.P. Mchugh, Performance Demands Of Professional Male Tennis Players. Br J

Sports Med, 2006. 40(8): P. 696 -699.

Fry, A.C., Et Al., Anthropometric And Performance Variables Discriminating Elite American Junior

Men Weightlifters. J Strength Cond Res, 2006. 20(4): P. 861 -866.

Budoff, J., The Prevalence Of Rotator Cuff Weakness In Patients With Injured Hands. J Hand Surg

Am, 2004. 29(6): P. 1154 – 1159.

Yasuo, G., Et Al., Relationship Between Grip Strength And Surgical Results In Rotator Cuff Tears.

Shoulder Joint 2005. 29(3): P. 559 – 562.

Visnapuu, M. And T. Jurimae, Handgrip Strength And Hand Dimensions In Young Handball And

Basketball Players. J Strength Cond Res, 2007. 21(3): P. 923 – 929.

Tietjen-Smitha, T., Et Al., Grip Strength In Relation To Overall Strength And Functional Capacity In

Very Old And Oldest Old Females. Phys Occup Ther Ger, 2006. 24(4): P. 63-78.

Koutedakis, Y. And A. Jamurtas, The Dancer As A Performing Athlete – Physiological Considerations.

Sports Med, 2004. 34(10): P. 651- 661.

Koutedakis, Y. And N.C.C. Sharp, Thigh-Muscles Strength Training, Dance Exercise, Dynamometry And

Anthropometry In Professional Ballerinas. J Strength Cond Res, 2004. 18(4): P. 714 -718.

Koutedakis, Y., Et Al., Thigh Peak Torques And Lower-Body Injuries In Dancers. J Dance Med Sci,

 1. 1(1): P. 12 -15.

Graubner, R. And E. Nixdorf, Biomechanical Analysis Of The Sprint And Hurdles Events At The 2009

Iaaf World Championships In Athetics. New Studies In Athletics, 2011. 16: P. 19-53.

Krzysztof, M. And A. Mero, A Kinematics Analysis Of Three Best 100 M Performances Ever. J Hum

Kinet, 2013. 36: P. 149-60.

Buchheit, M., Et Al., Mechanical Determinants Of Acceleration And Maximal Sprinting Speed In Highly

Trained Young Soccer Players. Jsportssci, 2014. 32(20): P. 1906-1913.

Κέλλης, Σ., Προπονητική: Σημειώσεις Από Τις Παραδόσεις Του Μαθήματος, Θεσσαλονίκη. 2012.

Meckel, Y., R. Gottlieb, And A. Eliakim, Repeated Sprint Tests In Young Basketball Players At Different

Game Stages. Eur J Appl Physiol, 2009. 107(3): P. 273-9.

Crisafulli, A., Et Al., External Mechanical Work Versus Oxidative Energy Consumption Ratio During A

Basketball Field Test. J Sports Med Phys Fitness, 2002. 42(4): P. 409-17.

Leger, L.A. And J. Lambert, A Maximal Multistage 20-M Shuttle Run Test To Predict Vo2 Max. Eur J

Appl Physiol Occup Physiol, 1982. 49(1): P. 1-12.

Tsunawake, N., Et Al., Body Composition And Physical Fitness Of Female Volleyball And Basketball

Players Of The Japan Inter-High School Championship Teams. J Physiol Anthropol Appl Human Sci,

 1. 22(4): P. 195-201.

Bale, P., Anthropometric, Body Composition And Performance Variables Of Young Elite Female

Basketball Players. J Sports Med Phys Fitness, 1991. 31(2): P. 173-7.

Hoare, D.G., Predicting Success In Junior Elite Basketball Players–The Contribution Of Anthropometic

And Physiological Attributes. J Sci Med Sport, 2000. 3(4): P. 391-405.

Χριστίνα Καρατζαφέρη Phd Παρασκευή Γκιάτα Msc Γιώργος Θεοφιλίδης Msc Αντωνία Καλτσάτου Phd Αρετή Καπνιά Αγγελική Καριώτη Phd Αργυρώ Κρασέ Msc Γιάννης Κουτεντάκης Phd Γεωργία Μήτρου Msc, Υποψήφια Διδάκτωρ Γρηγόρης Μπογδάνης Phd Βιολέτα Ροκά Md, Phd Κωνσταντίνα Πουλιανίτη Msc, Υποψήφια Διδάκτωρ Αγγελική Σκούμπα Msc Αντώνιος Σταυρόπουλος-Καλίνογλου Phd Γιώργος Σακκάς Phd Ιωάννης Στεφανίδης Md, Phd Νικόλαος Σύρμος Md, Phd Γεράσιμος Τερζής Phd Παναγιώτης Τσιμέας Phd Ανδρέας Φλουρής Phd Αναστάσιος Φιλίππου Md, Phd Καθηγητής Ιατρικής Του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Βασίλειος Σπ. Τράνακας Msc Διαιτολόγος -­‐ Διατροφολόγος Καθ. Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού  Δρ. Ανδρέας Φλουρής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ελένη Αυλωνίτου, Ph.D. Διδάκτωρ Εργοφυσιολόγος Εθνικό Κέντρο Aθλητικών Ερευνών Δημήτρης Πατίκας Αν. Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Σέρρες Σχολή Επιστήμων Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κούτρας, Γ., Μαυρομούστακος, Σ. (1989). Μέτρηση Της Κινητικότητας Των Αρθρώσεων. Θεσσαλονίκη: Uni­versity Studio Press.

Prentice, W. E. (Επιμ.) (2007). Τεχνικές Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων. Αθήνα: Παρισιάνου Α.Ε. (570-623).

Alter, M. (1996). The Science Of Streching. Champaign, Il: Human Kinetics.

Cornelius, W. L., Jackson, W. Και Hagemann Jr, R. W. (1988). A Study On Placement Of Streching Within A Workout. Journal Of Sports Medicine And Physical Fitness, 28 (3), 234.

Couch, J. (1982). Runner’s World Yoga Book. Mountain View, Ca: Runner’s World Books.

Humphrey, L. D. (1981). Flexibility. Journal Of Physical Education, Recreation And Dance, 52, 41.

Murphy, P. (1986). Warming Up Before Streching Advised. Physical And Sports Medicine, 14 (3), 45.

Rasch, P. (1989). Kinesiology And Applied Anatomy. Philadelphia: Lea Και Febiger.

Sapega, A. A., Quendenfeld, T. Και Moyer, R. (1981). Biophysical Factors In Range-Of-Motion Exercise. Physi­cian And Sports Medicine, 9 (12), 57.

Shellock, F. G. Και Prentice, W. E. (1985). Warming-Up And Stretching For Improved Physical Performance And Prevention Of Sports-Related Injuries. Sports Medicine, 2, 267-278.

Surburg, P. (1999). Flexibility/Range Of Motion. Στο J.P. Winnick Και F.X. Short (Επιμ.), The Brockport Phys­ical Fitness And Training Guide. Champaign, Il: Human Kinetics.

Tobias, M. Και Sullivan, J. P. (1992). Complete Streching. New York: Knopf.

-Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Και Αθλητισμού

-Grosser M. (1994). Προπόνηση Ταχύτητας. Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις Σάλτο.

-Harre D. (1987). Θεμελιώσεις Αθλητικής Προπόνησης. Αθήνα. Εκδόσεις Kegroft.

-Κέλλης Σ. (1999). Προπονητική. Σημειώσεις Από Τις Παραδόσεις Του Μαθήματος.

Θεσσαλονίκη: Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Απθ

-Κέλλης Σ. (2002). Προπονητική. Σημειώσεις Από Τις Παραδόσεις Του Μαθήματος.

Θεσσαλονίκη: Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Απθ.

-Letzelter, M. (1985). Προπονητική. Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις Σάλτο.

-Manso,G., Navarro,M., Caballero, R.(1996).Bases Teoreticas Del Entrenamiento Deportivo. Principios Y Aplicaciones. Madrid. Gymnhos

-Manso,G., Navarro,M., Caballero, R.. Αψερο, Μ.(1998). La Velocidad. Madrid. Gymnhos

-Martin, D., Carl, K. & Lehnertz, K (2000). Εγχειρίδιο Προπονητικής. Η Σύνδεση Της Θεωρίας µε Την Πράξη. Κομοτηνή: Αλφάβητο.

-Τζιωρτζής, Στ. (2004). Προπονητική. Θεωρία Αθλητικής Προπόνησης. Αθήνα. Art Work.

-Καβούρ Θεόδωρος, Msc Health Studies, Greenwich University, Uk Εργαστηριούχος Φυσιοθεραπευτής, Ιδιοδεκτικότητα – Κιναισθησία Στον Χορό

Βασίλης Πασχάλης Επίκουρος Καθηγητής Τεφαα – Εκπα

Σχολή Προπονητών Γυμναστικής 2018 Διδάσκουσα: Βασιλική Μάνου Επίκουρη Καθηγήτρια Προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α-Α.Π.Θ

Βασιλική Ρήγα Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.

Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Επιστημών Της Εκπαίδευσης Και Της Αγωγής Στην Προσχολική Ηλικία, Βασιλική Ρήγα. «Ψυχοκινητική Και Φυσική Αγωγή Στην Προσχολική Ηλικία». Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2015.

Kaplan R. & Norton D., Translating Strategy Into Action – The Balanced Scorecard, Harvard Business

School Press, Boston, 1996.

Kueng P., “Process Performance Measurement System. A Tool To Support Process-Based Organizations”,

Total Quality Management, Vol. 11, No. 1, Pp. 67-85, 2000.

Kueng P., Kawalek P., “Goal-Based Business Process Models Creation And Evaluation”, Business

Process Management Journal, Vol. 3, No. 1, 1997.

Kueng P., Kawalek P., Bichler P., Schrefl M., “How To Compose An Object-Oriented Business Process

Model?”, In Brinkkemper, Sjaak Et Al. (Eds.), Method Engineering – Principles Of Method Construction

And Tool Support, Proceedings Of The Ifip Tc8, Wg8.1/Wg8.2 Working Conference, Atlanta, 26-28

August 1996, Chapman Hall, London 1996, Pp. 94-110.

15

Kueng P., Meier A., Wettstein T., “Computer-Based Performance Measurement In Smes: Is There Any

Option?”, In Proceedings Of The International Conference On Systems Thinking In Management,

Geelong, Australia, 8-10 November 2000, Pp. 318-323.

Kueng P. & Krahn A. J. W., “Building A Process Performance Measurement System: Some Early

Experiences”, Journal Of Scientific And Industrial Research, Vol. 58, No. 3/4, Pp. 149-159, 1999.

Eccles R., “The Performance Measurement Manifesto”, Harvard Business Review, Vol. 69, No. 1, Pp.

131-138, 1991.

Neely A. & Adams C., “Perspectives On Performance – The Performance Prism”, 2000, Available On Http:

//Www.Cranfield.Ac.Uk/Som/Cbp/Prismarticle.Pdf

Slack N., Chambers S. And Johnston R., Operations Management, 4th Edition, Financial Times/Prentice

Hall, Harlow, 2004.

Malhorta Y., “Business Process Redesign: An Overview”, Ieee Engineering Management Review, Vol. 26,

No. 3, 1998.

Schneider R., “A Critical Evaluation Of The Paper: (Business Process Management: Survey And

Methodology)”, In Ieee Transactions On Engineering Management, Vol. 42, No. 2, 1995.

Tanuan M. C., “An Introduction To Workflow And Business Process Modeling”, 1997, Http://Www.Grad.Mat

H.Uwaterloo.Ca/~Mctanuan/Cs645/Introbpmwf.Htm

Chase R. B., Jacobs R. F., Aquilano N. J., Operations Management For Competitive Advantage, 11th

Edition, Mcgraw-Hill, 2005.

ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Το Ανθρώπινο Σώµα, Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας, Φίλιππος Παπασιδέρης

Miniatlas, Dr. Luis Raúl Lépori Marieb, Wilhelm, Mallatt. (2018). Ανατομία.Ιατρικές Εκδόσεις Λαγός Δημήτριος.

Peggy A. Houglum(2016). Brunnstrom’s Κλινική Κινησιολογία. Εκδόσεις Παρισιάνου.

Anne M. Gilroy(2019). Ανατομία του Ανθρώπου. Εκδόσεις Ιωάννης Κωνσταντάρας.

Μπαλτόπουλος. (2016). Ανατομική του ανθρώπου –Δομή και λειτουργία. Human Kinetics, Champaign, IL.