Να γίνει αναζήτηση στο διαδίκτυο των παρακάτω ασκήσεων και ανάλυση της τεχνικής εκτέλεσης, των μυϊκών ομάδων που πρωταγωνιστούν και του είδους της άσκησης (σύγκεντρη, έκκεντρη, ισομετρική). Κατά την κρίση σας, σε ποιο επίπεδο ασκουμένου αρμόζουν οι παρακάτω ασκήσεις (αρχάριο, μεσαίο, προχωρημένο, αθλητή)?

 1. push ups (regular, incline, decline, wide, diamond)
 2. pull ups (regular, close-grip, wide, chin)
 3. elevated pike push ups
 4. forearm handstand
 5. L-sit hold
 6. elbow lever hold
 7. superman plank hold
 8. dips (regular, chest, korean, straight bar)
 9. assisted pistol squats
 10. bridge push ups
 11. skin the cat
 12. handstand
 13. dragon flag