Ο ΩΜΟΣ ΚΑΙ Η ΩΜΙΚΗ ΖΩΝΗ

 

Η ωμική ζώνη σχηματίζεται από τους πρώτους θωρακικούς σπόνδυλους, τις πρώτες δύο πλευρές, τη θήκη του στέρνου, την ωμοπλάτη, την κλείδα, το βραχιόνιο οστό και τις αρθρώσεις που σχηματίζονται από τα οστά αυτά.

Αυτές οι αρθρώσεις είναι: 1) η γληνοβραχιόνια, 2) η υπακρωμιοδελτοειδής, 3) η ακρωμιοκλειδική, 4) η ωμοπλατοθωρακική, 5) η στερνοκλειδική, 6) η στερνοπλευρική και 7) η σπονδυλοπλευρική.

 

 

Τα οστά της ωμικής ζώνης

 

Η κλείδα

Η κλείδα είναι μακρύ σιγμοειδές οστό. Παρουσιάζει ένα μέσο μέρος, το σώμα, που έχει δύο επιφάνειες, την άνω και την κάτω και δύο χείλη, το πρόσθιο και το οπίσθιο και δύο άκρα, το εξωτερικό και το εσωτερικό. Το εξωτερικό (ακρωμιακό άκρο), αρθρώνεται με την ελεύθερή του επιφάνεια με το ακρώμιο της ωμοπλάτης και το εσωτερικό (στερνικό), αρθρώνεται με την κλειδική εντομή του στέρνου.

 

Η ωμοπλάτη

Είναι οστό τριγωνικό και πλατύ. Έχει δύο επιφάνειες την πρόσθια, που ονομάζεται υποπλάτιος βόθρος και την οπίσθια, που έχει μια απόφυση, την ωμοπλατιαία άκανθα. Αυτή διαιρεί την οπίσθια επιφάνεια σε δύο βόθρους, τον υπερακάνθιο, στον οποίο βρίσκεται η έκφυση του υπερακάνθιου μυ και τον υπακάνθιο, στον οποίο βρίσκεται η έκφυση του υπακάνθιου μυ. Η ωμοπλατιαία άκανθα καταλήγει προς τα έξω στο ακρώμιο, που αρθρώνεται με το εξωτερικό άκρο της κλείδας. Η ωμοπλάτη έχει ακόμη τρία χείλη, το επάνω, το έσω ή νωτιαίο και το έξω ή μασχαλιαίο. Παρουσιάζει ακόμη: 1) την επάνω και έξω γωνία, που περιλαμβάνει: α) την ωμογλήνη, με οποία αρθρώνεται η κεφαλή του βραχιόνιου οστού και β) την κορακοειδή απόφυση, 2) την επάνω και έσω γωνία και 3) την κάτω γωνία, που και οι δύο χρησιμεύουν για πρόσφυση διαφόρων μυών.

 

Το βραχιόνιο οστό

Αυτό είναι μακρύ και γι’ αυτό φέρει ένα μέσο μέρος, το σώμα και δύο άκρα, το άνω και το κάτω. Στο σώμα παρατηρούμε στο μέσο της εξωτερικής του επιφάνειας, το δελτοειδές φύμα, που καταφύεται ο δελτοειδής μυς του ώμου. Το άνω άκρο φέρει ημισφαιρική αρθρική επιφάνεια, την κεφαλή, που αρθρώνεται με την ωμογλήνη. Η κεφαλή έχει τον ανατομικό αυχένα, στον οποίο καταφύεται ο θυλακοειδής σύνδεσμος της άρθρωσης του ώμου. Επίσης στο άνω άκρο παρατηρούμε το μεγάλο βραχιόνιο όγκωμα, που βρίσκεται προς τα έξω και το μικρό βραχιόνιο όγκωμα, που βρίσκεται προς τα έσω. Τα ογκώματα αυτά χρησιμεύουν για πρόσφυση μυών. Μεταξύ των δύο αυτών ογκωμάτων σχηματίζεται η αύλακα του δικέφαλου βραχιόνιου μυ. Το κάτω άκρο φέρει μπροστά τον κορωνοειδή βόθρο και πίσω τον ωλεκρανικό βόθρο. Το κάτω άκρο καταλήγει προς τα έξω, στον έξω κόνδυλο, που αρθρώνεται με την κεφαλή της κερκίδας, ενώ προς τα έσω, στην τροχιλία, που αρθρώνεται με την ωλένη. Δίπλα από τον κόνδυλο υπάρχει η παρακονδύλιος απόφυση και δίπλα από την τροχιλία η παρατροχίλιος απόφυση.

 

 

 

Οι αρθρώσεις της ωμικής ζώνης

 

Η γληνοβραχιόνια άρθρωση

Η γληνοβραχιόνια άρθρωση σχηματίζεται από την αρθρική επιφάνεια της κεφαλής του βραχιόνιου οστού, που έχει σχήμα ημισφαιρίου και από την αρθρική επιφάνεια της ωμογλήνης, η οποία, επειδή είναι πολύ αβαθής και δεν μπορεί να υποδεχθεί την κεφαλή του βραχιονίου οστού, περιβάλλεται κυκλικά από χόνδρινο δακτύλιο. Η γληνοβραχιόνια άρθρωση είναι πολύ κινητική και αυτό οφείλεται όχι μόνο στο σχήμα των αρθρικών επιφανειών της, αλλά και στη χαλαρότητα του αρθρικού θυλάκου.

 

Η υπακρωμιοδελτοειδής άρθρωση

Σχηματίζεται από τον δελτοειδή μυ και από την κεφαλή του βραχιόνιου οστού. Μεταξύ των δύο αυτών ανατομικών στοιχείων υπάρχει ο υπακρωμιακός ορογόνος θύλακας. Δεν είναι άρθρωση κατά την ανατομική έννοια, αλλά είναι μια λειτουργική άρθρωση.

 

Η ακρωμιοκλειδική άρθρωση

Σχηματίζεται από την αρθρική επιφάνεια της κλείδας και την αρθρική επιφάνεια του ακρωμίου της ωμοπλάτης. Είναι αμφιάρθρωση και επιτρέπει μικρού εύρους κινήσεις σε όλα τα επίπεδα.

 

 

Η ωμοπλατοθωρακική άρθρωση

Η άρθρωση αυτή δεν έχει τα ανατομικά στοιχεία μιας άρθρωσης, είναι όμως μια λειτουργική άρθρωση, που είναι σημαντική για την κίνηση στην ωμική ζώνη.

 

Η στερνοκλειδική άρθρωση

Σχηματίζεται από την αρθρική επιφάνεια της κλείδας, την αρθρική επιφάνεια της θήκης του στέρνου και το χόνδρο της πρώτης πλευράς. Είναι άρθρωση τροχοειδής και αποτελεί τον άξονα στροφής για τις κινήσεις της ωμοπλάτης και κλείδας. Επιτρέπει κινήσεις στο μετωπιαίο και οριζόντιο επίπεδο, αλλά και κάποιες στροφές στο οβελιαίο επίπεδο.

 

Η πλευρoστερνική άρθρωση

Είναι η άρθρωση που σχηματίζεται από τις πλευρές και το στέρνο.

 

Η σπονδυλοπλευρική άρθρωση

Είναι η άρθρωση που σχηματίζεται από τις πλευρές και τους θωρακικούς σπονδύλους.

 

 

Κινήσεις της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης

 

Η κάμψη

Η κάμψη του ώμου είναι η κίνηση που γίνεται όταν το χέρι από την ανατομική θέση, έρχεται στη θέση της πρότασης και κατόπιν της ανάτασης. Εκτελείται στο προσθιο-οπίσθιο επίπεδο (οβελιαίο) και σε ένα μετωπιαίο άξονα. Το εύρος της είναι 180 μοίρες. Ο πρόσθιος δελτοειδή μυς είναι πρωταγωνιστής στην κάμψη, μαζί με τον δικέφαλο βραχιόνιο, τον μεγάλο θωρακικό (κλειδική μοίρα) και τον κορακοβραχιόνιο.

 

Η έκταση και η υπερέκταση

Έκταση είναι η επιστροφή του χεριού από τη θέση της κάμψης στην ανατομική θέση. Αν το χέρι περάσει πίσω από τον κορμό, η κίνηση λέγεται υπερέκταση. Οι μύες που είναι οι πρωταγωνιστές στην κίνηση, είναι η στερνική μοίρα του μεγάλου θωρακικού (στην αρχή), ο πλατύς ραχιαίος (στις τελευταίες 60 μοίρες) και ο μεγάλος στρογγύλος (έκταση με αντίσταση). Συνεργοί είναι η οπίσθια μοίρα του δελτοειδούς και ο τρικέφαλος βραχιόνιος (μακρά κεφαλή). Η κίνηση της υπερέκτασης γίνεται από τον πλατύ ραχιαίο, την οπίσθια μοίρα του δελτοειδούς και τον μεγάλο στρογγύλο.

 

Η απαγωγή

Η απαγωγή του ώμου είναι η κίνηση που γίνεται όταν το χέρι από την ανατομική θέση, έρχεται πλάγια στο ύψος του ώμου και ύστερα στη θέση της τελικής κάμψης (ανάτασης). Εκτελείται στο μετωπιαίο επίπεδο και σε ένα προσθιο-οπίσθιο άξονα. Το εύρος της απαγωγής είναι 180 μοίρες. Οι μύες που είναι οι πρωταγωνιστές στην απαγωγή είναι ο μέσος δελτοειδής και ο υπερακάνθιος.

 

Η προσαγωγή

Η επιστροφή του χεριού στην αρχική θέση, από το πλάι, λέγεται προσαγωγή. Η κίνηση εκτελείται στο μετωπιαίο επίπεδο και το εύρος τροχιάς είναι 180-0 μοίρες. Οι μύες που είναι οι πρωταγωνιστές στην προσαγωγή είναι ο πλατύς ραχιαίος, ο μεγάλος θωρακικός (στερνική μοίρα) και ο μεγάλος στρογγύλος.

 

Η έσω στροφή

Είναι κίνηση κατά την οποία το χέρι έρχεται προς την περιοχή του στήθους, με τον αγκώνα σε κάμψη 90 μοίρες. Η κίνηση γίνεται στο οριζόντιο επίπεδο και σε ένα κατακόρυφο άξονα. Το εύρος τροχιάς είναι μηδέν με 80 – 90 μοίρες. Πρωταγωνιστής στην κίνηση της έσω στροφής είναι ο υποπλάτιος.

 

Η έξω στροφή

Είναι κίνηση κατά την οποία το χέρι έρχεται προς τα έξω με τον αγκώνα σε κάμψη 90 μοιρών. Η κίνηση γίνεται στο οριζόντιο επίπεδο και σε ένα κατακόρυφο άξονα. Το εύρος τροχιάς είναι 80 με 90 μοίρες. Πρωταγωνιστές στην κίνηση της έξω στροφής είναι ο υπακάνθιος και ο μικρός στρογγύλος.

 

Η οριζόντια απαγωγή

Είναι κίνηση κατά την οποία το χέρι από τη θέση της κάμψης 90 μοίρες (πρόταση), έρχεται προς τα έξω στη θέση της έκτασης (πρόταση – έκταση). Η κίνηση γίνεται στο οριζόντιο επίπεδο και το εύρος τροχιάς είναι 90 μοίρες. Πρωταγωνιστές στην κίνηση της οριζόντιας απαγωγής είναι ο υπακάνθιος, ο μικρός στρογγύλος και ο δελτοειδής (μέση & οπίσθια μοίρα).

 

Η οριζόντια προσαγωγή

Είναι κίνηση κατά την οποία το χέρι από τη θέση της απαγωγής στις 90 μοίρες (το χέρι είναι στο πλάι στο ύψος του ώμου), έρχεται προς τα μέσα στη θέση της κάμψης 90 μοίρες (πρόταση). Η κίνηση γίνεται στο εγκάρσιο επίπεδο και το εύρος τροχιάς είναι 90 μοίρες. Πρωταγωνιστές στην κίνηση της οριζόντιας προσαγωγής είναι ο μεγάλος θωρακικός και ο δελτοειδής (πρόσθια μοίρα).

 

Η περιαγωγή

Η περιφορά του χεριού από την ανατομική θέση και εμπρός από το σώμα προς τα έξω λέγεται περιαγωγή. Είναι ένας συνδυασμός κάμψης, προσαγωγής, έκτασης, υπερέκτασης και απαγωγής ή της αντίθετης κίνησης. Στην κίνηση αυτή συστέλλονται οι περισσότεροι μύες της ωμικής ζώνης.

 

 

 

 

 

Οι μύες του ώμου

Οι μύες του ώμου ταξινομούνται με βάση τη θέση της σε σχέση με αυτόν. Στο πρόσθιο τμήμα του ώμου βρίσκονται οι μύες μεγάλος θωρακικός, κορακοβραχιόνιος, υποπλάτιος και δικέφαλος βραχιόνιος, στο πίσω μέρος του ώμου ο υπακάνθιος και ο μικρός στρογγύλος, στο πάνω μέρος του ώμου ο δελτοειδής με τον υπερακάνθιο και τέλος στο κάτω μέρος του ώμου ο πλατύς ραχιαίος, ο μεγάλος στρογγύλος και η μακρά κεφαλή του τρικεφάλου βραχιονίου.

 

 

 

Οι μύες της πρόσθιας επιφάνειας του ώμου

 

Ο μεγάλος θωρακικός

Αυτός βρίσκεται στην πρόσθια και ανώτερη μοίρα του θώρακα. Εκφύεται με τρεις μοίρες: την κλειδική, από τα δύο έσω τριτημόρια του πρόσθιου χείλους της κλείδας, την στερνοπλευρική, από την πρόσθια επιφάνεια του στέρνου και από τους χόνδρους των 6 πρώτων πλευρών και την κοιλιακή, από τη θήκη του ορθού κοιλιακού μυ. Καταφύεται στο μεγάλο βραχιόνιο όγκωμα και το πρόσθιο χείλος του βραχιόνιου οστού. Ενέργεια: Ο μεγάλος θωρακικός είναι πρωταγωνιστής μυς στην κίνηση της οριζόντιας προσαγωγής και συνεργός στην κάμψη (κλειδική μοίρα), στην προσαγωγή, στην έκταση και έσω στροφή (στερνική μοίρα).

 

Ο κορακοβραχιόνιος

Εκφύεται από την κορακοειδή απόφυση της ωμοπλάτης και καταφύεται στη μέση της έσω επιφάνειας του βραχιόνιου οστού. Ενέργεια: Όταν η ωμοπλάτη είναι σταθερή, βοηθάει στην κάμψη του βραχίονα (π.χ. από την θέση της προσοχής μέχρι την πρόταση). Προσάγει τον βραχίονα προς τον κορμό (π.χ. κατά την επαναφορά από την απαγωγή).

 

Ο υποπλάτιος

Εκφύεται από τον υποπλάτιο βόθρο της ωμοπλάτης και καταφύεται στο μικρό βραχιόνιο όγκωμα. Ενέργεια: Ο υποπλάτιος είναι πρωταγωνιστής μυς στην κίνηση της έσω στροφής.

 

Ο δικέφαλος βραχιόνιος

Εκφύεται με δύο κεφαλές: τη βραχεία κεφαλή από την κορακοειδή απόφυση της ωμοπλάτης και τη μακρά κεφαλή από το άνω χείλος της ωμογλήνης και καταφύεται στο δικεφαλικό όγκωμα της κερκίδας. Ενέργεια: Κάμψη του αγκώνα και του ώμου και υπτιασμός του αντιβραχίου. Είναι μυς που εκδηλώνει τη μεγαλύτερή του συστολή όταν το αντιβράχιο είναι σε υπτιασμό, λόγω της γραμμής έλξης του.

 

 

 

 

Οι μύες της οπίσθιας επιφάνειας του ώμου

 

Ο υπακάνθιος

Εκφύεται από τον υπακάνθιο βόθρο και την κάτω επιφάνεια της ωμοπλατιαίας άκανθας και καταφύεται στο μεγάλο όγκωμα του βραχιονίου οστού. Ενέργεια: Είναι πρωταγωνιστής μυς στην κίνηση της έξω στροφής και οριζόντιας απαγωγής του βραχίονα.

 

Ο μικρός στρογγύλος

Εκφύεται από την πάνω μοίρα του μασχαλιαίου (έξω) χείλους της ωμοπλάτης και καταφύεται στο μεγάλο βραχιόνιο όγκωμα. Ενέργεια: Είναι ίδια με του υπακάνθιου μυ. Επειδή οι δύο αυτοί μύες είναι οι πρωταγωνιστές στην κίνηση της έξω στροφής, σε αδυναμία τους το βραχιόνιο παίρνει τη θέση της έσω στροφής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι κινήσεις προς τα έξω να γίνονται δύσκολα.

 

 

Οι μύες της άνω επιφάνειας του ώμου

 

Ο δελτοειδής

Εκφύεται από την έξω μοίρα του πρόσθιου χείλους της κλείδας, από το ακρώμιο και από την ωμοπλατιαία άκανθα και καταφύεται στο δελτοειδές φύμα του βραχιονίου οστού. Ενέργεια: Πρόσθια μοίρα: κάμψη, οριζόντια προσαγωγή, έσω στροφή. Μέση μοίρα: απαγωγή. Οπίσθια μοίρα: έξω στροφή, έκταση – υπερέκταση και οριζόντια απαγωγή.

 

 

Ο υπερακάνθιος

Εκφύεται από τον υπερακάνθιο βόθρο και την άνω επιφάνεια της άκανθας της ωμοπλάτης και καταφύεται στο μείζον όγκωμα του βραχιονίου οστού. Ενέργεια: Είναι πρωταγωνιστής μυς στην κίνηση της απαγωγής με μεγαλύτερη ενεργοποίηση να παρατηρείται από 0 μέχρι τις 90 μοίρες.

 

 

 

 

Οι μύες της κάτω επιφάνειας του ώμου

 

Ο πλατύς ραχιαίος

Εκφύεται από τις ακανθώδεις αποφύσεις των 5-6 τελευταίων θωρακικών και όλων των οσφυϊκών σπονδύλων, από το ιερό οστό, την οπίσθια μοίρα της λαγόνιας ακρολοφίας και από την έξω επιφάνεια των 3 ή 4 τελευταίων πλευρών. Καταφύεται στον πυθμένα της αύλακας του δικέφαλου βραχιόνιου μυ. Ενέργεια: Ο μυς είναι πρωταγωνιστής στις κινήσεις της έκτασης, υπερέκτασης και προσαγωγής στη γληνοβραχιόνιο άρθρωση. Όταν τα χέρια παραμείνουν σταθερά, έλκει τον κορμό προς αυτά, όπως στην αναρρίχηση, σε συνεργασία με το μεγάλο θωρακικό.

 

Ο μεγάλος στρογγύλος

Εκφύεται από την κάτω μοίρα του μασχαλιαίου χείλους της ωμοπλάτης και καταφύεται στο μικρό όγκωμα του βραχιονίου οστού. Ενέργεια: Είναι πρωταγωνιστής μυς στην κίνηση της έκτασης. Βοηθά στην κίνηση της έσω στροφής και προσαγωγής στη γληνοβραχιόνια άρθρωση.

 

Ο τρικέφαλος βραχιόνιος

Εκφύεται με τρεις κεφαλές: από το κάτω χείλος της ωμογλήνης (μακρά κεφαλή), από την έσω και έξω επιφάνεια του βραχιονίου οστού (έξω κεφαλή) και από την οπίσθια επιφάνειά του (έσω κεφαλή) και καταφύεται στο ωλέκρανο. Ενέργεια: Είναι πρωταγωνιστής μυς στην κίνηση της έκτασης του αγκώνα.

 

 

 

 

Οι κινήσεις της ωμοπλάτης

 

Η ανάσπαση

Είναι η κίνηση της ωμοπλάτης προς τα πάνω, με ολίσθηση που γίνεται στην ωμοπλατοθωρακική άρθρωση, αλλά και στις αρθρώσεις ακρωμιοκλειδική και στερνοκλειδική. Οι μύες που ενεργοποιούνται στη κίνηση της ανάσπασης της ωμοπλάτης είναι ο ανελκτήρας, ο τραπεζοειδής και ο ρομβοειδής.

 

Η κατάσπαση

Είναι η αντίθετη κίνηση. Η ωμοπλάτη μετά το τέλος της κίνησης της ανάσπασης επανέρχεται στην αρχική της θέση. Οι μύες που ενεργοποιούνται στη κίνηση της κατάσπασης της ωμοπλάτης είναι ο υποκλείδιος, ο τραπεζοειδής (κάτω μοίρα), ο πρόσθιος οδοντωτός και ο μικρός θωρακικός.

 

H στροφή προς τα πάνω

Είναι η κίνηση που γίνεται στο μετωπιαίο επίπεδο στην ωμική ζώνη και στις αρθρώσεις ακρωμιοκλειδική, στερνοκλειδική και ωμοπλατοθωρακική. Είναι κίνηση κατά την οποία η κάτω γωνία της ωμοπλάτης απομακρύνεται από τη σπονδυλική στήλη, ενώ αντίθετα η άνω και έξω πλησιάζει. Κατά τη κίνηση αυτή της ωμοπλάτης η ωμογλήνη βλέπει προς τα πάνω. Οι μύες που ενεργοποιούνται στη στροφή προς τα πάνω της ωμοπλάτης, είναι ο τραπεζοειδής (επάνω μοίρα και κάτω μοίρα) και ο πρόσθιος οδοντωτός.

 

H στροφή προς τα κάτω

Είναι η αντίθετη κίνηση. Η ωμοπλάτη έρχεται πάλι στη θέση που ήταν πριν. Οι μύες που ενεργοποιούνται στη κίνηση αυτή της ωμοπλάτης είναι ο ανελκτήρας, ο ρομβοειδής, ο υποκλείδιος και ο μικρός θωρακικός.

 

Η απαγωγή

Είναι η απομάκρυνση της ωμοπλάτης από την σπονδυλική στήλη και η κίνηση της σε ένα οριζόντιο άξονα προς τις πλευρές. Οι μύες που ενεργοποιούνται στην κίνηση αυτή είναι ο πρόσθιος οδοντωτός και ο μικρός θωρακικός.

 

Η προσαγωγή

Είναι η αντίθετη κίνηση της απαγωγής στην οποία η ωμοπλάτη πλησιάζει προς τη σπονδυλική στήλη. Οι μύες που ενεργοποιούνται στην κίνηση αυτή είναι ο ρομβοειδής με τη μέση μοίρα του τραπεζοειδούς.

 

Οι μύες της ωμοπλάτης

Οι μύες που προσφύονται στην ωμοπλάτη είναι ο ανελκτήρας, ο ρομβοειδής, ο πρόσθιος οδοντωτός, ο μικρός θωρακικός, ο υποκλείδιος και ο τραπεζοειδής.

 

Ο ανελκτήρας της ωμοπλάτης

Εκφύεται από τις εγκάρσιες αποφάσεις των 3 ή 4 πρώτων αυχενικών σπονδύλων και καταφύεται στην άνω και έσω γωνία της ωμοπλάτης. Ενέργεια: Ανάσπαση και στροφή προς τα κάτω της ωμοπλάτης.

 

 

Ο ρομβοειδής

Εκφύεται από τον αυχενικό σύνδεσμο, από τις ακανθώδεις αποφάσεις του 7ου αυχενικού και των 4 πρώτων θωρακικών σπονδύλων και καταφύεται στο έσω χείλος της ωμοπλάτης. Ενέργεια: Προσαγωγή και στροφή προς τα κάτω της ωμοπλάτης.

  • Μείζων ρομβοειδής: βρίσκεται κάτω από τον τραπεζοειδή. Εκφύεται από τις ακανθώδεις αποφύσεις των Θ1 – Θ4 και καταφύεται στο νωτιαίο χείλος της ωμοπλάτης.
  • Ελάσσων ρομβοειδής: βρίσκεται κάτω από τον τραπεζοειδή. Εκφύεται από τις ακανθώδεις αποφύσεις των δύο τελευταίων αυχενικών σπονδύλων και καταφύεται στο νωτιαίο χείλος της ωμοπλάτης.

 

Ο πρόσθιος οδοντωτός

Εκτείνεται στα πλάγια τοιχώματα του θώρακα και σχηματίζει το έσω τοίχωμα της μασχάλης. Εκφύεται με 9 οδοντωτές κεφαλές από την εξωτερική επιφάνεια των 9 πρώτων πλευρών και καταφύεται σε όλο το μήκος του έσω χείλους της ωμοπλάτης. Ενέργεια: Απαγωγή και στροφή προς τα πάνω της ωμοπλάτης.

 

Ο μικρός θωρακικός

Ο μικρός θωρακικός καλύπτεται από το μεγάλο θωρακικό, με τον οποίο σχηματίζει το πρόσθιο τοίχωμα της μασχάλης. Εκφύεται από την έξω επιφάνεια της 2ης – 5ης πλευράς και καταφύεται στην κορακοειδή απόφυση της ωμοπλάτης. Ενέργεια: Κατάσπαση και στροφή προς τα κάτω της ωμοπλάτης.

 

Ο υποκλείδιος

Ο μυς αυτός βρίσκεται κάτω από την κλείδα. Εκφύεται από τον χόνδρο της 1ης πλευράς και καταφύεται στην αύλακα της κάτω επιφάνειας της κλείδας. Ενέργεια: Κατασπά την κλείδα.

 

Ο τραπεζοειδής

Ο μυς αυτός έχει σχήμα τριγώνου (και οι δύο μύες σχήμα τραπεζίου και καλύπτεται από δέρμα. Βρίσκεται πάνω από τον ρομβοειδή, τον ανελκτήρα της ωμοπλάτης και την άνω και έσω μοίρα του πλατύ ραχιαίου μυ. Εκφύεται από το ινιακό οστό (και από τις δύο πλευρές του ινιακού ογκώματος), από τον αυχενικό σύνδεσμο και από τις ακανθώδεις αποφάσεις όλων των θωρακικών σπονδύλων. Καταφύεται στην έξω μοίρα της κλείδας, το ακρώμιο και την ωμοπλατιαία άκανθα. Ενέργεια: Ανάσπαση και στροφή της ωμοπλάτης προς τα πάνω (επάνω μοίρα), προσαγωγή της ωμοπλάτης (μέση μοίρα )και κατάσπαση και στροφή προς τα πάνω της ωμοπλάτης (κάτω μοίρα).

 

 

 

 

Ο ωμοβραχιόνιος ρυθμός

Ωμοβραχιόνιος ρυθμός λέγεται η συντονισμένη κίνηση των αρθρώσεων της ωμικής ζώνης. Οι κινήσεις της ωμοπλάτης συνδυάζονται με κινήσεις της κλείδας στην ακρωμιοκλειδική και στερνοκλειδική άρθρωση. Επίσης οι κινήσεις του βραχιονίου οστού συνδυάζονται με κινήσεις στην ωμοπλάτη και τον ώμο.