Να γίνει αναζήτηση στο διαδίκτυο των παρακάτω ασκήσεων και ανάλυση της τεχνικής εκτέλεσης, των μυϊκών ομάδων που πρωταγωνιστούν και του είδους της άσκησης (σύγκεντρη, έκκεντρη, ισομετρική). Κατά την κρίση σας, σε ποιο επίπεδο ασκουμένου αρμόζουν οι παρακάτω ασκήσεις (αρχάριο, μεσαίο, προχωρημένο, αθλητή)?

 1. one arm front lever hold and pull ups
 2. one arm dead hang to one arm back lever 
 3. one arm muscle up
 4. full maltese hold
 5. victorian cross hold
 6. neck hold (front and back)
 7. one arm press handstand from L-sit position and hold
 8. reverse cross hold
 9. 2 finger full planche push ups
 10. one arm wall handstand push ups
 11. one arm dips
 12. one leg nordic hamstring curl
 13. one leg quad extensions
 14. one finger pull ups
 15. one arm back lever pull ups
 16. CTI hold
 17. reverse planche hold
 18. one arm planche hold 
 19. one arm planche push ups
 20. reverse muscle up (elevator)
 21. impossible dips/muscle up 360ο 
 22. one arm elbow lever to one arm handstand
 23. one arm handstand